CRONICA DIMINEȚII – Astăzi România preia de la Austria Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene

  0
  129

  CRONICA DIMINEȚII – PENTRU PRIMA OARĂ, SUB UN MILIARD DE OAMENI A TRECUT ÎN NOUL AN FĂRĂ ACCES LA ELECTRICITATE.

   

  La mulți ani, sa aveti un an bun!

  1. Astăzi Româ­nia pre­ia, de la Aus­tria, Pre­șe­din­ția rota­ti­vă a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne pe care o va asi­gu­ra până pe 30 iunie 2019. Pe 10 ianu­a­rie 2019, va avea loc la Bucu­rești cere­mo­n­ia ofi­ci­a­lă de pre­lu­a­re, fiind aștep­tați la eve­ni­ment pre­șe­din­te­le Comi­si­ei Euro­pe­ne, Jean Cla­u­de Jun­c­ker, și comi­sa­rii euro­peni. Deta­lii des­pre ce este Con­si­li­ul UE și care sunt pri­o­ri­tă­ți­le Româ­ni­ei pen­tru cele șase luni găsiți în link. Pe ace­la­si subiect alte doua stiri: Lars Daniel­s­son, repre­zen­tan­tul per­ma­nent al Sue­di­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă, i‑a reco­man­dat preşe­din­te­lui Comi­si­ei Euro­pe­ne, Jean-Cla­u­de Jun­c­ker, să acor­de Româ­ni­ei “şan­sa” de înce­pe­re a man­da­tu­lui semes­tri­al la Preşe­dinţia Con­si­li­u­lui UE îna­in­te de a eva­lua acti­vi­ta­tea Bucu­reş­ti­u­lui (Hot­news), iar un edi­to­ri­al New York Times pre­zin­tă Româ­nia ca o ţară care se află în coli­ziu­ne cu Uniu­nea Euro­pea­nă chiar în momen­tul în care se pre­gă­teş­te să pre­ia preşe­dinţia Con­si­li­u­lui UE (News.ro).

  2. Deși a avut o creș­te­re ușoa­ră în ulti­ma zi de tranzac­țio­na­re, bur­sa ame­ri­ca­nă a închis pe roșu cel mai slab an de după 2008, când a fost cri­za finan­ci­a­ră. Indi­ce­le S&P 500 a ter­mi­nat anul cu o scă­de­re de 6,2%, în timp ce indi­ce­le Dow Jones Indus­tri­al a scă­zut cu 5,6%, iar Nas­daq cu 3,9%. Toa­te bur­se­le mari din Euro­pa au închis 2018 în scă­de­re, Fran­ța minus 11%, Marea Bri­ta­nie minus 12,5%, Ger­ma­nia minus 18%. Ace­eași situ­a­ție se regă­seș­te și pe prin­ci­pa­le­le bur­se din Asia care au fost închi­se însă ieri. Din gru­pul FAANG, al com­pa­ni­i­lor de teh­no­lo­gie, Face­bo­ok, Apple, Ama­zon, Net­flix, Goo­gle, doar Ama­zon și Net­flix au închis 2018 pe plus, la bur­să (AP). Indi­ce­le prin­ci­pal BET al Bur­sei de Valori Bucu­reşti (BVB) a înche­iat acest an cu 4,8% mai puţin faţă de ulti­ma zi de tranza­cţio­na­re a anu­lui 2017. Indi­ce­le a scă­zut cu 12,3% din 19 decem­brie până în pre­zent, după anu­nţul făcut de minis­trul Finanţe­lor, Eugen Teo­do­ro­vici, legat de măsu­ri­le fis­ca­le care vor fi impu­se ince­pand de astazi. (News.ro)

  3. Eve­ni­men­te impor­tan­te care se vor întâm­pla anul aces­ta: În Ianu­a­rie mone­dă euro împli­neș­te 20 de ani, Blo­om­berg are o ana­li­ză bună pe subiect (link). Tot în Ianu­a­rie are loc World Eco­no­mic Forum, la Davos, în Elve­ția, având ca temă “Glo­ba­li­za­tion 4.0”. În Febru­a­rie se împli­nesc 15 ani de la lan­sa­rea Face­bo­ok, iar chi­ne­zii vor săr­bă­to­rii Anul Nou și vor intra în anul Por­cu­lui. În Mar­tie, Marea Bri­ta­nie ar tre­bui să pără­seas­că Uniu­nea Euro­pea­nă, în Apri­lie vom avea ale­geri în India, cea mai mare demo­cra­tie de pe Ter­ra, cu aproa­pe 1 mili­ard de oameni având drept de vot, în Mai vor fi ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tu­lui Euro­pei, în Iunie vom ani­ver­sa 75 de ani de la D‑Day, debar­ca­rea ali­a­ți­lor în Nor­man­dia din tim­pul celui ce-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, în Iulie se vor împlini 50 de ani de când omul a pus pen­tru pri­ma oară picio­rul pe Lună, în August tot 50 de ani dar de la fes­ti­va­lul Woo­ds­to­ck, în Sep­tem­brie are loc Cupa Mondi­a­lă la rugby, în Octom­brie se împli­nesc 150 de ani de la naș­te­rea lui Mahat­ma Gan­dhi, în Noiem­brie, cel mai pro­ba­bil, vom avea pri­mul tur din ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, în Decem­brie al doi­lea tur și lan­sa­rea Star Wars IX.

  4. News.ro tre­ce in revis­ta cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te care au mar­cat anul 2018 (link), iar Washin­gton Post lis­tea­ză 18 eve­ni­men­te pozi­ti­ve care s‑au întâm­plat în 2018. Deși mul­te se refe­ră la Sta­te­le Uni­te, sunt une­le, ca sal­va­rea celor 12 copii blo­cați în peș­te­ra din Thai­lan­da, scri­soa­rea prin care și‑a anun­țat demi­sia gene­ra­lul James Mat­tis sau lega­li­za­rea rela­ți­i­lor homo­se­xu­a­le din India, ce au avut un impact glo­bal. (Link)

  5. O lis­tă inte­re­san­tă cu ceea ce ar fi bine să se întâm­ple în poli­ti­ca inter­națio­na­lă, anul aces­ta, am găsit în Foreign Poli­cy. Sunt 10, de la pacea în Yemen și Siria, până la revi­go­ra­rea diplo­ma­ți­ei ame­ri­ca­ne. (Link)

  6. Rot­ten Toma­to­es a lis­tat cele mai impor­tan­te 65 de fil­me care se vor lan­sa anul aces­ta, sunt puse în ordi­ne cro­no­lo­gi­că, pen­tru a vedea pre­mi­e­re­le din fie­ca­re lună. (Link)

  7. 2019 va avea, potri­vit pre­ve­de­ri­lor pri­vind săr­bă­to­ri­le lega­le, 15 zile nelu­cră­toa­re, dar cinci din­tre aces­tea pică sâm­bă­tă sau dumi­ni­că, potri­vit zilelibere.com. Este vor­ba de:
  1 ianu­a­rie, 2 ianu­a­rie — Anul Nou
  24 ianu­a­rie — Ziua Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne
  26 apri­lie (Vine­rea mare), 28 – 29 apri­lie — Paș­te orto­dox
  1 mai — Ziua Mun­cii
  1 iunie – Ziua Copi­lu­lui
  16 iunie, 17 iunie (luni) — Rusa­lii
  15 august — Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui
  30 noiem­brie — Sfân­tul Andrei
  1 decem­brie — Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei
  25 decem­brie, 26 decem­brie — Cră­ci­u­nul.
  Din­tre aces­tea, sunt într‑o zi de sâmbata/duminica 28 apri­lie, 1 și 16 iunie, 30 noiem­brie și 1 decem­brie, dar, cel mai pro­ba­bil, se va face pun­te între Pas­te­le orto­dox și 1 Mai.

  8. Enga­d­get a publi­cat lis­ta celor mai bun jocuri pe 2018 (link), iar The­N­ex­tWeb a publi­cat topul celor mai bune 10 jocuri video pe anul tre­cut (Link)

  9. Sabri­na Ione­scu, o jucă­toa­re de bas­chet ai cărei părinți sunt din Româ­nia, a reu­șit să sta­bi­leas­că un nou record de “doub­le-tri­ple”, în NCAA, cam­pi­o­na­tul uni­ver­si­tar de bas­chet din Sta­te­le Uni­te. Ea a fost feli­ci­ta­tă de vede­ta NBA, Ste­phen Cur­ry. Sabri­na se mân­dreș­te că este ori­gi­na­ră din Româ­nia. (Link)

  10. Ști­rea pozi­ti­vă des­pre 2018: Agen­ția Inter­națio­na­lă a Ener­gi­ei a anun­țat că 120 mili­oa­ne de oameni au fost conec­tați anul tre­cut ceea ce înseam­nă că, pen­tru pri­ma oară din 1882, mai puțin de un mili­ard de oameni rămân în întu­ne­ric, fara acces la ser­vi­cii de elec­tri­ci­ta­te. (Link).

  Mai mult, pe www.cronica.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele