Florin Iordanoaia: Lipsa profesorilor…

1
640

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Lip­sa pro­fe­so­ri­lor…

Am citit pe pagi­na pos­tu­ri­lor didac­ti­ce dis­po­ni­bi­le, situ­a­ţia în judeţul Con­stanţa, la nivel pre­u­ni­ver­si­tar. Am văzut că sînt scoa­se la con­curs foar­te mul­te pos­turi în tot judeţul, de la gră­di­ni­ţă, pînă la nivel pos­tli­ceal. Sînt vacan­te foar­te mul­te pos­turi de edu­ca­tori, învă­ţă­tori, pro­fe­sori de mate­ma­ti­că, fizi­că, lim­ba româ­nă şi … edu­ca­ţie fizi­că! 

Aceas­tă lip­să cro­ni­că de cadre didac­ti­ce are cau­ze pro­fun­de, are impli­ca­ţii gra­ve şi din păca­te soci­e­ta­tea noas­tră nu îşi dă sea­ma de con­se­cinţe. Pe ter­men mediu şi lung. Pe ter­men scurt, se mai fac efor­turi cu nor­me la pla­ta cu ora, cu supli­ni­tori sau pen­sio­nari reţi­nu­ţi în acti­vi­ta­te. Dar în vii­tor ce va fi? Robo­ţi andro­izi! 

Pot să afirm că „mese­ria” de pro­fe­sor a deve­nit abso­lut nea­trac­ti­vă pen­tru cei tineri, pen­tru cei care vor să aibă un vii­tor, să tră­i­as­că mai bine! A fi pro­fe­sor nu mai înseam­nă decît un titlul, fără aco­pe­ri­re rea­lă: sala­rii foar­te mici, bene­fi­cii zero, res­pect mini­mal (de supra­fa­ţă), plus căl­ca­rea în picioa­re de către elevi şi părinţi.

Vino­va­ţi de aceas­tă situ­a­ţie sînt foar­te mulţi: poli­ti­cie­nii, admi­nis­tra­ţi­i­le loca­le, părinţii şi ele­vii! O vină o au şi cadre­le didac­ti­ce pen­tru că au făcut com­pro­mi­suri la cali­ta­tea actu­lui edu­ca­ţio­nal, la coru­pţie şi din cau­za neim­pli­că­rii. 

Învă­ţă­mîn­tul uni­ver­si­tar încă stă bine la numă­rul cadre­lor didac­ti­ce. Mai rău e la cali­ta­tea per­so­na­lu­lui şi actu­lui edu­ca­ţio­nal, la com­pro­mi­su­ri­le şi mita care cir­cu­lă nes­tin­ghe­ri­tă prin facul­tă­ţi. Dar vine sca­denţa şi aco­lo, pen­tru că numă­rul stu­denţi­lor este în con­ti­nuă scă­de­re, iar ele­vii buni, cîţi mai sînt, plea­că să stu­die­ze în afa­ră şi nu văd de unde să vină alţii. Nici cali­ta­tiv, nici can­ti­ta­tiv! 

Une­le uni­ver­si­tă­ţi aduc stu­denţi (finanţa­ţi de către sta­tul nos­tru) din Basa­ra­bia şi Ucrai­na. E bine că sînt aju­ta­ţi fra­ţii noş­tri, dar e o solu­ţie parţi­a­lă. Mai sînt unii care visea­ză să adu­că stu­denţi din Chi­na şi alte ţări exo­ti­ce. Dar expe­rienţe­le din mai mul­te uni­ver­si­tă­ţi, din ulti­mii ani, au ară­tat că stră­i­nii sînt prin­tre cei mai sla­bi din­tre stu­denţi, că înva­ţă prea puţin şi apoi nu îşi găsesc de mun­că, iar diplo­me­le din Româ­nia nu mai au valoa­re rea­lă! 

Ceea ce e cel mai rău, e că pro­fe­so­rii vor lip­si de la cate­dră…


Man­ga­lia News, 28.02.2019. (sur­sa: facebook.com/florin.iordanoaia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua dom­nu­le Pro­fe­sor,

    O solu­tie se intre­ve­de pen­tru acest lucru? O suges­tie pen­tru auto­ri­ta­ti­le loca­le? Ce se poa­te face pe plan local?

    Aceas­ta nu este o cri­ti­ca, doar incer­ca­rea de a gasi solu­tii impre­u­na.

    Va mul­tu­mesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele