Marina Limanu a găzduit Campionatul Național Open de Match-Race 2019 [VIDEO]

0
340
Booking.com

În peri­oa­da 9–12 mai, pe Lacul Lima­nu din jude­țul Con­stan­ța, a avut loc Cam­pi­o­na­tul Națio­nal Open de Mat­ch-Race. La doar o săp­tămâ­nă după ce Mari­na Lima­nu a găz­du­it o eta­pă a Euro­pean Mat­ch-Race Tour 2019, ambar­ca­țiu­niu­ni­le româ­nești s‑au între­cut acum pen­tru titlul de cam­pi­on națio­nal. Înving­ă­toa­re a ieșit echi­pa con­du­să de Iulia Fuli­cea, care a câști­gat locul 1, urma­tă de echi­pa lui Cătă­lin Cor­du­nea­nu, pe locul 2 și de cea a lui Raul Tani­slav, pe locul 3.

Cam­pi­o­na­tul, aflat la a doua edi­ție, a fost orga­ni­zat de Clu­bul Spor­tiv Sai­ling Aca­demy și de Nau­ti­cLi­ne Inter­na­tio­nal, sub egi­da Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting.

Spre deo­se­bi­re de fle­et racing, tipul de con­curs cel mai des întâl­nit în Româ­nia, con­cur­su­ri­le de tip mat­ch-race sunt cur­se unu la unu în care com­pe­ti­to­rii se întrec pe rând unul cu celă­lalt, pri­mii patru cla­sați ajun­gând în semi-fina­le, iar apoi în fina­lă. Vân­tul a fost slab spre mediu, iar băr­ci­le de con­curs au fost din cla­sa Fir­st 21.7.

La cla­sa Open au par­ti­ci­pat și două echi­pa­je din Bul­ga­ria, con­du­se de Boyan Kos­tov și de Ivan Geor­gi­ev, care s‑au cla­sat pe locu­ri­le 2, res­pec­tiv 3, pri­mul loc fiind câști­gat tot de echi­pa Iuli­ei Fuli­cea.

Mul­țu­mim pen­tru ima­gini, Ania Mari­na Lima­nu. 🙂 Suc­ces, în con­ti­nu­a­re!


Man­ga­lia News, 21.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro