Direcția Asistență Socială Mangalia acordă tichete sociale de grădiniță

0
420

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia acor­dă tiche­te soci­a­le de grădiniță.

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia vă adu­ce la cunoș­tin­ță Legea 248/2015, pri­vind sti­mu­la­rea par­ti­ci­pă­rii în învă­țamân­tul pre­ș­co­lar a copi­i­lor din fami­li­i­le defa­vo­ri­za­te, prin care se acor­dă tiche­te soci­a­le de gră­di­ni­ță, în valoa­re de 50 lei pe lună, pen­tru un copil.

Cum func­țio­nea­ză legea?

Copi­ii devin eli­gi­bili dacă:

  • (1) fami­li­i­le lor au venit lunar de maxim 284 lei/membru de familie,
  • (2) sunt înscriși la gră­di­ni­ță și
  • (3) părin­ții soli­ci­tă la Pri­mă­rie să bene­fi­cie­ze de lege. Ei pri­mesc tiche­te soci­a­le când res­pec­tă con­di­ți­i­le de pre­zen­ță din nor­me­le metodologice.

Scop:

Sti­mu­la­rea par­ti­ci­pă­rii în învă­ţămân­tul preş­co­lar al copi­i­lor din fami­lii defa­vo­ri­za­te şi cre­ş­te­rea acce­su­lui la edu­ca­ţie al acestora.

Obiec­tiv

Cre­ş­te­rea gra­du­lui de edu­ca­ţie la nive­lul copi­i­lor din fami­li­i­le defavorizate.

Bene­fi­ciu acordat:

Un tichet soci­al de gră­di­ni­ță, în valoa­re de 50 lei pe lună, pen­tru peri­oa­da anu­lui șco­lar 2018–2019.

Con­di­ții de acordare:

Sti­mu­len­tul edu­ca­ţio­nal se acor­dă fami­li­i­lor cu mai puțin de 284 de lei veni­turi luna­re pe mem­bru de fami­lie (2 x Veni­tul Minim Garan­tat pen­tru o per­soa­nă sin­gu­ră) și este con­di­țio­nat de pre­zen­ța zil­ni­că a copi­i­lor, la grădiniţă.

Acte­le nece­sa­re întoc­mi­rii dosa­ru­lui de acor­da­re a tiche­te­lor soci­a­le pen­tru grădiniță:

– Livre­tul de fami­lie, actu­a­li­zat la zi-copie xerox și original;

– Cărți iden­ti­ta­te — copii xerox și ori­gi­na­le (soț, soție și copi­ii cu vâr­sta pes­te 14 ani);

– Cer­ti­fi­cat căsă­to­rie – copie xerox şi original;

– Cer­ti­fi­ca­te naş­te­re pen­tru copi­ii cu vâr­sta sub 14 ani – copii xerox şi originale;

– Ade­ve­rinţă din care să reia­să veni­tu­ri­le nete luna­re rea­li­za­te în luna ante­ri­oa­ră depu­ne­rii cere­rii: (ade­ve­rin­ță de sala­riu, cupon pen­sie, cupon șomaj etc);

– Hotă­râre de divorț (dacă este cazul);

– Hotă­râre jude­că­to­reas­că de insti­tu­i­re a tute­lei, a adop­ți­ei, a pla­sa­men­tu­lui sau a pla­sa­men­tu­lui în regim de urgen­ță (după caz);

– Hotă­râre jude­că­to­reas­că pri­vind ares­ta­rea unu­ia din­tre părinți (dacă este cazul);

– Dova­da înscri­e­rii / frec­ven­tă­rii acti­vi­tă­ți­lor orga­ni­za­te de gră­di­ni­ță (ade­ve­rin­ță);

– Dosar cu şină.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re, cei inte­re­sați sunt aștep­tați la sedi­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă, din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, str. Del­fi­nu­lui, nr.1.


Man­ga­lia News, 09.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply