Poziția Consiliului Județean Constanța față de manifestările întreprinse de reprezentanții Asociației Elevilor

0
104
Booking.com

Refe­ri­tor la arti­co­le­le apă­ru­te în pre­să în ulti­me­le zile și la mani­fes­tă­ri­le între­prin­se de repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei Ele­vi­lor din Con­stan­ța în fața sediu­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Con­si­der că pro­tes­tul a repre­zen­tat o exa­ge­ra­re, o moda­li­ta­te total ero­na­tă prin care Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor a încear­cat să for­țe­ze o auto­ri­ta­te în asu­ma­rea unei deci­zii. Am fost și sunt ală­tu­ri de ele­vii con­stăn­țeni, însă nu pot să fiu de acord să încalc cu bună ști­in­ță legi­sla­ția unei țări, doar pen­tru a nu mai avea scan­dal cu acești tineri. În pri­mul rând, așa cum le-au expli­cat cole­gii mei de spe­cia­li­ta­te, legea pe care o avansea­ză acești tineri are în con­ți­nut anu­mi­te ter­me­ne care tre­bu­ie res­pec­ta­te. Aces­te pro­ce­duri sunt obli­ga­to­rii și se deru­lea­ză pe mai mul­te luni. Prin urma­re nu putem adop­ta nicio deci­zie acum. În al doi­lea rând, exis­tă o acțiu­ne în instan­ță, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța fiind dat în jude­ca­tă pe aces­tă ches­tiu­ne. Este nor­mal să aștep­tăm deci­zia instan­ței. Prin aces­te miș­cări de stra­dă, pro­tes­te sau cum doresc dum­ne­a­lor să le numeas­că, Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța cre­ea­ză ten­siuni  în mod nejus­ti­fi­cat și cu sigu­ran­ță nu aceas­ta este calea de a obține ceea ce-și doresc.  Ca întot­dea­u­na sunt des­chis la dia­log, dar, repet, îmi doresc ca lucru­ri­le să se întâm­ple în mod civi­li­zat și cu res­pec­ta­rea cadru­lui legal”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

De asem­nea, vă adu­cem la cunoș­tin­ță urmă­toa­re­le aspec­te juri­di­ce pri­vind cadrul legal:

-        Ele­vii din jude­țul Con­stan­ța, prin inter­me­di­ul Aso­ci­a­ți­ei Ele­vi­lor din Con­stan­ța soli­ci­tă sub­ven­țio­na­rea cu 50% a trans­por­tu­lui jude­țean pen­tru toți ele­vii;

-        Legea edu­ca­ți­ei națio­na­le nr. 1/2011 și Legea ser­vi­ci­i­lor de trans­port public local nr. 92/2007, modi­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă prin Legea nr. 328/2018 fixea­ză cadrul legal de acor­da­re a faci­li­tă­ți­lor la trans­port pen­tru elevi și stu­denți;

-        Ali­ne­a­te­le 1 și 2 ale art. 84 din Legea nr. 1/2011 core­la­te cu dis­po­zi­ți­i­le art. 105 alin. 2 lit. e din ace­eași lege sta­tu­ea­ză că „finan­ța­rea com­ple­men­ta­ră se asi­gu­ră din buge­te­le loca­le ale uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le de care apar­țin uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar și din sume defal­ca­te din taxa pe valoa­re adă­u­ga­tă, apro­ba­te anu­al prin Legea buge­tu­lui de stat cu aceas­tă des­ti­na­ție pen­tru urmă­toa­re­le cate­go­rii de chel­tu­ieli…

e) chel­tu­ieli pen­tru trans­por­tul ele­vi­lor, con­form art. 84 alin. 1”. Prin urma­re, con­form aces­tor pre­ve­deri, dacă uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar ar apar­ți­ne de U.A.T. Jude­țul Con­stan­ța, atunci ar exis­ta baza lega­lă pen­tru acor­da­rea aces­tor faci­li­tăți la trans­port din buge­tul jude­țu­lui Con­stan­ța. În acest con­text, sub­li­ni­em că potri­vit dis­po­zi­ți­i­lor art. 14 alin. 3 din Legea finan­țe­lor publi­ce loca­le nr. 273/2006 „nicio chel­tu­ia­lă nu poa­te fi înscri­să în buget și nici nu poa­te fi anga­ja­tă și efec­tu­a­tă dacă nu exi­tă bază lega­lă pen­tru res­pec­ti­va chel­tu­ia­lă”;

-        Refe­ri­tor la Legea ser­vi­ci­i­lor de trans­port public local nr. 92/2007, modi­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă prin Legea nr. 328/2018 au fost ana­li­za­te cele două arti­co­le invo­ca­te de către repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei Ele­vi­lor din Con­stan­ța, pre­cum și între­gul con­ți­nut al pre­zen­tu­lui act. În con­ți­nu­tul art. 19^1 se obser­vă fap­tul că legi­u­to­rul folo­seș­te indi­ca­ti­vul pre­zent al ver­bu­lui a putea „auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le pot acor­da …”, ceea ce ara­tă că, din acest text de lege, nu se impu­ne obli­ga­ția ci o facul­ta­te, o posi­bi­li­ta­te de sub­ven­țio­na­re a trans­por­tu­lui;

-        Con­form pre­ve­de­ri­lor art. 42 alin. 4 din ace­eași lege „sub­ven­ția pen­tru faci­li­tă­ți­le pre­vă­zu­te la art. 19^1 se acor­dă ope­ra­to­ru­lui de trans­port public din buge­tul local pen­tru trans­por­tul local și din buge­tul jude­țean pen­tru trans­por­tul jude­țean, în con­di­ți­i­le legii”. Expri­ma­rea legiu­i­to­ru­lui „… în con­di­ți­i­le legii…” impu­ne ana­li­za­rea și coro­ba­rea între­gu­lui cadrul legi­sla­tiv refe­ri­tor la sub­ven­țio­na­rea trans­por­tu­lui ele­vi­lor;

-        În acest sens, este nece­sar să men­țio­năm fap­tul că acti­vi­ta­tea de trans­port public local sau jude­țean de per­soa­ne este un ser­vi­ciu comu­ni­tar, potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 1 alin/2 lit. h) din Legea ser­vi­ci­i­lor comu­ni­ta­re de uti­li­tăți publi­ce nr. 51/2006. Ast­fel, având în vede­re ulti­me­le modi­fi­cări legi­sla­ti­ve se pre­ve­de că ante­ri­or acor­dă­rii sub­ven­ți­i­lor de trans­port tre­bu­ie par­cur­se mai mul­te eta­pe:

1.      În ter­men de 120 de zile de la intra­rea în vigoa­re a Legii nr. 328/2018 (31.12.2018) Pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Regle­men­ta­re pen­tru Ser­vi­ci­i­le Comu­ni­ta­re de Uti­li­tăți Publi­ce va ela­bo­ra și apro­ba prin ordin con­trac­tul – cadru de dele­ga­re a ges­tiu­nii ser­vi­ci­i­lor publi­ce de trans­port local și jude­țean de per­soa­ne;

2.     După apro­ba­rea con­trac­tu­lui – cadru men­țio­nat, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța va atri­bui, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ți­ei pri­vind achi­zi­ți­i­le publi­ce, con­trac­te­le de dele­ga­re a ges­tiu­nii către ope­ra­to­rii de trans­port;

3.     Urmă­to­rul pas va fi apro­ba­rea, prin Hotă­râre de Con­si­liu Jude­țean, a tari­fe­lor de călă­to­rie în baza căro­ra se va acor­da sub­ven­ția.

Pro­ce­du­ri­le enu­me­ra­te mai sus sunt obli­ga­to­rii. Neres­pec­ta­rea ori­că­rei pre­ve­deri sau eli­mi­na­rea ori­că­re­ia din­tre eta­pe sem­ni­fi­că încăl­ca­rea, cu bună ști­in­ță a legii.

Față de cele pre­zen­ta­te vă asi­gu­răm că, în con­for­mi­ta­te cu dipo­zi­ți­i­le lega­le, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța va spri­jini și va sti­mu­la, atât cât îi va per­mi­te cadrul legi­sla­tiv, învă­țămân­tul în jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 11.01.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele