Arca TV: Uneori, România din sufletul Românilor aflați în Diaspora pare mai frumoasă…

0
254

Arca TV: Une­ori, Româ­nia din sufle­tul Româ­ni­lor aflați în Dias­po­ra pare mai fru­moa­să…

1 Decem­brie 2018, Ion Petrin­ca, Las Vegas, Neva­da, USA… No com­ment…

    Arca TV Las Vegas — 1 Decem­brie în comu­ni­tă­ți­le Româ­nești: Ion Petrin­ca (Bădia) — Las Vegas, Neva­da. Din Las Vegas, Neva­da, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, a răsu­nat “Che­ma­rea Daci­lor” pen­tru toți Româ­nii, pe 1 Decem­brie, la Arca TV! (Pen­tru Video, cli­ck pe poza urmă­toa­re).

    Ion Petrin­ca (Bădia), cu instru­men­te­le lui de suflat, o sfân­tă moș­te­ni­re a tutu­ror Româ­ni­lor, pe care el a ales să o ducă mai depar­te. Mul­țu­mim, Andrei Mig­nea, un Român cu suflet mare, ple­cat din Româ­nia la vâr­sta de 8 ani și care a rea­li­zat aceas­tă fil­ma­re din Las Vegas! Puteți auzi toa­te melo­di­i­le cân­ta­te cu dife­ri­te instru­men­te demult uita­te, numai la Arca TV, la https://arcatv.uscreen.io/

    Ion Petrin­ca, on Dec 9:
   Un pro­iect minu­nat, de care toti avem nevo­ie, si cei de aca­sa, indu­rind mize­ri­i­le vre­mu­ri­lor de astazi, si noi, cei din dias­po­ra, indu­rind cu sto­icism selec­tia capi­ta­lis­ta care ne pune aco­lo unde ne este locul din punct de vede­re mate­ri­al, dar nu ne ali­nă dorul nes­tins de locu­ri­le copi­la­ri­ei, de scoa­la, de oame­nii pe care i‑am cunos­cut si o gra­ma­da de amin­tiri, intr-un cuvint Roma­nia. Acest pro­iect ne poa­te adu­ce mai aproa­pe unii de altii, din toa­te locu­ri­le pe unde a ajuns fie­ca­re din­tre noi, pen­tru o via­ta mai buna, pe care aca­sa nu am putut sa o avem din cau­za corup­ti­ei. De cind sint strai­na­ta­te, mai pre­cis 35 de ani, la data cind scriu aces­te rin­duri, am vazut romani fru­mo­si buni si har­nici, care in comu­ni­tati mai mari sau mai mici au rea­li­zari fru­moa­se, stind impre­u­na in bise­rici, orga­ni­za­tii de toa­te felu­ri­le, chiar si echi­pe de fotbal, ca sa nu mai men­tio­nez de har­ni­cia indi­vi­du­a­la a fie­ca­ru­ia, reu­sind sa pose­de gos­po­da­rii fru­moa­se pes­te tot pe unde tra­iesc. Un neam fru­mos, care, prin ARCA TV poa­te sa stea impre­u­na, chiar daca sin­tem impras­ti­ati in toa­ta lumea. Salu­tam cu res­pect ini­ti­a­to­rul mis­ca­rii si dova­da ca doresc din toa­ta ini­ma sa fiu par­ti­ci­pant este sub­scrip­tia mea pe un an. Suc­ces, Luci­a­ne si bafta!


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni. Arti­co­le­le publi­ca­te de noi des­pre Arca TV pot fi vizu­a­li­za­te aici. 25.12.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele