Peste 500 de mii de copii, elevi și studenți au emigrat din România, în 10 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană

  0
  269

  Pes­te 500 de mii de copii, elevi și stu­denți au emi­grat din Româ­nia, în 10 de ani de la ade­ra­rea la Uniu­nea Euro­pea­nă. 

  Numă­rul stu­den­ți­lor, ele­vi­lor și copi­i­lor din gru­pa de vâr­stă 0–19 ani care au emi­grat din Româ­nia între 2007 și 2017 este de 484.753 de per­soa­ne, potri­vit unei lucrări publi­ca­te în Revis­ta Româ­nă de Sta­tis­ti­că. Dacă îi punem și pe cei de până la 21–22 de ani, vâr­sta stu­den­ți­ei, atunci numă­rul emi­gran­ți­lor tem­po­rari și defi­ni­tivi depă­șeș­te 500 de mii din tota­lul de 2.613.477 per­soa­ne con­ta­bi­li­za­te ca emi­granți de către INS în peri­oa­da res­pec­ti­vă.

  În lucra­rea numi­tă Ana­li­za sta­tis­ti­că a migra­ţi­ei exter­ne după ade­ra­rea Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă, auto­rii dr. Cipri­an Ifti­moa­ei, lec­tor la Uni­ver­si­ta­tea „Al. I. Cuza” din Iaşi și anga­jat al Dire­cţi­ei Judeţe­ne de Sta­tis­ti­că Iaşi, și dr. Ionuţ Cris­ti­an Baciu, tot de la Dire­cţia Judeţea­nă de Sta­tis­ti­că Iaşi, au ana­li­zat peri­oa­da 2007–2017 din punc­tul de vede­re al impac­tu­lui migra­ți­ei asu­pra pie­ței for­ței de mun­că și demo­gra­fi­ei.

  Pe vâr­ste, gru­pa 0–19 ani are pes­te 484 de mii de emi­granți, potri­vit date­lor pre­zen­ta­te de autori. Aceștia sus­țin că dacă ana­li­zăm struc­tu­ra pe cate­go­rii de vâr­stă a emi­granţi­lor, obser­văm că pon­de­rea cea mai impor­tan­tă este repre­zen­ta­tă de per­soa­ne­le din gru­pa de vâr­stă 20–29 ani şi din gru­pa 30–39 ani. Migra­ţia ridi­ca­tă în rân­dul tine­ri­lor va avea ca efec­te apa­ri­ţia de pro­ble­me impor­tan­te la nive­lul pieţei forţei de mun­că şi a sis­te­mu­lui de pen­sii în urmă­to­rii ani. De ase­me­nea, ia amploa­re şi feno­me­nul îmbă­trâ­ni­rii demo­gra­fi­ce dato­ri­tă schim­bă­ri­lor în struc­tu­ră pe gru­pe de vâr­stă a popu­la­ţi­ei.

  Con­ti­nu­a­rea, pe edupedu.ro/studiu


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele