Statul mimează că susţine învăţământul profesional: “Primesc o bursă leşinată de 200 de lei pe lună!”

0
354

Cam­pa­nia “Cuget liber”. “Țară, țară, vrem mese­ri­ași! Nu tineri în șomaj!” Sta­tul mimea­ză că susţi­ne învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal: “Pri­mesc o bur­să leşi­na­tă de 200 de lei pe lună!”

Cri­za de pe pia­ţa mun­cii s‑a acu­ti­zat în ulti­mii ani. Sunt pro­ble­me în toa­te dome­ni­i­le, în indus­trie, în turism, în agri­cul­tu­ră, dar mai ales ne lip­sesc mese­ri­a­şii. Grav este că toa­tă aceas­tă situ­a­ţie este şi o con­se­cinţă a lip­sei de coe­renţă din sis­te­mul de învă­ţământ, a modi­fi­că­ri­lor dese şi mai ales a sub­fi­nanţă­rii.

În aces­te con­di­ţii, noi­le schim­bări intro­du­se de minis­trul Edu­ca­ţi­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, de pre­lun­gi­re a învă­ţămân­tu­lui obli­ga­to­riu cu încă doi ani, cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a, dacă nu vor fi com­ple­ta­te de spe­cia­li­zări actu­a­le şi de o finanţa­re corec­tă, nu vor adu­ce o rezol­va­re, ci vor bul­ver­sa şi mai mult sis­te­mul.

În timp ce lice­e­le teo­re­ti­ce aca­pa­rea­ză tot mai mulţi elevi care ter­mi­nă 12 cla­se, care, în lip­sa unei mese­rii, ajung să se înre­gis­tre­ze ca şi şomeri, lice­e­le teh­no­lo­gi­ce încă scot meca­nici auto pe ban­dă rulan­tă, iar şco­li­le de arte şi mese­rii sunt goa­le.

Atât timp cât situ­a­ţia în învă­ţămân­tul româ­nesc nu se va regle­men­ta, nu se vor schim­ba lucru­ri­le. Nu are nicio vină Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa că un elev cu medie foar­te mică poa­te să intre lejer la liceu, la un liceu teh­no­lo­gic, dar şi la licee teo­re­ti­ce. Dacă Lice­ul «Geor­ge Căli­ne­scu» este aşa de renu­mit, pen­tru că este un liceu uma­nist, de ce s‑a intrat cu 5,25? Atât timp cât minis­te­rul nu va intro­du­ce exa­men de admi­te­re la liceu, sau să sta­bi­leas­că, de exem­plu, ca ele­vii cu medii între 8 şi 10 să mear­gă, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la lice­e­le teo­re­ti­ce, cei cu medii între 6 şi 8 să mear­gă la lice­e­le teh­no­lo­gi­ce, iar ce este sub 6 să mear­gă la şco­li­le pro­fe­sio­na­le, nu se va schim­ba nimic. Atunci când el se poa­te duce ori­un­de, sigur că părin­te­le evi­tă şcoa­la pro­fe­sio­na­lă”, este de păre­re direc­to­rul Cole­gi­u­lui Teh­nic „Tomis”, prof. Cor­nel Mihai Dumi­tra­ş­cu.

Aces­ta susţi­ne că ele­vii sla­bi nici măcar nu ar tre­bui să se mai încur­ce să dea Baca­la­u­re­a­tul, ci pot să îmbră­ţi­şe­ze, ulte­ri­or, o şcoa­lă pos­tli­cea­lă, unde se pot spe­cia­li­za pe anu­mi­te dome­nii. „În ce pri­veş­te pro­mo­va­bi­li­ta­tea scă­zu­tă la Baca­la­u­re­at la lice­e­le teh­no­lo­gi­ce, ştiu din pro­prie expe­rienţă că toţi pro­fe­so­rii, direc­to­rii din aces­te licee mun­cesc de zece ori mai mult decât cei din alte uni­tă­ţi. La noi vin elevi cu medii foar­te mici, 3, 4, 5, 6, 7, când mai vine unul cu medie de 9 te gân­deşti că poa­te a greşit com­ple­ta­rea fişei pen­tru repar­ti­za­rea com­pu­te­ri­za­tă, dar sunt şi elevi care vor să se facă arhi­te­cţi sau ingi­neri con­struc­tori. Să aduci aceşti copii la un sta­diu de sub­dezvol­ta­re, ca să zic aşa, la sta­dii medii şi la sta­dii ridi­ca­te, să pro­mo­veze Baca­la­u­re­a­tul, este o mun­că de Sisif”, susţi­ne direc­to­rul Cole­gi­u­lui „Tomis”.

Am pier­dut tra­di­ţia şco­li­lor de arte şi mese­rii!“

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro. Arti­col sem­nat de Andre­ea PERHAIŢĂ.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele