Raluca Prelipceanu: ‘Este preferabil să ne concentrăm pe ceea ce se prăbușește la noi. De monumentele noastre nu știe și nu vorbește nimeni, aproape…’

0
486

Dragi pri­e­te­ni,

Cu toa­ta empa­tia mea pen­tru popo­rul fran­cez, con­si­der ca nu este nevo­ie sa donam bani pen­tru recon­struc­tia Cate­dra­lei Notre Dame. Are cine dona. Inclu­siv orga­ni­za­tii inter­na­tio­na­le si cor­po­ra­tii. Mai bine spu­neti o ruga­ciu­ne. Cate­dra­la va fi cu sigu­ran­ta recon­stru­i­ta pen­tru ca este un sim­bol si nu numai este o vaca de muls, una din­tre cele mai mari atrac­tii turis­ti­ce ale Euro­pei. Rolul ei sacra­men­tal a tre­cut, din paca­te, demult in umbra, lasand loc păr­ții eco­no­mi­ce.

Este pre­fe­ra­bil să ne con­cen­trăm pe ceea ce se pră­bu­șeș­te la noi. De monu­men­te­le noas­tre nu știe și nu vor­beș­te nimeni, aproa­pe. Asta pen­tru ca sun­tem ocu­pati sa ne man­cam intre noi, in loc sa ne sus­ti­nem reci­proc in acti­vi­ta­tea de pro­mo­va­re si de sal­va­re. Imi pare foar­te rau, dar in gene­ral spun ceea ce gan­desc. Le mul­tu­mesc inca o data foar­te mult tutu­ror celor care m‑au sus­ti­nut in actiu­nea de sal­va­re a bise­ri­cii din Vin­ța, inclu­siv prin dona­ti­i­le dvs.

Cu tris­te­te am aflat de la un ONG ger­man ca foar­te multi români se impli­că volun­tari in strai­na­ta­te pen­tru sal­va­rea monu­men­te­lor, dar nu si in țară. Tara noas­tra are monu­men­te mult mai valo­roa­se decat alte tari. Plea­ca româ­nii din țară fara să-și cunoas­ca țara. Eu am strabatut‑o cu picio­rul de la 14 ani si imi asum fie­ca­re cuvant.

Cul­mea este fap­tul ca bol­se­vi­cii comu­nisti au vrut sa ne dis­tru­ga tara si isto­ria ca sa o rescrie ei, iar noi noi­le gene­ra­tii facem o trea­ba foar­te buna in acest sens, aso­ci­ind comu­nis­mu­lui natio­na­list si valo­ri­lor sale tot ceea ce tine de isto­ria noas­tra. Isto­ria noas­tra nu s‑a nas­cut in comu­nis­mul natio­na­list si el a pre­zen­tat doar ceea ce ii con­ve­nea. A ne cunoas­te isto­ria ține de iden­ti­ta­tea noas­tra si a numai rataci ca niș­te chi­ori, slugi pe cine stie unde, impru­mu­tand iden­ti­tati strai­ne, si cine ne vor­bes­te mai bine des­pre aceas­ta isto­rie pe care dus­ma­nii nos­tri s‑au stra­du­it sa o ingroa­pe, decat monu­men­te­le noas­tre, patri­mo­ni­ul nos­tru cul­tu­ral? Mai bine o ingro­pam chiar noi prin igno­ran­ta si indi­fe­ren­ta noas­tra. Ne-am trans­for­mat sin­guri in cei mai mari dus­mani ai nos­tri. Toa­tă lumea a auzit de Notre-Dame, dar cati au auzit de Voro­neț, de Cur­tea de Argeș, de bise­ri­ci­le din Hațeg? Si aceas­ta este vina noas­tra. Ceea ce va cer este sa ne con­cen­tram impre­u­na pe sal­va­rea aces­tui patri­mo­niu.

În foto­gra­fii aveti bise­ri­ca de la Tomna­te­cu de Sus, jude­țul Hune­doa­ra, comu­na Bul­zeș­tii de Sus, care s‑a pră­bu­șit în 2009 si încă o bise­ri­că pră­bu­și­tă, bise­ri­ca de secol XVI, de la Alma­șul Mic, tot din jude­tul Hune­doa­ra. Aceas­ta este doar o mos­tră a patri­mo­ni­u­lui care se dis­tru­ge in aceas­tă țară. Pe lân­gă bise­rici, avem Cule­le din Olte­nia, case­le memo­ri­a­le — Con­stan­tin Brân­cuși, Vasi­le Alec­san­dri și este plin de ast­fel de exem­ple”.


Man­ga­lia News, 21.04.2019. (sur­sa: Ralu­ca Pre­lip­cea­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply