CRĂCIUN CALLATIAN — Sărbători cu bucurie, la Liceul Teoretic Callatis

  0
  421

  SĂRBĂTOARE LA LICEUL TEORETICCALLATISMANGALIA:

  SERBAREA DE CRĂCIUN – “CRĂCIUN CALLATIAN”.

     Nume­roa­se colin­de folo­sesc clo­poţe­ii ca meta­fo­re ale bucu­ri­ei şi spe­ranţei întru­chi­pa­te de Cră­ciun. (G. Bow­ler – Enci­clo­pe­dia Cră­ci­u­nu­lui).

  În data de 17 decem­brie 2018, am colin­dat împre­u­nă, ele­vii, părinţii şi pro­fe­so­rii din fami­lia Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, pen­tru a ves­ti cu mare bucu­rie Naş­te­rea Dom­nu­lui, pen­tru a păs­tra vii dati­ni­le, tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le româ­neşti, pen­tru a da star­tul Săr­bă­to­ri­lor de Iar­nă de Poves­te ale anu­lui 2018.

  Momen­te­le artis­ti­ce sus­ți­nu­te de ele­vii talen­tați ai Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis” Man­ga­lia au insu­flat tutu­ror celor pre­zenți bucu­ria Cră­ci­u­nu­lui.

  Pro­gra­mul Ser­bă­rii de Cră­ciun din acest an a fost coor­do­nat de prof. Cori­na Miha­la­che – direc­tor şi a cuprins: colin­de inter­pre­ta­te de ele­vii cla­sei a VI‑a A, coor­do­na­ţi de prof. Cris­ti­an Hari­ton şi prof. Car­men Andrei; datini şi obi­ce­iuri româ­neşti (Ciu­lean­dra, Călu­şa­rii, Capra, Ursul) sub coor­do­na­rea prof. Car­men Andrei şi ele­vu­lui Damian Sava; dan­suri popu­la­re româ­neşti sub coor­do­na­rea prof. Sla­gi­a­na Vesici; cân­te­ce popu­la­re; dan­suri moder­ne şi balet; cân­te­ce la pian etc. Pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui a fost rea­li­za­tă de doam­na prof. Cris­ti­na Matei.

  Acti­vi­tea s‑a rea­li­zat cu impli­ca­rea acti­vă a Con­si­li­u­lui Şco­lar al Ele­vi­lor, coor­do­nat de doam­na prof. Valen­ti­na Tudor şi a Aso­ci­a­ţi­ei de Părinți din Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, con­dus de preşe­din­te­le aso­ci­a­ţi­ei, doam­na Ione­la Apos­tol. La fina­lul ser­bă­rii toţi micii arti­şti au fost recom­pen­sa­ţi cu pache­te cu dul­ciuri de la Moş Cră­ciun.

  Direc­tor,                                                                        Con­si­li­er de ima­gi­ne,

  Prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che,                                      Prof. Car­men Sil­via Andrei.


  Man­ga­lia News, 20.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele