Negru Vodă: Fonduri guvernamentale pentru modernizarea infrastructurii educaționale 

0
350
Booking.com

Negru Vodă: Fon­duri guver­na­men­ta­le pen­tru moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii edu­ca­țio­na­le. 

Pe data de 16 ianu­a­rie, admi­nis­tra­ția loca­lă a ora­șu­lui Negru Vodă a sem­nat cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce două con­trac­te de finan­ța­re, unul pen­tru extin­de­rea și dota­rea Lice­u­lui din Negru Vodă și unul pen­tru con­stru­i­re Gră­di­ni­ță cu pro­gram pre­lun­git, în ace­eași loca­li­ta­te.

Pri­ma­rul Petre Urzi­cea­nu a pre­ci­zat că în peri­oa­da urmă­toa­re se va publi­ca pe SICAP docu­men­ta­ția pen­tru desem­na­rea soci­e­tă­ți­lor care vor rea­li­za pro­iec­te­le teh­ni­ce pen­tru cele două inves­ti­ții.

Con­form stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te inves­ti­ția pri­vind a Rea­bi­li­ta­re, con­so­li­da­re, moder­ni­za­re, extin­de­re și dota­re liceu în ora­șul Negru Vodă, pre­su­pu­ne lucrări de extin­de­re cu o supra­fa­ță de 3.009,7 metri pătrați și cuprin­de con­stru­i­rea a patru săli de cla­să, a unui amfi­tea­tru, și a unei săli mul­ti­func­țio­na­le ce va fi un loc de soci­a­li­za­re și de ser­vit masa pen­tru cei apro­xi­ma­tiv 900 de lice­eni.

Valoa­rea tota­lă a inves­ti­ți­ei, con­form con­trac­tu­lui de finan­ța­re se ridi­că la suma de 9.325.235 lei, valoa­re ce inclu­de atât lucră­ri­le de extin­de­re și rea­bi­li­ta­re a clă­di­rii cât și dota­rea cu mate­ri­a­le și echi­pa­men­te edu­ca­țio­na­le.

Con­ti­nu­a­rea, în graiuldobrogei.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele