Istoria Dobrogei, prezentată neconvențional în fața a 2.000 de elevi din județul Constanța

0
470

Cir­ca 2.000 de elevi din 20 de loca­li­tăți ale jude­țu­lui Con­stan­ța au avut oca­zia să învețe date des­pre isto­ria Dobro­gei pre­zen­ta­te necon­ven­țio­nal, prin inter­me­di­ul unui spec­ta­col de tea­tru. Aceas­ta a fost ide­ea de bază a pro­iec­tu­lui „Dobro­gea – curs alter­na­tiv de isto­rie cul­tu­ra­lă”, orga­ni­zat de către Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu, care a avut ca par­te­ner Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța și care s‑a înche­iat recent.

A fost o expe­rien­ță deo­se­bi­tă. Am fost impre­sio­nați de dorin­ța de cunoaș­te­re pe care au manifestat‑o ele­vii. A fost, într-ade­văr, un mod inte­re­sant prin care le-au fost trans­mi­se infor­ma­ții impor­tan­te des­pre isto­ria Dobro­gei, iar ei au răs­puns cu aten­ție și recep­ti­vi­ta­te.”, a decla­rat Geor­gi­a­na Rusu, mana­ge­rul pro­iec­tu­lui.

Impac­tul pro­iec­tu­lui a fost cel scon­tat. Pot spu­ne chiar că rea­li­ta­tea a depă­șit aștep­tă­ri­le. În peri­oa­da urmă­toa­re, vom stu­dia posi­bi­li­ta­tea ca în toam­nă să pre­zen­tăm lec­ția noas­tră de isto­rie cul­tu­ra­lă a Dobro­gei și în alte loca­li­tăți ale jude­țu­lui, poa­te din fon­duri de la Con­si­li­ul Jude­țean, dacă va fi orga­ni­za­tă o sesiu­ne de finan­ța­re.”, a spus Sebi Pătru­n­jei, coor­do­na­tor de acti­vi­tăți.

Pro­iec­tul a pre­su­pus pro­duc­ția unui spec­ta­col de tea­tru muzi­cal, cu o dura­tă de 50 de minu­te, bazat pe un sce­na­riu ori­gi­nal, în care s‑au regă­sit refe­riri la repe­re esen­ți­a­le care au mar­cat isto­ria Dobro­gei, care au fost adu­se în aten­ția lice­e­ni­lor într‑o for­mă artis­ti­că atrac­ti­vă.

În cadrul său s‑a evi­den­ți­at un ade­văr incon­tes­ta­bil, una­nim recu­nos­cut: Dobro­gea repre­zin­tă un model de con­vie­țu­i­re inte­re­t­ni­că, un exem­plu de diver­si­ta­te și tole­ran­ță, fiind pri­vi­tă ca un stan­dard în ceea ce pri­veș­te armo­nia din­tre diver­se­le etnii con­lo­cu­i­toa­re. În acest sens, spec­ta­co­lul a fost rea­li­zat în baza unui sce­na­riu pig­men­tat cu frag­men­te muzi­ca­le, replici și/sau dia­lo­guri pur­ta­te în lim­bi­le celor mai impor­tan­te etnii care con­vie­țu­iesc ală­tu­ri de români pe teri­to­ri­ul Dobro­gei: turci, tătari, romi, ruși-lipo­ve­ni, aro­mâni, greci, bul­gari, evrei etc.

Docu­men­ta­rea a fost rea­li­za­tă de Cris­ti­an Cea­le­ra, sce­na­ri­ul a fost sem­nat Lui­za Mar­ti­ne­scu, iar ilus­tra­ția muzi­ca­lă a fost cre­a­ția lui Alex Rebe­gea. Regia artis­ti­că i‑a apar­ți­nut lui Iuli­an Ena­che. Spec­ta­co­lul a fost pre­zen­tat în loca­li­tă­ți­le: Bănea­sa, Ostrov, Adam­cli­si, Dobro­mir, Hâr­șo­va, Cio­ba­nu, Poar­ta Albă, Cas­te­lu, Mur­fa­tlar, Coba­din, Toprai­sar, Negru Vodă, Coge­a­lac, Mihai Vitea­zu, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Nico­lae Băl­ces­cu, Cum­pă­na, Techir­ghi­ol, Ovi­diu și Năvo­dari. Acce­sul la repre­zen­ta­ții a fost gra­tu­it.

Buge­tul total al pro­iec­tu­lui a fost de 78.000 lei, din care 70.000 lei repre­zin­tă finan­ța­re AFCN, iar 8.000 lei con­tri­bu­ție pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui.


Man­ga­lia News, 13.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.