Angajări în Armată 2019. MApN încadrează peste 800 de ofiţeri şi subofiţeri

0
3831

Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le (MApN) pune la dis­po­zi­ţie pes­te 800 de locuri pen­tru anga­jări în arma­tă 2019. Toţi ce inte­re­sa­ţi de o carie­ră mili­ta­ră tre­bu­ie să ştie că, luni, a înce­put o nouă cam­pa­nie de recru­ta­re pen­tru can­di­da­ţii civili care vor să devi­nă ofi­ţeri sau sub­o­fi­ţeri în Arma­ta Româ­nă.

Con­form anu­nţu­lui publi­cat de Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le (MApN), ieri au înce­put recru­tă­ri­le pen­tru anga­jări în Arma­tă 2019, for­ma­rea ofi­ţe­ri­lor şi sub­o­fi­ţe­ri­lor în acti­vi­ta­te pe aşa-numi­ta “fili­e­ră indi­rec­tă”.

În anul şco­lar 2019–2020, MApN scoa­te la con­curs 109 locuri pen­tru for­ma­rea ofi­ţe­ri­lor şi 681 de locuri pen­tru pre­gă­ti­rea sub­o­fi­ţe­ri­lor.

Angajări în Armată 2019. Peste 800 de ofiţeri şi subofiţeri

Pen­tru ofi­ţeri, locu­ri­le scoa­se la con­curs sunt în urmă­toa­re­le spe­cia­li­tă­ţi mili­ta­re: Edu­ca­ţie fizi­că, Finanţe — con­ta­bi­li­ta­te, Jus­ti­ţie mili­ta­ră, Con­stru­cţii, Psi­ho­lo­gie, Inten­denţă, Medi­ci­nă gene­ra­lă, Ingi­ner de sis­te­me şi echi­pa­men­te infor­ma­ti­ce.

Sub­o­fi­ţe­rii recru­ta­ţi pe fili­e­ra indi­rec­tă vor fi pre­gă­ti­ţi în dome­nii prin­tre care se numă­ră Sani­tar, Muzici mili­ta­re, Con­stru­cţii, Auto şi meca­nic con­duc­tor TAB, Coman­dant şi meca­nic con­duc­tor tan­curi, Geniu, Infan­te­rie, Cer­ce­ta­re, Rache­te şi arti­le­rie anti­a­e­ri­a­nă, Comu­ni­ca­ţii, Infor­ma­ţii mili­ta­re, Poli­ţie mili­ta­ră, Forţe spe­ci­a­le.

Au început recrutările pentru angajări în Armată 2019Vezi 4 ima­gini în Gale­rie

Angajări în Armată 2019. Probe de concurs

Pen­tru cea mai mare par­te a aces­tor spe­cia­li­tă­ţi mili­ta­re, pro­be­le de con­curs includ şi un test eli­mi­na­to­riu de lim­ba engle­ză. Fac exce­pţie can­di­da­ţii pen­tru cur­su­ri­le de sub­o­fi­ţeri de Muzici mili­ta­re pre­cum şi vii­to­rii sub­o­fi­ţeri sani­tari, căro­ra nu li se cere să ştie lim­ba engle­ză.

Pen­tru vii­to­rii sub­o­fi­ţeri de la Forţe­le spe­ci­a­le sunt pre­vă­zu­te pro­be fizi­ce eli­mi­na­to­rii, cum ar fi cele de înot, urca­rea pe frân­ghie, tra­ver­sa­rea unui tunel sub­te­ran pen­tru veri­fi­ca­rea cla­us­tro­fo­biei, pre­cum şi un cros pe dis­tanţa de 3.000 de metri.

Pen­tru toa­te dome­ni­i­le se dau tes­te de mate­ma­ti­că, fizi­că, eco­no­mie sau legi­sla­ţie, în fun­cţie de spe­cia­li­ta­tea alea­să.

Pro­be­le de con­curs vor înce­pe să se desfă­şoa­re în luna iulie 2019.

Angajări în Armată 2019. Probele de concurs vor începe să se desfăşoare în luna iulie 2019Vezi 4 ima­gini în Gale­rie

Angajări armată 2019. Unde încep instruirea candidaţii admişi

Pre­gă­ti­rea can­di­da­ţi­lor decla­ra­ţi admi­şi se va desfă­şu­ra în insti­tu­te­le şi în şco­li­le de apli­ca­ţie ale MApN. De exem­plu, vii­to­rii ofi­ţeri medici, psi­ho­logi şi de Edu­ca­ţie fizi­că, pre­cum şi sub­o­fi­ţe­rii de Muzi­că se vor pre­găti la Bucu­reşti.

Vii­to­rii sub­o­fi­ţeri sani­tari şi vii­to­rii ofi­ţeri de sis­te­me infor­ma­ti­ce se vor pre­găti la Sibiu, iar sub­o­fi­ţe­rii din dome­ni­i­le auto şi tan­curi se vor instrui la Piteşti.

Dome­ni­i­le pen­tru care se orga­ni­zea­ză con­curs sunt cele în care Arma­ta are un defi­cit de per­so­nal. De exem­plu, în acest an se orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru for­ma­rea ofi­ţe­ri­lor medici de medi­ci­nă gene­ra­lă, dar nu şi pen­tru ofi­ţeri medici sto­ma­to­logi.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, con­si­li­e­re și înscri­e­re, adre­sați-vă la biro­u­ri­le infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tre­lor mili­ta­re jude­țe­ne și de sec­tor de care apar­ți­neți cu domi­ci­li­ul. Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le AICI.

Mai mul­te deta­lii, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply