Turneul Phoenix „Sinteza – Rapsodia” ajunge la Mangalia pe 24 mai

0
369

Tur­ne­ul Pho­e­nix „Sin­te­za – Rap­so­dia” ajun­ge la Man­ga­lia pe 24 mai.

După anul 2017, în care mitul a ani­ver­sat 55 de ani de la momen­tul expo­zi­țiu­nii, Pho­e­nix se întoar­ce în fața publi­cu­lui cu un pro­iect ine­dit: o sin­te­ză între ciclul Ano­tim­pu­ri­lor pre­zen­te pe albu­mul „Cei ce ne-au dat nume” și Rap­so­dia 1, emble­ma­ti­că pen­tru Geor­ge Ene­scu: „Sin­te­za – Rap­so­dia”.

Muzi­ca lui Geor­ge Ene­scu nu se redu­ce la o cer­ce­ta­re orna­men­ta­la si este­ti­ca, ci ea ramâ­ne reve­la­tia unei rea­li­tati ascun­se. Ca si pasa­rea Pho­e­nix, este el însu­si o sta­re muzi­ca­la, o muzi­ca vie si gene­ros comu­ni­ca­ti­va, cu un zbor echi­va­lent cu ope­ra, un mit daru­it tutu­ror.

Ca în ori­ce pro­iect ini­ti­at, sta­rea de a fi a pasa­rii Pho­e­nix este si aici cea de daru­i­re, si într‑o con­ti­nua lup­ta cu dife­ri­te­le cor­ti­ne ale fiin­tei, ea regân­deș­te mereu con­struc­tia actu­lui artis­tic. Ast­fel, îti pro­pu­ne ras­pun­sul printr‑o sin­te­za între cele­bre­le „Ano­tim­puri”, din tim­pul celor care „ne-au dat nume” (muzi­ca arhai­că, cu tri­mi­teri pro­fun­de, dar trai­tă prin for­ța instru­men­te­lor moder­ne) si sen­si­bi­li­ta­tea cla­si­ca a mare­lui com­po­zi­tor Geor­ge Ene­scu.

Pro­iect de îna­l­tă ținu­tă cul­tu­ra­lă, însă fără pre­ten­ții exclu­si­vis­te, „Sin­te­za” își pro­pu­ne a fi un con­cert carac­te­ri­zat prin acce­si­bi­li­ta­te, cu toată‑i miri­fi­ca meta­fo­rie, prin viziu­ne si pro­fe­sio­na­lism, un con­cert în care acor­du­ri­le rock și etno-rock care au trans­for­mat for­ma­tia Pho­e­nix în uni­cat, vor pur­ta per­ma­nen­tul mesaj – unul de che­ma­re spre rădă­cini cul­tu­ra­le, astazi lip­si­te de aten­ție.

Preț bilet: 60 lei.
Info, la tel: 0341 566 915, sau 0751 268 332.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA și par­te­ner Radio Pro­Dias­po­ra.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele