CARE ESTE SITUAȚIA DRUMURILOR JUDEȚENE

0
366

În inter­va­lul 06 – 07 ianu­a­rie 2019, în tot jude­țul Con­stan­ța, au avut loc  căderi de pre­ci­pi­ta­ții sub for­mă de nin­soa­re, care au aco­pe­rit toa­te dru­mu­ri­le jude­țe­ne. Din cau­za codu­lui gal­ben de vânt, zăpa­da a fost spul­be­ra­tă de pe câmp pe caro­sa­bil.

În aces­te con­di­ții, după opri­rea nin­so­rii, dar și a vân­tu­lui, uti­la­je­le Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța au acțio­nat, în cur­sul aces­tei nopți, pen­tru dega­ja­rea zăpe­zii spul­be­ra­te de vânt. Pen­tru rea­li­za­rea aces­tei acțiuni s‑a dis­tri­bu­it mate­ri­al anti­de­ra­pant pen­tru pre­ve­ni­rea for­mă­rii ghe­țu­șu­lui pe întrea­ga rețea de 680 km de dru­muri jude­țe­ne.

În con­ti­nu­a­re se acțio­nea­ză cu 31 de uti­la­je. La aceas­tă oră, în jude­țul nos­tru, nu exis­tă nici un sec­tor de drum blo­cat. Se cir­cu­lă în con­di­ții de iar­nă, une­le sec­toa­re de drum fiind aco­pe­ri­te de un strat sub­ți­re de zăpa­dă bătă­to­ri­tă de uti­la­je­le de des­ză­pe­zi­re. Pen­tru even­tu­a­le vii­toa­re feno­me­ne cli­ma­to­lo­gi­ce spe­ci­fi­ce ier­nii, baza de des­ză­pe­zi­re a RAJDP este func­țio­na­lă și sto­cul de moto­ri­nă sufi­cient.

În urmă­toa­re­le 2 zile, vor fi apro­vi­zio­na­te cu nisip și sare toa­te cele 5 sec­ții ale RAJDP pen­tru refa­ce­rea sto­cu­lui de mate­ri­al anti­de­ra­pant, în vede­rea acțio­nă­rii ime­di­a­te, în caz de nece­si­ta­te. Se reco­man­dă șofe­ri­lor să echi­pe­ze auto­tu­ris­me­le afe­rent cir­cu­la­ți­ei în con­di­ții de iar­nă și să cir­cu­le cu aten­ție spo­ri­tă.

În aceas­tă peri­oa­dă, locu­i­to­rii jude­țu­lui pot face sesi­zări la numă­rul de tele­fon al Dis­pe­ce­ra­tu­lui cen­tral al RAJDP Con­stan­ța: tele­fon fix — 0241/693 527; mobil — 0735/008802.

Pen­tru o ima­gi­ne mai deta­li­a­tă asu­pra inter­ven­ți­i­lor regi­ei, pri­viți har­ta inter­ven­ți­i­lor cu uti­la­je pe fie­ca­re sec­ție.


Man­ga­lia News, 8 ianu­a­rie 2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply