Simona Halep, Irina Begu, Ion Țiriac si Ilie Năstase, dați în judecată de BNR. Incredibil ce daune li se cer!

0
344
Booking.com

Simo­na Halep, Iri­na Begu, Ion Țir­i­ac si Ilie Năs­ta­se, dați în jude­ca­tă de BNR. Incre­di­bil ce dau­ne li se cer!

Simo­na Halep, Iri­na Begu, Ion Tir­i­ac si Ilie Năs­ta­se au fost daţi în jude­ca­tă de Ban­ca Naţio­na­lă a Româ­ni­ei.  

 

”Dom­nul Isă­res­cu ne‑a dat în jude­ca­tă şi ne cere un mili­on de euro mie, lui Ţir­i­ac şi lui Halep, pen­tru că am îndrăz­nit să îi cerem sta­dio­nul. Că noi vrem să‑l vin­dem ca el sau să facem hote­luri pe aco­lo. Nu, vrem să jucăm tenis. Eu cu dom­nul Ţir­i­ac mai avem puţin de tră­it. Sper ca cei­la­lţi care rămân, Halep sau ce mai rămâ­ne în urma noas­tră, o să se bată până o să câş­ti­ge drep­tul să joa­ce aco­lo”, a spus Ilie Năs­ta­se, la Tele­kom Sport, con­form RomaniaTV.net. 

Deci­zia BNR vine după ce, pe 10 octom­brie 2017, foşti şi actu­ali jucă­tori de tenis, prin­tre care se numă­ră Ion Ţir­i­ac, Ilie Năs­ta­se şi Simo­na Halep au făcut o peti­ţie către Guver­nul Româ­ni­ei pen­tru rein­clu­de­rea Are­ne­lor BNR în cir­cu­i­tul spor­tiv.

Sem­na­ta­rii peti­ţi­ei au fost Ioan Ţir­i­ac, Ilie Năs­ta­se, Vir­gi­nia Ruzici, Simo­na Halep, Iri­na Begu, Sora­na Cîr­stea, Andrei Pavel, Horia Tecău, Flo­rin Mer­gea, Mari­us Copil, Adri­an Ungur, Nico­lae Frun­ză, Geor­ge Cosac, Cos­min Hodor, ală­tu­ri de juni­o­rii Rareş Goles­cu (10 ani, locul 4 naţio­nal), Şte­fan Hai­tă (9 ani, locul 20 naţio­nal) şi Mihai Hai­tă (11 ani, locul 70 naţio­nal) — prin repre­zen­tanţii legali ai aces­to­ra.

În decem­brie 2017, aceş­tia au dat în jude­ca­tă Ban­ca Naţio­na­lă a Româ­ni­ei pen­tru rein­clu­de­rea Are­ne­lor BNR în cir­cu­i­tul spor­tiv, mai exact pen­tru trans­fe­rul bazei din admi­nis­tra­rea Băn­cii Naţio­na­le a Româ­ni­ei către sta­tul român, pen­tru a putea fi moder­ni­za­tă şi folo­si­tă. Ca răs­puns, toţi aceş­tia au fost daţi în jude­ca­tă de Ban­ca Naţio­na­lă a Româ­ni­ei, cerân­du-li-se dau­ne de un mili­on de euro.

Sur­se: RomaniaTV.net, ziuaconstanta.ro


Citiți și: Simo­na Halep, dată în jude­ca­tă de BNR! Des­pă­gu­bi­ri­le ceru­te sunt uri­a­şe. Ţir­i­ac şi Năs­ta­se sunt impli­ca­ţi

Ion Ţir­i­ac, Ilie Năs­ta­se şi Simo­na Halep au fost daţi în jude­ca­tă de Mugur Isă­res­cu, guver­na­to­rul BNR, după pro­ce­sul legat de Are­ne­le BNR pier­dut la înce­pu­tul aces­tui an. Isă­res­cu le cere acum aces­to­ra un mili­on de euro des­pă­gu­biri. Anu­nţul a fost făcut de Ilie Năs­ta­se. 

Dom­nul Isă­res­cu ne‑a dat în jude­ca­tă. Pe mine, pe dom­nul Ţir­i­ac şi pe domni­şoa­ra Halep. Pen­tru un mili­on de euro. Cei care am ini­ţi­at trea­ba asta cu scri­soa­rea. Dom­nul jude­că­tor i‑a pus o sin­gu­ră între­ba­re: ‘Al cui este tere­nul? E al dum­ne­a­voas­tra?’ Şi‑a spus ‘Nu, e al sta­tu­lui’. Păi atunci, dom­nu’, cum să vă dăm noi un mili­on de euro? Înţe­le­geţi? E o rău­ta­te… Nu e numai la tenis, e şi la fotbal, că şi sta­dio­nul ăla e în para­gi­nă!”, a spus Năs­ta­se, pen­tru pros­port.

Totul a înce­put la fina­lul anu­lui tre­cut. După ce a soli­ci­tat, în repe­ta­te rân­duri, ca Are­ne­le să intre în patri­mo­ni­ul sta­tu­lui, pen­tru a fi rein­clu­se în cir­cu­i­tul spor­tiv, Ion Țir­i­ac a dat în jude­ca­tă Ban­ca Națio­na­lă a Româ­ni­ei. În demer­sul său, mili­ar­da­rul a fost însoţit, prin­tre alţii, de Halep şi Năs­ta­se.

Sunt docu­men­te pe care noi le-am pre­zen­tat Jude­că­to­ri­ei Bucu­reşti, deci înce­pem pro­ce­sul împo­tri­va Băn­cii Naţio­na­le a Româ­ni­ei. Cine sun­tem? Sun­tem niş­te spor­tivi care am fost, niş­te spor­tivi care sun­tem şi, dacă este nevo­ie, în urmă­toa­re­le săp­tămâni, pot să adun până la 200.000 de sem­nă­turi ale spor­ti­vi­lor care vor fi”, a spus Țir­i­ac, în decem­brie 2018.

Ţir­i­ac, Halep şi Năs­ta­se au pier­dut pro­ce­sul cu BNR

La înce­pu­tul aces­tei luni, Halep, Ţir­i­ac şi Năs­ta­se au pier­dut pro­ce­sul inten­tat Băn­cii Naţio­na­le a Româ­ni­ei. Tri­bu­na­lul Bucu­reşti a găsit cere­rea aces­to­ra ca fiind “lip­si­tă de inte­res”. Dau­ne­le mora­le au fost con­si­de­ra­te “nefon­da­te”. Acum, a venit rân­dul BNR să îi dea pe aceş­tia în jude­ca­tă, în ace­la­şi scan­dal.

Are­ne­le BNR, inau­gu­ra­te în 1972, nu pot fi folo­si­te momen­tan. Insti­tu­tul pen­tru situ­a­ții de urgen­ță nu a acor­dat aviz de func­țio­na­re din cau­za tri­bu­ne­lor care se pot pră­buși în ori­ce moment.


Man­ga­lia news, 12.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele