Aproximativ 2.000.000 de persoane au tranzitat frontiera, în perioada minivacanţei de Paşte şi de 1 Mai

0
318

În urma măsu­ri­lor dis­pu­se de con­du­ce­rea Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, tra­fi­cul călă­to­ri­lor prin punc­te­le de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei, în peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le şi mini­va­canţei de 1 Mai, s‑a desfă­şu­rat flu­ent şi nu au fost înre­gis­tra­te blo­ca­je. Fron­ti­e­ra româ­nă a fost tranzi­ta­tă de apro­xi­ma­tiv 2.000.000 de per­soa­ne, înre­gis­trân­du-se o cre­ş­te­re cu 29% faţă de o peri­oa­dă ase­mă­nă­toa­re din luna apri­lie. Cele mai tranzi­ta­te au fost punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei aero­por­tu­a­re, unde au tre­cut fron­ti­e­ra apro­xi­ma­tiv un sfert din tota­lul per­soa­ne­lor care au tre­cut gra­ni­ţa la nive­lul între­gii ţări.

În peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le şi mini­va­canţei de 1 Mai (22.04–01.05.2019), fron­ti­e­ra româ­nă a fost tranzi­ta­tă de apro­xi­ma­tiv 2.000.000 de per­soa­ne, din care 900.000 pe sen­sul de intra­re în ţară şi 1.110.000 pe sen­sul de ieşi­re din ţară şi 500.000 mij­loa­ce de trans­port. Într‑o peri­oa­da simi­la­ră a lunii apri­lie 2019, au tre­cut fron­ti­e­ra apro­xi­ma­tiv 1.550.000 de per­soa­ne şi 435.000 mij­loa­ce de trans­port, con­sta­tân­du-se ast­fel o cre­ş­te­re  29% a tra­fi­cu­lui de per­soa­ne şi 15% a mij­loa­ce­lor de trans­port.

Cele mai aglo­me­ra­te au fost punc­te­le de tre­ce­re de la fron­ti­e­ra comu­nă româ­no-unga­ră, unde au tre­cut gra­ni­ţa pes­te 630.000persoane şi de la fron­ti­e­ra româ­no-bul­ga­ră, unde au tre­cut gra­ni­ţa 350.000 per­soa­ne, atât pe sen­sul de ieşi­re cât şi pe cel de intra­re în ţară.

De ase­me­nea, valori ridi­ca­te de tra­fic s‑au înre­gis­trat şi prin punc­te­le de tre­ce­re aero­por­tu­a­re, unde au tre­cut fron­ti­e­ra apro­xi­ma­tiv 570.000 per­soa­ne.

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a dis­pus măsuri de supli­men­ta­re a per­so­na­lu­lui, sens în care apro­xi­ma­tiv 4.000 de poli­ţi­şti de fron­ti­e­răau desfă­şu­rat, zil­nic, acti­vi­tă­ţi de supra­ve­ghe­re şi con­trol la fron­ti­e­ra de stat.

De ase­me­nea, a fost folo­si­tă la maxim capa­ci­ta­tea punc­te­lor de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei, în limi­ta con­fi­gu­ra­ţi­ei aces­to­ra şi în cele mai tranzi­ta­te, în fun­cţie de tra­fic, au fost supli­men­ta­te arte­re­le de con­trol pe sen­sul de intra­re sau ieşi­re în/din ţară, pre­cum şi echi­pa­men­te­le folo­si­te pen­tru veri­fi­ca­rea docu­men­te­lor.

Tot­o­da­tă, ca urma­re a ridi­că­rii res­tri­cţi­i­lor de cir­cu­la­ţie pe teri­to­ri­ul Unga­ri­ei şi reluă­rii tra­fi­cu­lui pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le de mare tonaj, în pre­zent se con­sta­tă o cre­ş­te­re a numă­ru­lui de auto­mar­fa­re care se pre­zin­tă în punc­te­le de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei, în spe­cial pe sen­sul de ieşi­re din ţară, la fron­ti­e­ra cu Unga­ria.

De la ridi­ca­rea res­tri­cţi­i­lor (01.05.2019, ora 23.00) prin punc­te­le de tre­ce­re de la fron­ti­e­ra de vest a Româ­ni­ei, afla­te pe raza judeţe­lor Arad, Bihor şi Satu Mare, s‑au efec­tu­at for­ma­li­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră pen­tru apro­xi­ma­tiv 4.000 de auto­mar­fa­re, atât pe sen­sul de intra­re, cât şi pe sen­sul de ieşi­re.

Menţio­năm că tim­pul alo­cat pen­tru efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui unui auto­mar­far, de poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră români, se păs­trea­ză în media de 2–5 minute/camion.

Pre­ci­zam că, în aceas­tă peri­oa­dă, este folo­si­tă la maxim capa­ci­ta­tea punc­te­lor de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei des­chi­se pen­tru ast­fel de mij­loa­ce de trans­port, în limi­ta con­fi­gu­ra­ţi­ei aces­to­ra şi, în fun­cţie de tra­fic, sunt supli­men­ta­te arte­re­le de con­trol pe sen­sul de intra­re sau ieşi­re în/din ţară, ast­fel încât for­ma­li­tă­ți­le de fron­ti­e­ră să se efec­tu­e­ze cu ope­ra­ti­vi­ta­te.

Menţio­năm că la fron­ti­e­ra inter­nă, for­ma­li­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră se efec­tu­ea­ză în comun cu auto­ri­tă­ţi­le unga­re, res­pec­tiv bul­ga­re, sens în care Poli­ția de Fron­ti­e­ră Româ­nă a alo­cat per­so­nal pen­tru aco­pe­ri­rea tutu­ror lini­i­lor de con­trol în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei cu Unga­ria și Bul­ga­ria.

De ase­me­nea, la fron­ti­e­ra exter­nă (Ucrai­na şi R. Mol­do­va), la tim­pul nece­sar efec­tuă­rii con­tro­lu­lui de fron­ti­e­ră se mai ada­u­gă și cel nece­sar efec­tuă­rii for­ma­li­tă­ţi­lor de către cele­lal­te auto­ri­tăți (Direc­ția Gene­ra­lă a Vămi­lor, Auto­ri­ta­tea Sani­tar Vete­ri­na­ră, C.N.A.I.R, Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Fito­sa­ni­ta­ră).

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră reco­man­dă în con­ti­nu­a­re şofe­ri­lor de auto­ca­mi­oa­ne tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor de tre­ce­re a fron­ti­e­rei des­chi­se tranzi­tu­lui de măr­furi la gra­ni­ţa cu Unga­ria (P.T.F. Năd­lac II, P.T.F. Năd­lac PTF Tur­nu P.T.F. Vărşand, P.T.F. Borş, PTF Petea), ast­fel încât să se pre­în­tâm­pi­ne apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar a uno­ra din­tre aces­tea, într-un timp foar­te scurt.

Menţio­nam fap­tul că tra­fi­cul pen­tru auto­tu­ris­me şi mij­loa­ce­le de trans­port per­soa­ne se desfă­şoa­ră în con­di­ţii nor­ma­le, fără a se înre­gis­tra timpi de aştep­ta­re.


Man­ga­lia News, 04.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.