Damen Galaţi şi oamenii săi.
Astăzi, Nelu – Maistru, secţia Mecanică: „Perseverenţa este un atu în drumul spre succes.”

0
1204

Damen Gala­ţi şi oame­nii săi. Astăzi, Nelu – Mai­s­tru, secţia Meca­ni­că. 

Per­se­ve­renţa este un atu în dru­mul spre suc­ces.”

Nu-mi pla­ce să fac dis­cri­mi­nări şi nici să mă simt supe­ri­or nimă­nui, cu atât mai mult celor din echi­pa mea. Nu con­si­der că sunt mai pre­sus decât ei, chiar dacă sunt în sub­or­di­nea mea. De când ne naş­tem şi până la sfârşi­tul vieţii tre­bu­ie să fim oameni. Îmi res­pect cole­gii, încerc să îi ajut şi să îi ascult, pen­tru că fără ei nu aş putea rea­li­za nimic. Este ade­vă­rat că ridic une­ori tonul, pen­tru­că încerc să fiu auto­ri­tar, dar cred că aşa tre­bu­ie să acţio­ne­ze un mai­s­tru pen­tru a fi ascul­tat.”

Nelu Puti­nei are 32 de ani de mun­că, o expe­rienţă vas­tă şi o poves­te de via­ţa ulu­i­toa­re. Aflăm astăzi poves­tea mai­s­tru­lui „blând, ambi­ţi­os şi per­spi­ca­ce, unul din­tre cei puţini care îşi ţin pro­mi­siu­ni­le”, cum spun des­pre el oame­nii pe care îi coor­do­nea­ză.

Nelu Puti­nei nu se con­si­de­ră anga­ja­tul model, dar face tot ce îi stă în putinţă pen­tru a se auto­de­pă­şi.

”Lucrez de 32 de ani în şan­ti­e­re. Folo­sesc plu­ra­lul pen­tru că timp de 2 ani am mun­cit în două şan­ti­e­re nava­le din Nor­ve­gia. Pri­mul con­tact cu şan­ti­e­rul din Gala­ţi a fost mar­cat de dece­pţie şi tea­mă. Am ter­mi­nat lice­ul „Radu Negru” şi tre­bu­ia să fiu repar­ti­zat la Secţia de Uzi­naj, însă nu au fost sufi­cien­te locuri, aşa că am fost dire­cţio­nat către şan­ti­er, unde am înce­put ca lăcă­tuş con­struc­tor, în cadrul Secţi­ei Con­fe­cţio­nat. Aveam cu puţin pes­te 18 ani. Am prins peri­oa­da revo­lu­ţi­ei şi pot spu­ne că evo­lu­ţia şan­ti­e­ru­lui, a modu­lui de orga­ni­za­re, a mediu­lui de lucru, a echi­pa­men­te­lor este remar­ca­bi­lă. Am ple­cat în arma­tă, iar când m‑am întors am fost trans­fe­rat la Secţia II Meca­ni­că. După 20 de ani, am fost pro­mo­vat mai­s­tru. La înce­put am fost puţin reti­cent, deo­a­re­ce şti­am că este o res­pon­sa­bi­li­ta­te foar­te mare.”

Un mai­s­tru adu­nă res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le fie­că­rui mem­bru din echi­pă şi îşi asu­mă ori­ce pro­iect. Este un părin­te, peda­gog, coor­do­na­tor pen­tru cei din jur, un pri­mi­tor şi un dis­tri­bu­i­tor de stres, pen­tru că mun­ca cu oame­nii este difi­ci­lă. Fie­ca­re din­tre noi este dife­rit de celă­lalt. În sub­or­di­ne am colegi proas­păt ieşi­ţi de pe băn­ci­le Cen­tru­lui de For­ma­re, oameni care au lucrat în alte dome­nii, dar nu în şan­ti­er şi căro­ra le tre­bu­ie aju­tor şi expli­ca­ţii. În peri­oa­da în care am intrat eu, lucru­ri­le stă­teau alt­fel. Îna­in­te de revo­lu­ţie, din numă­rul celor care ter­mi­nau pro­fi­lul teh­nic şi erau repar­ti­za­ţi la şan­ti­er, în medie de 300–350, se făcea o tri­e­re în aşa fel încât rămâ­neau pri­mii 10, cei mai buni şi mai devo­ta­ţi. Acum vin, sunt instrui­ţi şi, din păca­te, când ai nevo­ie de ei, plea­că din diver­se moti­ve.”

Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi este în acest moment una din­tre cele mai mari com­pa­nii, dacă nu chiar pri­ma din comu­ni­ta­te. În plus, este o soci­e­ta­te cu coloa­nă ver­te­bra­lă. Din punc­tul meu de vede­re, dacă s‑ar face publi­ce comen­zi­le vii­toa­re, poa­te că o par­te din per­so­nal nu ar mai ple­ca, deo­a­re­ce le-ar oferi sigu­ranţa zilei de mâi­ne.”

Sunt curi­os din fire. Aces­ta este moti­vul pen­tru care am decis să merg să mun­cesc în şan­ti­e­re din Nor­ve­gia. Chiar dacă avan­ta­je­le mate­ri­a­le şi modul de lucru sunt mult mai bune, acum nu-mi mai doresc să plec. Mi s‑a pro­pus şi am refu­zat, iar nimeni nu înţe­le­gea de ce. Dacă am înce­put cu o dece­pţie, acum sunt mân­dru de ceea ce fac, iar mulţu­mi­rea apa­re atunci când în poş­ta elec­tro­ni­că intră mesa­jul de mulţu­mi­re de la cli­en­tul ulti­mei nave şi con­sta­ţi că rezul­ta­tul mun­cii între­gii echi­pe se bucu­ră de un suc­ces răsu­nă­tor.”


Man­ga­lia News, 03.04.2019. sur­sa: facebook.com/DamenShipyardsGalati


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply