Proiectul transatlantic Eminescu – Poe, un pod virtual care leagă inimi de români, va fi lansat astăzi!

0
563

”Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”, un pro­iect de suflet, por­nit din inimi de români, dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, va fi lan­sat astăzi, mier­curi, 16 ianu­a­rie 2019, ora 17:00, în Sala AUDITORIUM a Bibli­o­te­cii Metro­po­li­ta­ne din București.

    ”Exce­len­țe­le Voas­tre, Dis­tin­se Doam­ne, Sti­mați Domni, Dra­gă dom­nu­le pro­fe­sor dr. Ioan IACOB, pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le ”HESPERUS”, cu pri­le­jul lan­să­rii ofi­ci­a­le a ”Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”, am a vă trans­mi­te câte­va gân­duri de aici, de la Marea cea Mare, care l‑a fas­ci­nat în ase­me­nea măsu­ră pe mare­le nos­tru poet Mihai Emi­ne­scu, încât aces­ta afir­ma în versurile‑i nemu­ri­toa­re: ”Mai am un sin­gur dor: / În liniș­tea serii, / Să mă lăsați să mor / La mar­gi­nea mării”, în poe­zia cu ace­lași nume…

    Se împli­neș­te un an de când, din dorin­ța de a afla nou­tăți des­pre eve­ni­men­te­le dedi­ca­te zilei de naș­te­re a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu, am cău­tat prin ”mean­dre­le” inter­ne­tu­lui și l‑am des­co­pe­rit pe dom­nul pro­fe­sor Ioan Iacob, prin inter­me­di­ul pagi­nii Arca TVAm citit inter­vi­ul pe care i l‑a acor­dat regi­zo­rul și rea­li­za­to­rul de tele­vi­ziu­ne Lucian Bla­ga, în Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, chiar în ziua de 15 ianu­a­rie, ziua de naș­te­re a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu, decla­ra­tă Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le și am obser­vat titlul deo­se­bit de inte­re­sant al Tezei sale de Doc­to­rat: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”.

    Atunci, pe loc, mi‑a venit ide­ea de a‑l con­tac­ta și a‑i pro­pu­ne o cola­bo­ra­re cu zia­rul onli­ne Man­ga­lia News, care era deja, la data res­pec­ti­vă, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USACu acor­dul dom­nu­lui pro­fe­sor Ioan Iacob, am publi­cat un frag­ment din lucra­rea amin­ti­tă, în arti­co­lul ce pur­ta titlul: ”Prof. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”, din care rela­tez un fragment:

    ARCA TV USA: ”Pro­fe­so­rul dr. Ioan Iacob pro­pu­ne o lucra­re ine­di­tă, meni­tă să pună în valoa­re arcul poe­tic tran­sa­tlan­tic din­tre Emi­ne­scu și Poe, o meta­fo­ră com­ple­xă, folo­si­tă pen­tru a reli­e­fa majo­ri­ta­tea simi­li­tu­di­ni­lor și dife­ren­ți­e­ri­lor din­tre acești doi mari poeți ai lumii: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”. Pro­fe­so­rul ne invi­tă, de fapt, să des­ci­frăm “posi­bi­le­le impli­ca­ții ale unui expe­ri­ment: inter­sec­ta­rea unui arc poe­tic transo­cea­nic ce ne‑a per­mis rela­țio­na­rea a două mari nume ale liri­cii uni­ver­sa­le, Emi­ne­scu și Poe, cu o axă goti­că ima­gi­na­ră, față de care ambii poeți se rapor­tea­ză prin uni­ver­su­ri­le lor lirice”.

    Cele 20 de arti­co­le publi­ca­te de noi pe tema atât de gene­roa­să a simi­li­tu­di­ni­lor din­tre ope­re­le mari­lor poeți Mihai Emi­ne­scu și Edgar Allan Poe, au avut un larg răsu­net națio­nal și inter­națio­nal, fiind vizu­a­li­za­te de un mare număr din­tre cei pes­te 1.500.000 de citi­tori ai zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News. Vă invit să vizio­nați arti­co­le­le, accesând www.mangalianews.ro

    Aşa cum îmi pla­ce să afirm, ”pilo­nii” Arcu­lui (”podu­lui”) poe­tic tran­sa­tlan­tic se află la Ipo­tești, locul de naș­te­re al poe­tu­lui națio­nal Mihai Emi­ne­scu, la Boto­șani, la Bucu­rești, la Con­stan­ța și Man­ga­lia, pre­cum și în Hous­ton, Texas, USA, aco­lo de unde, sub ”baghe­ta” pri­e­te­nu­lui nos­tru Lucian Bla­ga, emi­te Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni. Alți ”piloni” de nădej­de ai podu­lui nos­tru vir­tu­al se află pes­te tot în țară și în lume, aco­lo unde avem cola­bo­ra­tori – par­te­neri în ”Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”, ini­țiat de prof. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Hes­pe­rus”, par­te­neri des­pre care, cu sigu­ranţă, vă va vor­bi domnia sa.

    ”Un proiect de suflet, pornit din inimi de români!”

   Cu acest pri­lej fes­tiv, le mul­țu­mesc în mod spe­cial pri­e­te­ni­lor din Con­stan­ța, Man­ga­lia și Boto­șani, care ni s‑au ală­tu­rat în acest proiect:

- dr. în Isto­rie Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Constanța,

- scri­i­to­rul, isto­ri­cul și publi­cistul Cris­ti­an Cea­le­ra, cola­bo­ra­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News,

- cole­ga noas­tră de redac­ție, prof. Ele­na Pet­cu, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Mangalia,

- dis­tin­sul pro­fe­sor dr. Dorin Popes­cu — emi­ne­s­co­log, ana­list poli­tic, expert în geo­po­li­ti­că, ese­i­st, cadru didac­tic uni­ver­si­tar din Con­stan­ța şi 

- doam­na Ana-Eli­sa­be­ta Flo­res­cu Coșe­rea­nu, muze­o­graf la Secţia de Artă şi Etno­gra­fie a Muze­u­lui Jude­țean Botoșani.

   Cu toții, dorim mult suc­ces pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic, pe care–l sus­ți­nem și‑l pro­mo­văm cu mare drag şi, în înche­ie­re, așa cum se zice pe la noi, la mal de mare, se cuvi­ne o Urare:

   Lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a pro­iec­tu­lui Emi­ne­scu — Poe, să fie într-un ceas priel­nic și să aibă noroc de

VÂNT CÂT MAI BUN, DIN PUPA!

(Mesa­jul dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian LUPU, direc­to­rul coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 16 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply