Gladiatori și artefacte,
în ”Noaptea Muzeelor”, la Mangalia

0
435

COMUNICAT DE PRESĂ: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia a orga­ni­zat sâm­bă­tă, 18 mai, între ore­le 18.00 – 24:00, cea de‑a XV‑a edi­ție a eve­ni­men­tu­lui ”Noap­tea Muze­e­lor”. Eve­ni­me­nul cul­tu­ral se des­fă­șoa­ră, anu­al, sub patron­jul Con­si­li­u­lui Euro­pei, UNESCO și  Con­si­li­ul Inter­națio­nal al Muze­e­lor.

La edi­ția din acest an, publi­cul din Man­ga­lia s‑a bucu­rat de o serie de acti­vi­tăți cul­tu­ra­le, des­fă­șu­ra­te la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis, cu sco­pul valo­ri­fi­că­rii și popu­la­ri­ză­rii patri­mo­ni­ul cal­la­tian. Ast­fel, spec­ta­to­rii au avut pri­le­jul de a urmări câte­va frag­men­te de tra­ge­die anti­că, inter­pre­ta­te de către tru­pa de tea­tru ”Tha­li­a­mar”, coor­do­na­tă de Aura Mir­cea, pre­cum și demon­stra­ții de lup­te de gla­di­a­tori — ”Gla­di­a­to­rii din Scy­thia Minor” de către Danais, pro­iect al Aso­ci­a­ți­ei ”Româ­nia – Dacia Casa Noas­tră”.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui au fost mar­cați cei 60 de ani de la des­co­pe­ri­rea papi­ru­su­lui de la Man­ga­lia – cel mai vechi docu­ment scris din Euro­pa. Au fost rele­va­te aspec­te ale pan­te­o­nu­lui cal­la­tian, fiind pre­zen­ta­tă, publi­cu­lui larg, cea mai nouă ofer­tă a muze­u­lui – turul isto­ric ghi­dat al ora­șu­lui, ce va cuprin­de prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve turis­ti­ce de pe raza muni­ci­pi­u­lui. Pe lân­gă toa­te aces­tea, copi­ii s‑au bucu­rat de o serie de acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve cu carac­ter inte­rac­tiv, res­pec­tiv ate­li­e­re de cro­i­to­rie fără ac și mode­laj în lut.

Edi­ția din acest an a eve­ni­men­tu­lui cul­tu­ral „Noap­tea muze­e­lor”, orga­ni­za­tă la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, a pri­le­ju­it reîn­tâl­ni­rea publi­cu­lui cu dis­ci­po­lii Șco­lii de desen „Prof. Karl Robert Per­ko”. Expo­zi­ţia ”Memo­ria unui expo­nat” a cuprins  lucrări de pic­tu­ră şi gra­fi­că inspi­ra­te din colec­ția muze­u­lui cal­la­tian. Tine­rii arti­şti, elevi ai şco­li­lor din Man­ga­lia şi din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te, îndru­ma­ţi de pic­to­rul cu un veri­ta­bil talent didac­tic, Karl Robert Per­ko, au abor­dat cu suc­ces în lucră­ri­le lor diver­se teh­nici de desen şi pic­tu­ră  pre­cum: căr­bu­ne, tuş, sepia, pas­tel, ulei, cre­ion, acu­a­re­lă şi ana­to­mie artis­ti­că, apre­cia­te de publi­cul par­ti­ci­pant la eve­ni­ment.

În cadrul expo­zi­ți­ei, au expus ele­vii: Ana Maria Pop, Edu­ard Măcău, Ale­xan­dra Buge­clău, Ari­a­na Budu, Ioa­na Cos­ma, Teo­do­ra Baciu, Andrei Laza­ro­vici, Ale­xan­dra Din­cu, Sonia Radu, Andra Nițu, Mădă­li­na Mitro­fan, Ște­fa­nia Stă­ne­scu, Anas­ta­sia Lăcă­tuș, Ana Bod­nă­res­cu, Maria Mol­do­van, Bian­ca Măr­dă­res­cu, Miha­e­la Hor­neț.

Aca­de­mia de pic­tu­ră și gra­fi­că a luat fiinţă în anul 2008, ca o expre­sie a cul­tu­lui pen­tru fru­mos şi artă, mate­ria­li­zat în nume­roa­se expo­zi­ţii ale ele­vi­lor din Man­ga­lia. Absol­vent al Aca­de­mi­ei de Arte Plas­ti­ce Darm­sta­dt din Ger­ma­nia, Karl Robert Per­ko a fost pro­fe­sor şi res­ta­u­ra­tor, autor al cărţi­lor des­pre teh­nici de stu­di­e­re a pic­tu­rii, dar şi a unei auto­bi­o­gra­fii, în care vor­beş­te des­pre des­ti­nul artis­tu­lui între două lumi: cea româ­neas­că şi cea ger­ma­nă. Karl Robert Per­ko a avut nume­roa­se expo­zi­ții în țară și stră­i­nă­ta­te, iar tablo­u­ri­le sale se regă­sesc în cole­cţii publi­ce și par­ti­cu­la­re din întrea­ga lume.

La eve­ni­ment a par­ti­ci­pat și pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, care a apre­ciat acti­vi­tă­ți­le dedi­ca­te aces­tei zile impor­tan­te în plan cul­tu­ral — națio­nal, sub­li­ni­ind că Man­ga­lia are un patri­mo­niu isto­ric și cul­tu­ral de o diver­si­ta­te apar­te. ”Prin ast­fel de eve­ni­men­te, dar și prin pro­iec­te­le euro­pe­ne imple­men­ta­te la nive­lul ora­șu­lui, dorim să valo­ri­fi­căm patri­mo­ni­ul nos­tru isto­ric și cul­tu­ral, încu­ra­jând turiș­tii să vizi­te­ze Man­ga­lia  — poar­ta de intra­re în Româ­nia, de la Marea Nea­gră”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. 


Man­ga­lia News, 20.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.