Viorica Bălteanu: DESPĂGUBIRI DIN IUBIRE DE PATRIE?!?

0
513

Viori­ca Băl­tea­nu: DESPĂGUBIRI DIN IUBIRE DE PATRIE?!?

Una cal­dă, alta rece!!! După exce­len­ta pres­ta­ție de la FED CUP, Simo­na Halep, dar și Ilie Năs­ta­se, Ion Țir­i­ac, Vir­gi­nia Ruzici, Iri­na Begu, alți impor­tanți mari jucă­tori de tenis au aflat cu ulu­i­re că dl. Mugur Isă­res­cu îi taxea­ză cu un mili­on de euro, dacă vor să fie reda­tă cir­cu­i­tu­lui spor­tiv națio­nal și inter­națio­nal baza spor­ti­vă din Dea­lul Cotro­ce­ni­lor.

Aștep­tăm cu toții (mă gân­desc la mili­oa­ne­le de români câte or mai fi fiind ele) răs­pun­sul d‑lui Mugur Isă­res­cu, în moti­va­rea aces­tei pre­ten­ții bănești fabu­loa­se. Nu de alta, dar Domnia sa păs­to­reș­te încă din seco­lul tre­cut, Ban­ca NAȚIONALĂ a Româ­ni­ei, prin urma­re inte­re­sul NAȚIONAL s‑ar cuve­ni să‑i călă­u­zeas­că deci­zi­i­le.

Cum știm, o imen­să can­ti­ta­te din rezer­va de aur a Băn­cii NAȚIONALE a Româ­ni­ei a fost depo­zi­ta­tă, din ini­ția­ti­va Domni­ei sale, în Marea Bri­ta­nie, la Lon­dra (nu-mi amin­tesc dacă măsu­ra a fost apro­ba­tă de Par­la­ment, deta­liu ce ar face și mai biza­ră tără­șe­nia), acțiu­ne, de ase­me­nea, dis­cu­ta­bi­lă, dat fiind pre­ce­den­tul nevin­de­ca­bil al pier­de­rii teza­u­ru­lui națio­nal, tot din cau­za unei deci­zii (ne)înțelepte, una datând de mai bine de un secol, de când aștep­tăm ca imen­se­le bogă­ții româ­nești să fie retur­na­te de la Mosco­va.

Mă întreb retoric dacă ― acum ― repa­tri­e­rea rezer­vei de aur a Româ­ni­ei nu ar fi cu ade­vă­rat bene­fi­că eco­no­mi­ei româ­nești, bunăs­tă­rii cetă­țe­ni­lor țării noas­tre, de pil­dă.

Sunt în gra­vă dile­mă, pri­e­te­ni. Mă poa­te cine­va con­vin­ge că gre­șesc?

Timi­șoa­ra, 11.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply