Proprietara complexului hotelier Mera Resort din Venus, o firmă din Argeș investește într-un parc de distracții la Mangalia

1
5102

Fami­lia Movi­lea­nu, pro­pri­e­ta­ra com­ple­xu­lui hote­li­er Mera Resort din Venus, inves­teș­te din nou în sudul lito­ra­lu­lui! După ce a inves­tit 12 mili­oa­ne de euro în reno­va­rea com­ple­tă a hote­lu­ri­lor Onix şi Safir din Cap Auro­ra, pre­lu­a­te în 2016 de la Josef Gos­chy, soci­e­ta­tea admi­nis­tra­tă de Nico­lae Movi­lea­nu inten­țio­nea­ză să pună baze­le unui resort turis­tic la Man­ga­lia. Movi­lea­nu a soli­ci­tat avi­zul de mediu pen­tru pla­nul urba­nis­tic zonal și regu­la­ment local de urba­nism afe­rent, în vede­rea edi­fi­că­rii ansam­blu­lui

Tere­nul care a gene­ral PUZ-ul este situ­at in intra­vi­la­nul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și este pro­pri­e­ta­tea SC Mera Resort SRL din 2015.

Soci­e­ta­tea comer­ci­a­la Mera RESORT deti­ne pe teri­to­ri­ul UAT Man­ga­lia opt imo­bi­le situ­a­te in intra­vi­lan, des­păr­ți­te de dru­muri de exploa­ta­re. Pen­tru a putea sa își admi­nis­tre­ze în con­di­tii opti­me supra­fa­ța de 338.500 mp (33,85 ha) pe care o deti­ne în cele opt imo­bi­le, bene­fi­ci­a­rul va tre­bui să o ali­peas­că. Pen­tru aceas­ta, vor tre­bui cadas­tra­te dru­mu­ri­le de exploa­ta­re din­tre cele opt imo­bi­le și SC Mera Resort SRL să faca un schimb de teren cu ora­șul Man­ga­lia, se ara­tă în memo­ri­ul depus la Agen­ția de Mediu.

Ce pre­su­pu­ne ansam­blul turis­tic

Vor fi zone des­ti­na­te dis­trac­ți­i­lor acva­ti­ce, rela­xă­rii și acti­vi­tă­ți­lor de agre­ment. Aceas­ta zonă va fi dota­tă cu insta­la­ții de topo­ga­ne, bazi­ne, func­țiuni spe­ci­fi­ce Aqua Park. Se vor pre­ve­dea zone des­ti­na­te copi­i­lor, zone des­ti­na­te adul­ți­lor, zone FOOD&Beverage și o zona VIP, cât și supra­fe­țe cu șez­lon­guri. Se pro­pu­ne, de ase­me­nea, un cen­tru mul­ti­func­țio­nal cu regim de înăl­ți­me de 2S+D+P+1E-7E, ce va ada­pos­ti acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce de inte­ri­or (mis­te­ry room, bow­ling, laser tag) și cen­tru admi­nis­tra­tiv al resor­tu­lui. La exte­ri­or, se vor pre­ve­dea dotări spe­ci­fi­ce par­cu­ri­lor de dis­trac­ții (montag­ne rus, rol­ler cos­ter, etc.) și se vor ame­na­ja tere­nuri de sport, paint ball etc.

De pre­ci­zat că uni­ta­tea men­țio­na­tă func­țio­nea­ză pe soci­e­ta­tea Atlas Apli­an­ce Solu­tion, cu sedi­ul soci­al în Mio­ve­ni, Argeș, stra­da Depo­zi­te­lor. Aso­ci­a­tul unic este Mari­a­na Movi­lea­nu, năs­cu­tă în loca­li­ta­tea Zăr­neşti, din Bra­şov.

Fami­lia Movi­lea­nu din Argeş a deve­nit cunos­cu­tă în sec­to­rul turis­tic după ce, în 2014, a pre­lu­at prin com­pa­nia Atlas Apli­an­ce Solu­tions din Mio­ve­ni hote­lu­ri­le Cocor şi Paju­ra din Venus, ală­tu­ri de 28 de vile de la THR Marea Nea­gră şi a dezvol­tat un com­plex modern de patru ste­le, Mera Resort, în urma unei inves­ti­ţii de cir­ca 12 mil. euro. (MP, replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia. Se înfru­mu­se­țea­ză sta­țiu­ni­le. Dar cum? Fără ilu­mi­nat stra­dal, fără coșuri de gunoi în sta­țiuni ( Venus, cap Auro­ra, Jupi­ter, Saturn), ace­leași tro­tu­a­re pie­to­na­le cu dale spar­te, gropi cât cuprin­de, fără locuri de par­ca­re, tro­tu­a­re­le sunt pen­tru pie­toni nu pen­tru mașini, în spe­cial la ieși­rea din sta­țiu­nea Venus ulti­mul dig pune via­ța turiș­ti­lor în peri­col.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele