Școlile, invitate să se înscrie în programul “Școală Europeană”. Premii de 5.000 de lei pentru dotări

0
544

Șco­li­le, invi­ta­te să se înscrie în pro­gra­mul “Școa­lă Euro­pea­nă”. Pre­mii de 5.000 de lei pen­tru dotări.

Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei Natio­na­le a lan­sat ape­lul natio­nal pen­tru inscri­e­rea uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar la cea de a XVI‑a edi­tie a com­pe­ti­ti­ei pen­tru obti­ne­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui “Scoa­la Euro­pea­na” in anul sco­lar 2018–2019.

Com­pe­ti­tia se adre­sea­za tutu­ror uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar angre­na­te in pro­gra­me­le euro­pe­ne din dome­ni­ul edu­ca­ti­ei si for­ma­rii pro­fe­sio­na­le. Pen­tru edi­tia 2019 isi pot depu­ne can­di­da­tu­ra uni­ta­ti­le de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar impli­ca­te, in peri­oa­da sep­tem­brie 2016 — iulie 2019, in acti­vi­tati sau pro­iec­te prin pro­gra­me­le Comi­si­ei Euro­pe­ne, ale Par­la­men­tu­lui Euro­pean si ale altor insti­tu­tii euro­pe­ne: Eras­mus+ (2014–2020), e‑Twinning, Euro­pa-casa noas­tra (Lider Euro­pean si EuroQu­iz), scoli-amba­sa­dor ale Par­la­men­tu­lui Euro­pean, Euro­sco­la etc.

De ase­me­nea, se pot inscrie scoli care deru­lea­za acti­vi­tati sau pro­iec­te finan­ta­te din fon­duri struc­tu­ra­le, in care scoa­la este apli­cant sau par­te­ner, dar si proiecte/programe in par­te­ne­ri­at cu amba­sa­de, uni­ver­si­tati si scoli din Uniu­nea Euro­pea­na, com­pa­nii euro­pe­ne, aso­ci­a­tii pro­fe­sio­na­le euro­pe­ne, ONG–uri cu scop educational/de for­ma­re pro­fe­sio­na­la care acti­vea­za la nivel euro­pean etc.

Ter­me­nul-limi­ta pen­tru tri­mi­te­rea can­di­da­tu­ri­lor pe adre­sa pos­ta­la a Inspec­to­ra­tu­lui Sco­lar Jude­tean este 22 mar­tie 2019 (data pos­tei), cu men­tiu­nea “Pen­tru Com­pe­ti­tia Natio­na­la scoa­la Euro­pea­na, edi­tia 2019”.

Dosa­rul de can­di­da­tu­ra va con­ti­ne for­mu­la­rul-tip de can­di­da­tu­ra si avi­zul inspec­to­ra­tu­lui sco­lar judetean/ISMB de par­ti­ci­pa­re la Com­pe­ti­tia Natio­na­la “Scoa­la Euro­pea­na”, dis­po­ni­bi­le pe www.edu.ro, un por­to­fo­liu ilus­tra­tiv, copii ale Pro­iec­tu­lui de dezvol­ta­re insti­tu­tio­na­la si Pla­nu­ri­lor mana­ge­ri­a­le anu­a­le 2016–2017, 2017–2018 si 2018–2019.

Ulte­ri­or, dosa­re­le vor fi pre­lu­a­te de Comi­sia Natio­na­la in vede­rea eva­lu­a­rii, eta­pa pro­gra­ma­ta in peri­oa­da 1–6 apri­lie. in baza rezul­ta­te­lor obti­nu­te la eva­lu­a­rea can­di­da­tu­ri­lor, Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei Natio­na­le va sta­bili numa­rul de scoli pre­mi­a­te si va orga­ni­za fes­ti­vi­ta­tea de decer­na­re a titlu­lui “Scoa­la Euro­pea­na”.

Rezul­ta­te­le fina­le si lis­ta uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar decla­ra­te cas­ti­ga­toa­re vor fi publi­ca­te pe www.edu.ro, dupa data de 10 mai 2019. Fie­ca­re uni­ta­te de inva­ta­mant va pri­mi cer­ti­fi­ca­tul „scoa­la Euro­pea­na — 2019” si un pre­miu in valoa­re de 5.000 lei care va fi uti­li­zat pen­tru dotari.

Oda­ta obti­nut, cer­ti­fi­ca­tul „Școa­la Euro­pea­na” este vala­bil pen­tru o peri­oa­da de trei ani, dupa care scoa­la tre­bu­ie sa can­di­de­ze din nou pen­tru a recon­fir­ma titlul obti­nut.

Com­pe­ti­tia natio­na­la “Scoa­la Euro­pea­na” este una din­tre ini­ti­a­ti­ve­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ti­ei Natio­na­le recu­nos­cu­ta de insti­tu­ti­i­le euro­pe­ne ca un exem­plu de buna prac­ti­ca, prin care insti­tu­ti­i­le guver­na­men­ta­le natio­na­le spri­ji­na insti­tu­ti­i­le euro­pe­ne pen­tru pune­rea in prac­ti­ca si dezvol­ta­rea poli­ti­ci­lor euro­pe­ne din dome­niu.

Prin acest demers, lan­sat in 2004, Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei Natio­na­le a incu­ra­jat si a moti­vat par­ti­ci­pa­rea uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar din Roma­nia la pro­gra­me­le euro­pe­ne din dome­ni­ul edu­ca­ti­ei si for­ma­rii pro­fe­sio­na­le (Socra­tes 1997–2006, Life­Lon­gLear­ning 2007–2013 si Eras­mus+ 2014–2020) si a con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea mobi­li­ta­tii inter­na­tio­na­le si la schim­bul inter­cul­tu­ral, obiec­ti­ve asu­ma­te pen­tru con­stru­i­rea Spa­ti­u­lui Euro­pean al Edu­ca­ti­ei.

La cele 15 edi­tii ale com­pe­ti­ti­ei natio­na­le “Scoa­la Euro­pea­na” (2004–2018) au par­ti­ci­pat 2.023 de uni­tati de inva­ta­mant din toa­te jude­te­le tarii, iar 775 din­tre aces­tea au fost pre­mi­a­te.

In con­tex­tul pre­lu­a­rii de catre Roma­nia a Pre­se­din­ti­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne de la 1 ianu­a­rie 2019, Roma­nia si‑a rea­fir­mat anga­ja­men­te­le de a pro­mo­va inte­re­se­le comu­ne ale Roma­niei si Uniu­nii Euro­pe­ne, tara noas­tra fiind ferm anco­ra­ta in valo­ri­le euro­pe­ne, prin isto­ria, cul­tu­ra si pro­iec­tia aspi­ra­ti­i­lor sale, asa cum sub­li­ni­a­za si mot­to-ul sub care se deru­lea­za Pre­se­din­tia Roma­niei, “Coe­ziu­nea, o valoa­re comu­na euro­pea­na”.

(sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply