Florin Iordănoaia, despre Lipsa… oamenilor! Mangalia are o mare lipsă de forţă de muncă pentru sezonul estival

0
656

Flo­rin Ior­dă­noa­ia: Lip­sa… oame­ni­lor! Man­ga­lia are o mare lip­să de forţă de mun­că pen­tru sezo­nul esti­val. Mulţi patroni de maga­zi­ne, tera­se, baruri, res­ta­u­ran­te şi hote­luri se con­frun­tă cu aceas­tă situ­a­ţie şi nu au solu­ţii. Se fac esti­mări că mul­te uni­tă­ţi turis­ti­ce nu vor putea fi des­chi­se, din lip­să de per­so­nal.

Nu mai avem cetă­ţeni apţi de mun­că pe tim­pul sezo­nu­lui esti­val? Nu mai vor să mun­ceas­că în turism? Nu mai vor să lucre­ze în Româ­nia? Aces­te între­bări au fost puse în ulti­mii ani, de către spe­cia­li­ş­tii în resur­se uma­ne, în turism şi ser­vi­cii. Au fost orga­ni­za­te con­fe­rinţe şi sim­po­zi­oa­ne naţio­na­le şi au fost tra­se sem­na­le de alar­mă. Dar situ­a­ţia nu s‑a schim­bat!

În pri­mul rînd tre­bu­ie să înţe­le­gem că eco­no­mia româ­neas­că s‑a schim­bat foar­te mult, că oame­nii s‑au schim­bat, că nece­si­tă­ţi­le lor sînt alte­le. Am să pre­zint pe scurt situ­a­ţia din turis­mul esti­val, dina­in­te de 1990. (Pre­ci­zez că am făcut stu­dii de turism inter­na­ţio­nal, avîn­dul ca pro­fe­sor pe actu­a­lul direc­tor al CCINA Con­stanţa).

Turis­mul esti­val de pe lito­ral a fost gîn­dit de spe­cia­li­ş­tii sta­tu­lui român, pen­tru situ­a­ţia eco­no­mi­ei soci­a­lis­te, a unor direc­ti­ve de par­tid în dome­niu, care se apli­cau, nu se dis­cu­tau! Ast­fel, infras­truc­tu­ra de pe lito­ral, avea un număr mare de per­soa­ne anga­ja­te per­ma­nent, un alt număr de per­soa­ne anga­ja­te în ţară, care erau deta­şa­te vara pe lito­ral, un număr de anga­ja­ţi sezo­ni­eri (zili­eri), elevi de la şco­li­le pro­fe­sio­na­le şi lice­e­le eco­no­mi­ce din judeţul Con­stanţa, care erau obli­ga­ţi să facă prac­ti­ca de spe­cia­li­ta­te la uni­tă­ţi­le din zonă. Nici aşa nu ajun­geau, tot mai rămî­neau locuri care nu aveau per­so­nal sufi­cient.

Un aspect foar­te impor­tant era data des­chi­de­rii uni­ta­ţi­lor la 1 Mai, iar în luna mai erau pro­gra­ma­ţi la „odih­nă şi refa­ce­re” sin­di­ca­li­ş­tii, care veneau la mare între 1.05–15.06, pe bani puţini, cos­tu­ri­le fiind supor­ta­te în mare par­te de către sin­di­ca­te. După 15.06 înce­peau să vină ele­vii în tabe­re şi cei cu veni­turi mai mici. De la 1.07 se măreau preţu­ri­le şi hote­lu­ri­le erau ocu­pa­te cu stră­ini, în mod spe­cial din URSS, Polo­nia, Ceho­slo­va­cia şi RDG (Ger­ma­nia de est). Desi­gur că veneau din Franţa, RFG şi alte ţări ves­ti­ce sau nor­di­ce. După 1.07, veneau şi stu­denţii, în tabe­re la Cos­ti­neşti sau în par­ti­cu­lar, în toa­te sta­ţiu­ni­le. Deci, era o poli­ti­că diri­ja­tă de tri­mi­te­re a cetă­ţe­ni­lor spre lito­ral. Mulţi ştiu asta!

Cum era ser­vi­ci­ul celor anga­ja­ţi? Cred că de aici tre­bu­ie să înce­pem să înţe­le­gem situ­a­ţia de atunci! Un anga­jat per­ma­nent, cu stu­dii supe­ri­oa­re, de exem­plu, avea un pro­gram cam aşa: după 1.01–31.01 era în con­ce­di­ul pe anul ante­ri­or. Între 1.02–28.02 mer­gea pe la cur­suri de pre­gă­ti­re de spe­cia­li­ta­te sau con­fe­rinţe, plăti­te de uni­ta­te. După 1.03–30.04 se înce­pea cură­ţe­nia în spa­ţi­i­le de caza­re. La 30.04–3.05, se des­chi­deau uni­tă­ţi­le (nu toa­te), iar după 15.05 se înce­pea sezo­nul esti­val pro­priu-zis, pînă la 31.08. După 1.09–30.09, veneau alţi sin­di­ca­li­şti şi la 1.10, toa­te uni­tă­ţi­le se închi­deau. Mulţi lucrau zi şi noap­te, fără libe­re, fără zile de săr­bă­toa­re (23.08). Între 1.10–1.11 se făcea cură­ţe­nie, iar după 1.11–31.12 se luau libe­re­le din vară.

Anga­ja­ţii aveau un sta­tut sigur, nu se punea pro­ble­ma şoma­ju­lui sau a altor situ­a­ţii.

Acum, sezo­nul înce­pe real la 1.07 şi se ter­mi­nă la 1.09, ţine două luni. Cine mai doreş­te să lucre­ze doar 2 luni, fără car­te de mun­că per­ma­nen­tă sau fără taxe şi impo­zi­te plăti­te de anga­ja­tor? Foar­te puţini!

Care sînt solu­ţi­i­le? Foar­te puţi­ne!

Una o repre­zin­tă trans­for­ma­rea afa­ce­ri­lor mari, în afa­ceri mai mici, de fami­lie, cu foar­te puţi­ne per­soa­ne anga­ja­te din exte­ri­or. Dacă vor mai fi şi de aceş­tia! Solu­ţia cu adu­ce­rea unor stră­ini, ca să lucre­ze 2 luni, nu e uşoa­ră, impli­că o serie de cos­turi, care ar fi jus­ti­fi­ca­te doar la hote­lu­ri­le de 4–5 ste­le, cu preţuri foar­te mari la caza­re. Uni­tă­ţi­le mici nu au cum să‑i adu­că!

O altă solu­ţie, folo­si­tă deja, dar care nu este gene­ra­li­za­tă, o repre­zin­tă rea­du­ce­rea pen­sio­na­ri­lor în acti­vi­ta­te. Lito­ra­lul are un număr mare de pen­sio­nari din arma­tă şi poli­ţie, dar aceş­tia nu vor accep­ta să lucre­ze pe fun­cţii infe­ri­oa­re, însă ca orga­ni­za­tori, supra­ve­ghe­tori sau admi­nis­tra­tori pot fi efi­cienţi.

Cei care au inves­tit doar în turis­mul esti­val, poa­te că tre­bu­ie să se reo­rien­te­ze spre afa­ceri per­ma­nen­te, prin care să îşi păs­tre­ze anga­ja­ţii, pe care iar­na să‑i mute la uni­ta­ţi­le care au acti­vi­ta­te. Nu se mai pune pro­ble­ma ca anga­ja­to­rii să mai şco­la­ri­ze­ze per­so­na­lul, pen­tru că aceş­tia nu se vor mai întoar­ce anul urmă­tor la ace­la­şi loc de mun­că. Deci lip­sa de pro­fe­si­o­ni­şti este acu­tă şi aceas­ta se obser­vă în foar­te mul­te locuri! Greu de rezol­vat!

Dacă nu ar exis­ta coru­pţie în rîn­dul auto­ri­tă­ţi­lor, situ­a­ţia ar fi şi mai gra­vă! Auto­ri­tă­ţi­le corup­te „per­mit” anga­ja­rea la „negru”, eva­ziu­nea fis­ca­lă, lip­sa de pro­te­cţie soci­a­lă şi a mun­cii, lip­sa de ige­nă etc. Dacă auto­ri­tă­ţi­le vor fi corec­te, va fi jale… Cam asta e!

Flo­rin Ior­dă­noa­ia, Fb.

MN: Mul­țu­mim dom­nu­lui Flo­rin Ior­dă­noa­ia, pen­tru aceas­tă ana­li­ză per­ti­nen­tă și aștep­tăm opi­nii, solu­ții, suges­tii, de la citi­to­rii noș­tri.


Man­ga­lia News, 15.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.