Combaterea traficului de droguri, în atenția polițiștilor constănțeni. În perioada 25 aprilie — 1 mai, au fost întocmite 33 de dosare penale

0
446

Poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te din Con­stan­ța, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. — S.T. Con­stan­ța, au orga­ni­zat, în ulti­ma săp­tămâ­nă, o acțiu­ne pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea con­su­mu­lui și tra­fi­cu­lui de dro­guri de risc și mare risc. 33 de dosa­re pena­le au fost întoc­mi­te potri­vit Legii 143/2000.

În peri­oa­da 25 apri­lie — 1 mai a.c., zeci de poli­țiști din cadrul Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța au des­fă­șu­rat, în cadrul unui fes­ti­val de muzi­că elec­tro­ni­că din sta­țiu­nea Mama­ia, acti­vi­tăți pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui și a con­su­mu­lui ili­cit de dro­guri.

Pe peri­oa­da des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor, au fost legi­ti­ma­te pes­te 1.300 de per­soa­ne, din­tre care 415 cetă­țeni stră­ini. Poli­țiș­tii, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. — S.T. Con­stan­ța, au întoc­mit 33 de dosa­re pena­le, fiind cer­ce­ta­te 34 de per­soa­ne, din­tre care 18 români, 7 bri­ta­nici, 6 ita­li­eni, un ger­man, un bul­gar și un fran­cez.

În urma pro­ba­to­ri­u­lui admi­nis­trat, 4 per­soa­ne au fost ares­ta­te pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile.

Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii au des­co­pe­rit și retras din cir­cu­i­tul ili­cit mai mul­te com­pri­ma­te ecs­ta­sy, pli­cu­le­țe con­ținând cocai­nă, keta­mi­nă, amfe­ta­mi­nă, dar și muguri de can­na­bis.

Acti­vi­tă­ți­le s‑au des­fă­șu­rat cu spri­ji­nul Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Imi­grări Con­stan­ța și al jan­dar­mi­lor.


Man­ga­lia News, 04.05.2019. (sur­sa: IPJ Con­stan­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.