Lebăda noastră de Cristal, Olimpia Georgia Carauleanu s‑a calificat pentru Finala Mondială Youth America Grand Prix! [VIDEO]

0
640

Con­cur­sul inter­națio­nal de dans LEBĂDA DE CRISTAL și‑a desem­nat câști­gă­to­rii. Iată pre­mi­i­le obți­nu­te de minu­na­ta bale­ri­nă Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu, ”Lebă­da noas­tră de Cris­tal”, așa cum o alin­tă părin­ții ei feri­ciți:

Pre-Pro­fe­si­o­niști, 10–12 ani:
Spe­cial Award — Mov­ment Inter­na­tio­nal Dan­ce Com­pe­ti­tion, Bul­ga­ria.
Spe­cial Award — Full Access Fes­ti Dan­ce, Bel­gia.
Locul 1, solo, cla­sic + Tro­fe­ul sec­țiu­nii,
Locul 1, solo, con­tem­po­ran + Tro­fe­ul sec­țiu­nii,
Locul 1, solo, carac­ter
Locul 2, solo, lyri­cal.

Grup:
Locul 1, cvar­tet, cla­sic
Locul 1, mini­grup, con­tem­po­ran
Locul 1, carac­ter.

Feli­ci­tări, Olim­pia, Lebă­da noas­tră de Cris­tal! Îți mul­țu­mim pen­tru dru­mul tău, pen­tru toa­te câte am învă­țat de la tine, pen­tru că ți s‑au împle­tit atât de fru­mos cără­ri­le tale. Mul­țu­mim doam­nei pro­fe­soa­re Ale­xan­dra Porum­bo­iu, pen­tru toa­tă mun­ca din spa­te­le sce­nei, pen­tru răb­da­re și dăru­i­re. Mul­țu­mim juri­u­lui, pen­tru bur­se și, în spe­cial, dom­nu­lui orga­ni­za­tor Robert-Miha­el Zaha­riuc.

Poves­tea mer­ge mai depar­te pen­tru că joi, Lebă­da noas­tră își va lua zbo­rul spre Ame­ri­ca, la Fina­la Mondi­a­lă You­th Ame­ri­ca Grand Prix!!! Mul­țu­mim tutu­ror, pen­tru gân­du­ri­le și mesa­je­le fru­moa­se!”🤩🤩🤩🤗 (Cara­u­lea­nu Olim­piu Dumi­tru). 

Mai mult, pe facebook.com/carauleanu.olimpiu


Man­ga­lia News, 07.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele