Mangalia, lovită de flagelul executărilor silite. Mii de locuitori sunt daţi în judecată pentru că nu îşi plătesc datoriile

0
376

Man­ga­lia, lovi­tă de fla­ge­lul exe­cu­tă­ri­lor sili­te. Mii de locu­i­tori sunt daţi în jude­ca­tă pen­tru că nu îşi plă­tesc dato­ri­i­le.

Man­ga­lia pare a fi lovi­tă de un veri­ta­bil fla­gel al exe­cu­tă­ri­lor sili­te. Numai de la înce­pu­tul aces­tui an, au fost ini­ția­te 275 de acțiuni în instan­ță având ca obiect ”încu­vi­in­ța­rea exe­cu­tă­rii sili­te”. Feno­me­nul a căpă­tat o amploa­re fan­tas­ti­că, în 2018 fiind înre­gis­tra­te la Jude­că­to­ria Man­ga­lia pes­te 3.000 de dosa­re de exe­cu­ta­re sili­tă. În 2019, rit­mul este și mai sus­ți­nut, jude­că­to­ria înre­gis­trând 11 che­mări în jude­ca­tă ale locu­i­to­ri­lor din oraș, pe zi. Cele mai mul­te vin din par­tea IFN-uri­lor și în spe­cial de la Pro­vi­dent, dar exis­tă cir­ca 70 de che­mări în jude­ca­tă și de la Cal­la­tis Therm SA, fur­ni­zo­rul local de căl­du­ră și apă cal­dă. Jude­că­to­ria Man­ga­lia a apro­bat toa­te cere­ri­le de exe­cu­ta­re sili­tă.

Cele mai mul­te che­mări în jude­ca­tă pen­tru nepla­ta dato­ri­i­lor înre­gis­tra­te în pri­ma lună a anu­lui 2019 vin din par­tea insti­tu­ți­i­lor finan­ci­a­re neban­ca­re, în spe­cial de la Pro­vi­dent. Debi­to­rii per­soa­ne fizi­ce au de res­ti­tu­it sume cuprin­se, în gene­ral, între 1.000 și 2.000 de lei, plus dobânzi și pena­li­tăți, dar exis­tă per­soa­ne care au con­tract împru­mu­turi de pes­te 5.000 de lei și nu au reu­șit să le mai retur­ne­ze.

Pe lis­ta celor care exe­cu­tă silit locu­i­to­rii Man­ga­li­ei se mai află diver­se bănci, fir­me de recu­pe­ra­tori, dar și soci­e­ta­tea loca­lă de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm SA. Prin­tre sute­le de rău pla­t­nici exe­cu­tați silit încă din pri­me­le zile ale anu­lui se află și câte­va nume inte­re­san­te, cu noto­ri­e­ta­te.

Per­soa­ne cu noto­ri­e­ta­te, date în jude­ca­tă pen­tru nepla­ta dato­ri­i­lor […]

Locu­i­to­rii exe­cu­tați de Cal­la­tis Therm, Pri­mă­ria de către RAJA […]

Con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, mier­curi, 6 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply