De interes, pentru toate școlile, liceele și grădinițele din zona Mangalia: AFF donează 1000 de calculatoare!

0
1076

Aso­ci­a­ția Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re lansea­ză astăzi pro­iec­tul Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019, prin care va dota cu 1.000 de cal­cu­la­toa­re uni­tă­ți­le de învă­țământ din Româ­nia, dato­ri­tă unei noi edi­ții a pro­gra­mu­lui în care Kau­fland Româ­nia este par­te­ner prin­ci­pal.

Șco­li­le, lice­e­le, gră­di­ni­țe­le, orga­ni­za­ți­i­le non-pro­fit și insti­tu­ți­i­le publi­ce soci­a­le care au nevo­ie de cal­cu­la­toa­re, își pot înscrie de astăzi în con­curs pro­iec­te­le de edu­ca­ție, for­ma­re sau inte­gra­re prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de apli­ca­re pe www.educlick.ro

Bene­fi­ci­a­rii echi­pa­men­te­lor IT, care vor fi anun­țați pe data de 14 iunie 2019,  vor fi selec­tați pe baza pro­iec­te­lor pri­mi­te până pe 9 iunie 2019, prin inter­me­di­ul for­mu­la­ru­lui onli­ne. Aces­tea ar tre­bui să vor­beas­că des­pre des­ti­na­ția cal­cu­la­toa­re­lor și nevo­i­le celor care le vor folo­si.

Toa­te cele 1.000 de cal­cu­la­toa­re dona­te în acest pro­iect fac par­te din echi­pa­men­te­le IT uza­te pe care Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re le colec­tea­ză de la com­pa­nii în 2019 și care sunt recon­di­țio­na­te de per­soa­ne­le vul­ne­ra­bi­le care lucrea­ză într-unul din­tre ate­li­e­re­le de inser­ție socio-pro­fe­sio­na­lă ale aso­ci­a­ți­ei.

Pon­de­rea numă­ru­lui de cal­cu­la­toa­re dis­po­ni­bi­le în șco­li­le din Româ­nia față de numă­rul de elevi are cel mai slab raport din Uniu­nea Euro­pea­nă, situ­a­ția fiind îngri­jo­ră­toa­re în spe­cial în medi­ul rural. Din acest motiv, Kau­fland a decis să sus­ți­nă pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv pro­ga­mul Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia.

Con­ti­nu­ăm să ne impli­căm în pro­iec­tul Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia pen­tru că vizea­ză un tip de edu­ca­ție digi­ta­lă care pro­mo­vea­ză pe lân­gă soli­da­ri­ta­te și impli­ca­re soci­a­lă și res­pect față de mediu. Împre­u­nă cu Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re ofe­rim o șan­să la edu­ca­ție copi­i­lor din medi­ul rural din Româ­nia, dar și mij­loa­ce­le prin care să se pre­gă­teas­că pen­tru un vii­tor mai bun.”, a decla­rat Katha­ri­na Schei­de­re­i­ter, CSR Mana­ger Kau­fland Româ­nia.

Dato­ri­tă par­te­ne­ri­a­te­lor cu com­pa­nii res­pon­sa­bi­le, inte­re­sa­te de pro­te­ja­rea mediu­lui și dezvol­ta­rea Româ­ni­ei, Aso­ci­a­ția Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re a reu­șit să done­ze în fie­ca­re an sute sau chiar mii de cal­cu­la­toa­re reva­lo­ri­fi­ca­te pen­tru a spri­jini pro­iec­te de edu­ca­ție, inte­gra­re soci­a­lă și for­ma­re pro­fe­sio­na­lă. 

Vii­to­rul Româ­ni­ei meri­tă mai mult decât un cal­cu­la­tor la fie­ca­re 20 de elevi din medi­ul rural sau unul la 12 elevi ca medie națio­na­lă. Prin natu­ra acti­vi­tă­ți­lor deru­la­te în ate­li­e­rul nos­tru de inser­ție și acom­pa­nie­re socio-pro­fe­sio­na­lă reco­nect, unde 18 sala­ri­ați pro­ve­nind din medii defa­vo­ri­za­te lucrea­ză la colec­ta­rea de echi­pa­men­te IT uza­te de la com­pa­nii, reva­lo­ri­fi­ca­rea sau reci­cla­rea aces­to­ra, Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re este una din­tre puți­ne­le orga­ni­za­ții negu­ver­na­men­ta­le din Româ­nia care chiar pot influ­en­ța aces­te tris­te date sta­tis­ti­ce. Mun­ca aces­tor oameni, spri­ji­ni­tă de ast­fel de par­te­ne­ri­a­te, are un impact major în edu­ca­ția și dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor digi­ta­le ale ele­vi­lor din medi­i­le dez­a­van­ta­ja­te”, a decla­rat Patri­ck Ouri­a­ghli, Direc­tor Gene­ral Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re.

Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019 este rea­li­zat și anul aces­ta cu spri­ji­nul Up Româ­nia și al Fun­da­ți­ei Up. “Ini­ția­ti­va, efor­tul și impli­ca­rea Aso­ci­a­ți­ei Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re pen­tru a pro­mo­va acce­sul la edu­ca­ție și infor­ma­re pe întreg teri­to­ri­ul Româ­ni­ei sunt extra­or­di­na­re. Up Româ­nia și Fun­da­ția Up s‑au aso­ci­at în sus­ți­ne­rea pro­gra­mu­lui Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia în decem­brie 2017 și am văzut rezul­ta­te­le deo­se­bi­te de până acum: copii emo­țio­nați desfă­când cuti­i­le cu PC-uri, tineri entu­ziaști poves­tind des­pre pro­iec­te­le pe care le vor rea­li­za cu aju­to­rul cal­cu­la­to­ru­lui, edu­ca­tori, învă­ță­tori, pro­fe­sori opti­miști că vor putea sus­ți­ne mai cre­a­tiv și efi­cient edu­ca­ția celor pe care îi instru­iesc. De ace­ea încu­ra­jăm cât mai mul­te orga­ni­za­ții să se ală­tu­re aces­tei ini­ția­ti­ve de edu­ca­ție digi­ta­lă pen­tru Româ­nia.” a decla­rat Ele­na Pap, Direc­tor Gene­ral al Up Româ­nia.

Dăm Cli­ck pe Româ­nia este la cea de‑a tre­ia edi­ție și face par­te din plat­for­ma de dona­ții de cal­cu­la­toa­re pen­tru edu­ca­ție Edu­Cli­ck, care până în acest moment a con­tri­bu­it cu pes­te 14.000 de cal­cu­la­toa­re la moder­ni­za­rea pro­ce­su­lui edu­ca­țio­nal din pes­te 3.000 de uni­tăți de învă­țământ, aso­ci­a­ții și fun­da­ții, orga­ni­za­ții soci­a­le și cul­tu­ra­le din Româ­nia.

Des­pre Kau­fland Româ­nia

Kau­fland se numă­ră prin­tre cele mai mari com­pa­nii de reta­il din Euro­pa, cu pes­te 1.270 de maga­zi­ne în 7 ţări şi o reţea de 122 maga­zi­ne în Româ­nia. Pro­gra­me­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă repre­zin­tă o com­po­nen­tă che­ie în stra­te­gia com­pa­niei. Asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţii eco­lo­gi­ce şi soci­a­le este un aspect esenţi­al al poli­ti­cii cor­po­ra­ti­ve Kau­fland. Cea mai mare par­te a pro­iec­te­lor Kau­fland de CSR sunt desfă­şu­ra­te în par­te­ne­ri­at cu aso­ci­a­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le regio­na­le sau naţio­na­le. Pe lân­gă edu­ca­ţie, Kau­fland spri­ji­nă pro­iec­te­le dedi­ca­te pro­te­cţi­ei mediu­lui încon­ju­ră­tor şi pe cele care au ca obiec­tiv pro­mo­va­rea unui stil de via­ţă sănă­tos. www.kaufland.ro.

Des­pre Fun­da­ția Up și Up Româ­nia

Urmă­rind dezvol­ta­rea colec­ti­vă, întă­ri­tă de cul­tu­ra coo­pe­ra­ti­vă și de valo­ri­le între­gu­lui Grup Up, Fun­da­ția Up are ca viziu­ne să impul­sio­ne­ze pute­rea de a acțio­na împre­u­nă pen­tru per­soa­ne­le afla­te în situ­a­ție de izo­la­re, difi­cul­ta­te sau depen­den­ță, aju­tân­du-le să aibă acces la ele­men­te­le esen­ți­a­le, pen­tru ca ast­fel aces­tea să se dezvol­te cât mai liber. Fun­da­ția Up își coor­do­nea­ză acțiu­ni­le și finan­ță­ri­le în jurul a 4 dome­nii pri­o­ri­ta­re: Ali­men­ta­ție, Locu­in­ță, Edu­ca­ție și cul­tu­ră, Sănă­ta­te. www.fondation-up.org

Up Româ­nia, par­te a Gru­pu­lui Up, ser­veș­te pes­te 20.000 de cli­enți și 750.000 de bene­fi­ci­ari, având o pre­zen­ță pe pia­ța din Româ­nia de mai bine de 17 ani.  Por­to­fo­li­ul său de pro­du­se și ser­vi­cii inclu­de, prin­tre alte­le, tiche­te de masă pe suport de hâr­tie și car­duri de masă UP Dejun, tiche­te cadou pe suport de hâr­tie și car­duri UP Cadou, vou­che­re de vacanţă pe suport de hâr­tie și car­duri de vacan­ță UP Vacan­ță, tiche­te de cul­tu­ră și car­duri de cul­tu­ră UP Cul­tu­ră, tiche­te soci­a­le și tiche­te soci­a­le de gră­di­țin­ță Up Soci­al, tiche­te de cre­șă Up Cre­șă, plat­for­me­le UP Achi­zi­ții și Stim Onli­ne. www.upromania.ro

Des­pre Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re

Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re este o aso­ci­a­ție româ­neas­că pen­tru inser­ția soci­a­lă, pro­fe­sio­na­lă și civi­că a per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, exclu­se și mar­gi­na­li­za­te. AFF a înfi­in­țat 3 între­prin­deri soci­a­le de inser­ție — ate­li­e­re­le reco­nect, remesh și fer­ma bio&co, în care ofe­ră ser­vi­cii per­so­na­li­za­te de acom­pa­nie­re soci­a­lă, con­si­li­e­re pen­tru inser­ție, psi­ho­te­ra­pie și acom­pa­nie­re peda­go­gi­că pen­tru for­ma­rea de com­pe­ten­țe per­soa­ne­lor care cumu­lea­ză mul­ti­ple difi­cul­tăți la anga­ja­re. www.atelierefarafrontiere.ro


Man­ga­lia News, 15 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.