Modernizarea Sanatoriului Balnear Mangalia, în evaluare la Compania Națională de Investiții

0
677

Moder­ni­za­rea Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia, în eva­lu­a­re la Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții.

Repre­zen­tan­ții Sana­to­ri­u­lui Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) au depus, recent, la Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții (CNI), întrea­ga docu­men­ta­ție din cadrul pro­iec­tu­lui de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a Pavi­li­o­nu­lui A și a bazei de tra­ta­ment afe­ren­te.

Lucrăm la acest pro­iect de pes­te un an, iar acum am fina­li­zat toa­tă docu­men­ta­ția și am depus‑o la CNI. Urmea­ză eva­lu­a­rea dosa­ru­lui și soli­ci­ta­rea de cla­ri­fi­cări, dacă va fi nevo­ie. Ulte­ri­or, CNI va dema­ra pro­ce­du­ra de achi­zi­ție de lucrări, prin lici­ta­ție, cu fon­duri de la MDRAP. Spe­răm ca anul aces­ta să înce­pem lucră­ri­le”, au sub­li­ni­at repre­zen­tan­ții SBRM.

Pe dura­ta des­fă­șu­ră­rii lucră­ri­lor, capa­ci­ta­tea de caza­re în Hote­lul Cal­la­tis, care ser­veș­te Pavi­li­o­nul A, din cadrul SBRM, va fi redu­să la 65% din capa­ci­ta­te, pen­tru a se per­mi­te imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui.

Acest pro­iect este nece­sar întru­cât, în pre­zent, con­di­ți­i­le de caza­re și tra­ta­ment sunt sub stan­dar­de­le actu­a­le impu­se de lege. Cu toa­te aces­tea, numă­rul de pacienți creș­te, de la an la an și de ace­ea am decis să inves­tim în moder­ni­za­rea bazei de tra­ta­ment și a con­di­ți­i­lor de caza­re”, au mai spus repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei.

Potri­vit docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, se va rea­li­za un corp nou de clă­di­re, ampla­sat dea­su­pra actu­a­lei can­ti­ne din incin­ta Pavi­li­o­nu­lui A. Tot­o­da­tă hote­lul Cal­la­tis (2 ste­le) va fi recom­par­ti­men­tat, prin extin­de­rea spa­ți­i­lor de caza­re, înlo­cu­i­rea insta­la­ți­i­lor sani­ta­re, elec­tri­ce și de cli­ma­ti­za­re. Pro­iec­tul este esti­mat la 15 mili­oa­ne de euro, cu o dura­tă a lucră­ri­lor de 24 de luni, de la data sem­nă­rii ordi­nu­lui de înce­pe­re.


Man­ga­lia News, 13.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele