Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, împreună cu Cătălin Grasa, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, au inaugurat astăzi laboratorul de Rezonanță Magnetică Nucleară

  0
  445

  Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, împre­u­nă cu Cătă­lin Gra­sa, mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța, au inau­gu­rat astăzi labo­ra­to­rul de Rezo­nan­ță Mag­ne­ti­că Nuclea­ră.

  Echi­pa­men­te­le cu care a fost dotat labo­ra­to­rul au fost achi­zi­țio­na­te de către Minis­te­rul Sănă­tă­ții, cu finan­ța­re din par­tea Băn­cii Inter­națio­na­le pen­tru Recon­struc­ție și Dezvol­ta­re (BIRD), în cadrul Pro­iec­tu­lui pri­vind Refor­ma Sec­to­ru­lui Sani­tar – Îmbu­nă­tă­ți­rea Cali­tă­ții și Efi­cien­ței Sis­te­mu­lui Sani­tar. Con­trac­tul pen­tru dota­rea Spi­ta­lu­lui cu apa­rat de Rezo­nanţă Mag­ne­ti­că (RMN) şi sis­tem infor­ma­tic PACS a fost sem­nat la sedi­ul Guver­nu­lui,  anul tre­cut, pe 9 ianu­a­rie, de către  pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu și mana­ge­rul SCJU, Ș.L. Dr. Cătă­lin Nico­lae Gra­sa. Valoa­rea tota­lă a aces­tor echi­pa­men­te se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 700 de mii de euro.

   „Con­si­der că este un pas uri­aș pen­tru con­stăn­țeni, deo­a­re­ce nu vor mai fi obli­gați să mear­gă la cli­ni­ci­le pri­va­te pen­tru o ast­fel de inves­ti­ga­ție. De ase­me­nea, cu aju­to­rul aces­tei apa­ra­turi, Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța își va redu­ce con­si­de­ra­bil chel­tu­ie­li­le gene­ra­te de achi­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de ima­gis­ti­că către un ope­ra­tor pri­vat, iar banii eco­no­mi­siți vor fi redi­rec­țio­nați spre alte sec­ții din cadrul spi­ta­lu­lui.

  Este esen­ți­al ca Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța să deți­nă echi­pa­men­te medi­ca­le per­for­man­te. Voi face toa­te demer­su­ri­le pen­tru ca Spi­ta­lul Jude­țean să  poa­tă asi­gu­ra cât mai mul­te ser­vi­cii medi­ca­le, ast­fel încât oame­nii să nu mai ape­le­ze la cli­nici pri­va­te. Am pro­mis că mă voi impli­ca în sus­ți­ne­rea sis­te­mu­lui sani­tar și îmi res­pect cuvân­tul! La Con­stan­ța con­tea­ză cali­ta­tea actu­lui medi­cal”, a pre­ci­zat Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

  Pe lân­gă echi­pa­men­te­le achi­zi­țio­na­te cu aju­to­rul Guver­nu­lui Româ­ni­ei, inves­ti­ți­i­le în acest labo­ra­tor au con­stat și în recom­par­ti­men­ta­rea spa­ți­u­lui și moder­ni­za­rea mobi­li­e­ru­lui. Valoa­rea lucră­ri­lor a fost de apro­xi­ma­tiv 600.000 lei, iar fon­du­ri­le nece­sa­re rea­bi­li­tă­rii au fost asi­gu­ra­te de catre com­pa­nia S.C. Raja S.A. Con­stan­ța.


  Man­ga­lia News, Luni, 7 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele