Ziua Poliției Române: Peste 300 de elevi din județ au vizitat sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța

  0
  338
  Booking.com

  În con­tex­tul săr­bă­to­ri­rii Zile­lor Por­ți­lor Des­chi­se, pes­te 300 de elevi din cadrul mai mul­tor insti­tu­ții de învă­țământ din județ au vizi­tat, în peri­oa­da 20 — 22 mar­tie a.c., sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța.

  Poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu cei ai Ser­vi­ci­u­lui Cri­mi­na­lis­tic i-au pri­mit cu entu­zi­asm pe copii, pre­zen­tân­du-le  teh­ni­ca din dota­re, labo­ra­to­rul cri­mi­na­lis­tic și modul în care se ampren­tea­ză per­soa­ne­le.

  De ase­me­nea, ele­vii au făcut cunoș­tin­ță cu Bin­go, câi­ne­le de urmă și cu poli­țiș­tii ruti­eri care le-au pre­zen­tat autos­pe­ci­a­le­le și moto­ci­cle­te­le folo­si­te în misiu­ni­le de patru­la­re.

  Poli­țiș­tii con­stăn­țeni le-au împăr­tă­șit copi­i­lor din expe­rien­ța și secre­tul mun­cii lor, vor­bin­du-le tot­o­da­tă des­pre impor­tan­ța mese­ri­ei pe care o prac­ti­că. Tot­o­da­tă, au răs­puns cu inte­res curi­o­zi­tă­ți­lor tutu­ror celor pre­zenți și i-au încu­ra­jat să îmbră­ți­șe­ze cu drag pro­fe­sia de poli­țist.     

  Acti­vi­tă­ți­le s-au des­fă­șu­rat în con­tex­tul săr­bă­to­ri­rii zilei de 25 Mar­tie — Ziua Poli­ți­ei Româ­ne.


  Man­ga­lia News, 25.03.2019.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele