CUM SUNT TRANSFORMAȚI COPIII DE ASTĂZI ÎN ROBOȚII DE MÂINE. DIN PRIMII ANI DE VIAȚĂ SUNT ASALTAȚI DE TEHNOLOGIE

0
379

În Româ­nia se doreș­te o evo­lu­ție a sis­te­mu­lui de învă­țământ, iar solu­ția găsi­tă este ace­ea de digi­ta­li­za­re a lui. Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții (OMS) atra­ge aten­ția cu pri­vi­re la efec­te­le noci­ve pe care le au asu­pra dezvol­tă­rii copi­i­lor ast­fel de prac­tici.

Încă din pri­mii ani de via­ță, copi­ii sunt asal­tați de teh­no­lo­gie. Mulți părinți încear­că să-și cre­e­ze o cli­pă de liniș­te prin sim­plul fapt că le ofe­ră o table­tă, un smar­tpho­ne sau „uită” de ei într-un căru­cior.

Potri­vit evz.ro, pro­fe­so­rii și ele­vii de la o școa­lă din Syd­ney au reve­nit la ver­siu­nea tipă­ri­tă, cla­si­că, a manu­a­le­lor și au reîn­ce­put din nou să scrie pe caie­te, deo­a­re­ce, spun ei, acest mod de lucru îmbu­nă­tă­țeș­te înțe­le­ge­rea și îi face pe elevi să fie mai puțin dis­trași la ore.

Cred că ele­vii înva­ță mai bine, folo­sesc mult mai mul­te abi­li­tăți, când inte­rac­țio­nea­ză cu manu­a­le­le și caie­te­le cla­si­ce. Cu cât mai mul­te sim­țuri folo­sesc în cer­ce­ta­re, cu atât sunt mai buni la citi­re și se vede și în note­le pe care le iau”, a decla­rat direc­to­rul lice­u­lui Redwood Hou­se, Dave Pit­cairn.

În timp ce în Syd­ney se revi­ne la tra­di­țio­na­lul caiet, cre­ion și car­te, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, minis­trul Edu­ca­ți­ei, decla­ra, la înce­pu­tul anu­lui, că insti­tu­ția pe care o con­du­ce va ela­bo­ra un pro­iect pe fon­duri euro­pe­ne pen­tru achi­zi­țio­na­rea și dota­rea șco­li­lor cu table­te inte­li­gen­te și cu table­te elec­tro­ni­ce ce vor fi ofe­ri­te tutu­ror ele­vi­lor.

Este un pas spre creș­te­rea per­for­ma­ței, cred eu, pen­tru o gene­ra­ție care a venit de aca­să cu table­ta, cu uti­li­za­rea table­tei în min­te și în mânu­țe­le lor. Deci, noi nu putem să‑i întoar­cem nea­pă­rat numai la cre­tă și la cre­io­nul cu care scriu pe caiet”, afir­ma minis­trul.

Maria L., o învă­ță­toa­re care a for­mat în cei 39 de ani de acti­vi­ta­te sute de copii, a expli­cat pen­tru Eve­ni­men­tul zilei care este pro­ble­ma teh­no­lo­gi­ză­rii sis­te­mu­lui de învă­țământ și folo­si­rea teh­no­lo­gi­ei de la o vâr­stă fra­ge­dă.

Sis­te­mul de învă­țământ se poa­te dezvol­ta pe de o par­te, dar folo­si­rea de la o vâr­stă tim­pu­rie a teh­no­lo­gi­ei ar putea duce la dimi­nu­a­rea, une­ori foar­te mare, ajun­gând până la lip­sa dezvol­tă­rii emo­țio­na­le a copi­lu­lui. Lip­sind das­că­lul cu vocea lui nuan­ța­tă, cu sen­ti­men­te­le și încre­de­rea pe care o trans­mi­te ele­vu­lui sim­pla sa pre­zen­ță la cate­dră, lip­sind aceas­tă afe­ren­ta­ție inver­să din­tre das­căl și fie­ca­re elev în par­te, copi­lul ajun­ge să se închi­dă în el, pen­tru că din momen­tul în care nu i se mai trans­mit tră­iri, el va deve­ni un copil sec. Se va ajun­ge într‑o oare­ca­re măsu­ră la lip­sa dezvol­tă­rii emo­țio­na­le, pen­tru că un cal­cu­la­tor te trans­for­mă în robot până la urmă”, este de păre­re cadrul didac­tic.

Expe­ri­men­ta­ta învă­ță­toa­re este de păre­re că, în cazul în care se vrea aceas­tă teh­no­lo­gi­za­re, ar tre­bui în pri­mul rând să se antre­ne­ze obli­ga­to­riu cele trei insti­tu­ții res­pon­sa­bi­le, res­pec­tiv comu­ni­ta­tea, fami­lia și școa­la.

Citiți mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.