Sănătate de fier, la 94 de ani. Academicianul Ovidiu Bojor și “regula celor trei opt” [VIDEO]

0
599
Booking.com

Avem și noi cen­te­na­rii noș­tri. Ce‑i drept, nu atât de mulți cum sunt în „zone­le albas­tre”, dar avem ce învă­ța de la ei. Ovi­diu Bojor, fito­te­ra­pe­ut, mem­bru al Aca­de­mi­ei de Ști­in­țe Medi­ca­le, împli­neș­te anul aces­ta 95 de ani și este sănă­tos tun. Ce stil de via­ță are, aflăm chiar de la el.

Iza­be­la Păne­scu, rea­li­za­tor “Tine­re­țe fără bătrâ­ne­țe”: De obi­cei, după 50–60 de ani, oame­nii au o mul­ți­me de boli cro­ni­ce, au de luat medi­ca­men­te cu pum­nul. Care e sta­rea sănă­tă­ții dum­ne­a­voas­tră?

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: Sta­rea sănă­tă­ții mele este aș putea spu­ne satis­fă­că­toa­re și, de mul­te ori, chiar exce­len­tă, fiind­că dacă la vâr­sta mea îmi per­mit să lucrez cel puțin 8 sau 10 ore pe zi, dacă la vâr­sta mea am ace­eași gre­u­ta­te ca acum 30 de ani, înseam­nă că toa­te merg bine.

Aca­de­mi­cian Ovi­diu Bojor: “Sun­tem ceea ce mân­căm!”

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: Pen­tru mine, medi­ca­men­tul pri­mor­di­al este ali­men­ta­ția. Sun­tem ceea ce mân­căm. În func­ție de cali­ta­tea ali­men­ta­ți­ei, vor­besc acum de cor­pul fizic, dar care influ­en­țea­ză și psi­hi­cul. Ali­men­ta­ția natu­ra­lă, cât mai puțin pro­ce­sa­tă, împăr­ți­tă în trei mese prin­ci­pa­le și două gus­tări pe zi, iar can­ti­ta­tiv — can­ti­tăți foar­te redu­se. Tot­dea­u­na mă scol de la masă cu 10–15 minu­te îna­in­te de a mă simți sătul. Și nici­o­da­tă nu intru la masă ca să infu­lec. Pri­mul lucru, care e foar­te impor­tant și pe care l‑am moș­te­nit din copi­lă­rie, un minut de recu­le­ge­re, iar după ace­ea o să începi liniș­tit să mănânci.

Miș­ca­rea, esen­ți­a­lă pen­tru o via­ță lun­gă

-  Miș­ca­re? Vreau să știu dacă faceți miș­ca­re.

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: Miș­ca­rea e foar­te impor­tan­tă și în fie­ca­re dimi­nea­ță fac o plim­ba­re de 15–20 de minu­te și sea­ra tot așa, 15–20 de minu­te îna­in­te de cul­ca­re, mai ales în via­ța aceas­ta des­tul de seden­ta­ră pe care o duc, renun­țând la foar­te mul­te excur­sii pe care le făceam în tre­cut în munți, la spor­turi de iar­nă sau la mare nata­ție, așa că tre­bu­ie să com­pen­sez. După masă, acord 15–20 de minu­te de rela­xa­re tota­lă, deși unii sunt împo­tri­va aces­tui lucru, spun ime­di­at după masă să faci miș­ca­re. Eu mă simt foar­te bine, dacă mă rela­xez după masă și asi­mi­lez per­fect ceea ce am mân­cat.

Sfa­turi pen­tru o via­ță lun­gă și sănă­toa­să

-  Ce mân­cați la micul dejun, de obi­cei?

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: În pri­mul rând, ce reco­mand tutu­ror: Înce­peți cu hra­nă vie.

-  Ce înseam­nă?

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: Hra­na vie este 10 felii de măr, să zicem, o bana­nă, o por­to­ca­lă, bine­în­țe­les alter­na­te. Fruc­te. Hra­nă nepre­lu­cra­tă, nefi­ar­tă, negă­ti­tă. S‑a con­sta­tat ști­in­ți­fic: în cazul în care începi cu salam, car­ne, gră­simi, numă­rul de leu­co­ci­te ajun­ge la 20.000. În momen­tul în care începi cu hra­nă vie, numă­rul de leu­co­ci­te se păs­trea­ză la valoa­rea nor­ma­lă de 9.000.

Sănă­ta­te de fier, la vâr­sta de 94 de ani

- Și la gus­tări?

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: La gus­tări între mese fie un gem bun natu­ral, fie un suc de fruc­te, un fresh și bis­cu­iți de bună cali­ta­te, mode­rat bine­în­țe­les. Iar un lucru foar­te impor­tant pe care îl reco­mand tutu­ror: o diver­si­fi­ca­re, dar numai de ali­men­te orga­ni­ce, bio, de bună cali­ta­te.

- Dar oame­nii spun că sunt greu de găsit.

Acad. dr. Ovi­diu Bojor: E greu, da.

Cali­ta­tea mân­că­rii, mai impor­tan­tă decât can­ti­ta­tea

Citiți con­ti­nu­a­rea în digi24.ro/magazin/stil-de-viata/viata-sanatoasa


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele