Noi modificări aduse Codului Fiscal. O persoană fizică va putea să dețină mai multe locuințe sociale, achiziționate cu TVA de 5%. Câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate cu 10%

0
194

Noi modi­fi­cări adu­se Codu­lui Fis­cal. Actul nor­ma­tiv ana­li­zat astăzi modi­fi­că sub­stan­ți­al Codul fis­cal. Aceas­tă lege adu­ce une­le nou­tăți abso­lu­te, dar și schim­ba­re de tra­ta­ment fis­cal pen­tru une­le situ­a­ții fis­ca­le deja legi­fe­ra­te. Să dezvol­tăm punc­tu­al prin­ci­pa­le­le aspec­te fis­ca­le ale aces­tei legi:

1. Se adop­tă o pro­ce­du­ră de impo­zi­ta­re a veni­tu­ri­lor rea­li­za­te de per­soa­ne­le fizi­ce din mone­de elec­tro­ni­ce (crip­to­mo­ne­de). Câști­gul (veni­turi-chel­tu­ieli) se impo­zi­tea­ză cu 10% prin pro­ce­du­ra impo­zi­tu­lui pe veni­tul din alte sur­se (art. 114–116 Codul fis­cal).

Per­soa­na fizi­că ce rea­li­zea­ză aces­te câști­guri va depu­ne decla­ra­ție uni­că pri­vind impo­zi­tul pe venit și asi­gu­ră­ri­le soci­a­le.

Legiu­i­to­rul acor­dă și o scu­ti­re, în sen­sul că dacă valoa­rea câști­gu­lui este mai mică de 200 lei/tranzacție, sume­le nu se impo­zi­tea­ză, cu con­di­ția ca valoa­rea cumu­la­tă anu­a­lă a câști­gu­ri­lor să nu depă­șeas­că nive­lul de 600 lei.

2. Livra­rea de locu­in­țe soci­a­le se fac­tu­rea­ză în con­ti­nu­a­re cu cota de TVA de 5%, se modi­fi­că noțiu­nea de locu­in­ță soci­a­lă în sen­sul că este o locu­in­ță soci­a­lă acea locu­in­ță ce poa­te fi locu­i­tă la momen­tul vân­ză­rii pen­tru care pre­țul de vân­za­re exclu­siv TVA este mai mic de 450.000 lei, iar supra­fa­ța uti­lă este mai mică de 120 mp, exclu­siv ane­xe­le gos­po­dă­rești.

Se eli­mi­nă din actu­a­la regle­men­ta­re con­di­ția ca tere­nul să fie în supra­fa­ță mai mică de 250 mp și se eli­mi­nă con­di­ția de a se deți­ne doar o sin­gu­ră locu­in­ță achi­zi­țio­na­tă cu cotă de 5% de către cum­pă­ră­tor (per­soa­nă fizi­că sin­gu­ră sau fami­lie)

Prac­tic, atâ­ta timp cât se înde­pli­nesc cele două con­di­ții, de supra­fa­ță – 120 mp și preț 450.000 lei, un cum­pă­ră­tor per­soa­nă fizi­că sin­gu­ra sau fami­lie poa­te să deți­nă mai mul­te locu­in­țe achi­zi­țio­na­te cu cota de 5%.

3. Se modi­fi­că regi­mul fis­cal al spon­so­ri­ză­ri­lor. Soci­e­tă­ți­le plăti­toa­re de impo­zit pe pro­fit pot efec­tua spon­so­ri­zări cu res­pec­ta­rea con­di­ți­i­lor pre­vă­zu­te din legea spon­so­ri­ză­rii.

Aces­te spon­so­ri­zări reduc impo­zi­tul pe pro­fit de pla­tă cu pro­cen­tul de 5 la mie din cifra de afa­ceri, fără a depăși 20% din impo­zi­tul pe pro­fit, iar chel­tu­ia­la cu spon­so­ri­za­rea este nede­duc­ti­bi­lă la cal­cu­lul impo­zi­tu­lui pe pro­fit. În mod simi­lar, microîn­tre­prin­de­ri­le pot efec­tua spon­so­ri­zări, oca­zie cu care reduc impo­zi­tul pe veni­tul microîn­tre­prin­de­rii cu pro­cen­tul de 20%.

Modi­fi­ca­rea fis­ca­lă con­stă în fap­tul că se eli­mi­nă con­di­ția ca bene­fi­ci­a­rul spon­so­ri­ză­rii să fie o enti­ta­te auto­ri­za­tă cu un ser­vi­ciu soci­al licen­ți­at.

Pen­tru a putea fi apli­ca­te faci­li­tă­ți­le fis­ca­le se intro­du­ce o altă con­di­ție, res­pec­tiv ca orga­ni­za­ția fără scop patri­mo­ni­al sau uni­ta­tea de cult să fie înre­gis­tra­te într-un regis­tru al bene­fi­ci­a­ri­lor de spon­so­ri­zări, ținut de ANAF. Acest regis­tru este public. Legea enu­me­ră și con­di­ți­i­le de înre­gis­tra­re în regis­tru.

Con­ti­nu­a­rea aici: republica.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele