EVENIMENT!
  FEERIA TALENTELOR
  de la ”Ion Bănescu’’

  0
  813

  Fee­ria talen­te­lor de la ”Ion Băne­scu’’.

  Cum și când vă gân­diți la ”Ion Băne­scu’’?

  Când aveți nevo­ie de un mese­ri­aș bun să vă repa­re ceva prin casă sau la mași­nă, când vreți să pro­iec­tați ceva, când iscu­sin­ța și seri­o­zi­ta­tea tre­bu­ie să devi­nă emble­me pe car­tea de vizi­tă, cu sigu­ran­ță un absol­vent de la ”Ion Băne­scu’’ este cel mai indi­cat.

  D.M.H.I, iar acum DAMEN, dar și foar­te mul­te șan­ti­e­re din întrea­ga lume bene­fi­ci­a­ză de absol­ven­ții de la ”Ion Băne­scu’’. Cali­ta­tea și per­for­man­țe­le lor îi reco­man­dă ca pe cei mai abili, capa­bili, seri­oși și per­for­manți mese­ri­ași din zonă.

  Și, dacă anul tre­cut și-au depă­șit limi­te­le, demon­strând că și în dome­ni­ul robo­ti­cii pot să fie per­for­manți, astăzi au dez­vă­lu­it cu modes­tie și entu­zi­asm că au și talen­te artis­ti­ce.

  Sala de spec­ta­co­le a Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia a fost neîn­că­pă­toa­re pen­tru ele­vii, părin­ții, pro­fe­so­rii și repre­zen­tan­ții  comu­ni­tă­ții loca­le, marți, 18.12.2018, iar talen­te­le Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu’’ s‑au lăsat des­co­pe­ri­te, rând pe rând.

  Ceea ce a înce­put ca o ini­ția­ti­vă modes­tă de cele­bra­re a Cră­ci­u­nu­lui, s‑a trans­for­mat într‑o fee­rie a cân­te­cu­lui, dan­su­lui și a bucu­ri­ei. Iar ele­vii noș­tri s‑au lăsat pri­viți, apla­u­dați, acla­mați la sce­nă des­chi­să, s‑au bucu­rat cu ochii, cu sufle­tul, ală­tu­ri de noi toți.

  Și ne-am bucu­rat cu ei și i‑am des­co­pe­rit artiști talen­tați pe cole­gii de cla­să, de ban­că, pe ele­vii cuminți. Le-am apla­u­dat emo­ți­i­le și talen­tul.

  Feli­ci­tări, tutu­ror celor care au depus efor­turi ca acest spec­ta­col să pună în față iar Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu’’.

  Feli­ci­tări invi­ta­ți­lor nos­tri, Ansam­blul de dan­suri popu­la­re ”Plai de Dor’’ din Albești, pen­tru pres­ta­ția avu­tă în cadrul spec­ta­co­lu­lui nos­tru.

  Mul­țu­mim dom­nu­lui con­si­li­er Mena­bit Ozghiun, pen­tru că ne‑a ono­rat cu pre­zen­ța la acest eve­ni­ment impor­tant pen­tru noi.

  Vă mul­țu­mim tutu­ror pen­tru bucu­ria și dăru­i­rea voas­tră!

  Săr­bă­tori feri­ci­te!

  Direc­tor,                                                Con­si­li­er de ima­gi­ne,

  Prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca                          prof. Șem­șe­din Danie­la.


  Man­ga­lia News, 19.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele