Zanfir Iorguş, fostul primar din Mangalia şi fostul viceprimar, Liviu Paul Botaş, condamnaţi [Revista presei]

  1
  1500

  Zan­fir Ior­guş, fos­tul pri­mar al ora­şu­lui Man­ga­lia şi fos­tul vice­pri­mar, Liviu Paul Botaş, au fost con­dam­na­ţi azi la Tri­bu­na­lul Con­stanţa.

  Ior­guş a luat trei ani de închi­soa­re pen­tru abuz în ser­vi­ciu. „Inter­zi­ce incul­pa­tu­lui ca pedeap­să com­ple­men­ta­ră exer­ci­ţi­ul drep­tu­ri­lor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen. (drep­tul de a fi ales în auto­ri­tă­ţi­le publi­ce sau în ori­ce alte fun­cţii publi­ce şi drep­tul de a ocu­pa o fun­cţie care impli­că exer­ci­ţi­ul auto­ri­tă­ţii de stat) pe o dura­tă de 2 ani după exe­cu­ta­rea pedep­sei prin­ci­pa­le. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. inter­zi­ce incul­pa­tu­lui ca pedeap­să acce­so­rie drep­tu­ri­le pre­vă­zu­te de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toa­tă dura­ta exe­cu­tă­rii pedep­sei prin­ci­pa­le. În baza art. 91 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Dis­pu­ne sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei sub supra­ve­ghe­re pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re de 3 ani sta­bi­lit potri­vit dis­po­zi­ţi­i­lor art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, ter­men ce se cal­cu­lea­ză de la data rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a pre­zen­tei hotă­râri“.

  Obli­ga­ţii plus mun­că în folo­sul comu­ni­tă­ţii

  Obli­gă pe incul­pa­tul Ior­guş Zan­fir ca pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re să se supu­nă urmă­toa­re­lor măsuri de supra­ve­ghe­re: — să se pre­zin­te la date­le fixa­te la Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne Con­stanţa; — să pri­meas­că vizi­te­le con­si­li­e­ru­lui de pro­ba­ţiu­ne desem­nat cu supra­ve­ghe­rea sa; — să anu­nţe, în pre­a­la­bil, ori­ce schim­ba­re de domi­ci­liu, reşe­dinţă sau locu­inţă şi ori­ce depla­sa­re ce depă­şeş­te 5 zile, — să comu­ni­ce schim­ba­rea locu­lui de mun­că; — să comu­ni­ce infor­ma­ţii şi docu­men­te de natu­ră a per­mi­te con­tro­lul mij­loa­ce­lor sale de exis­tenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obli­gă pe incul­pa­tul Ior­guş Zan­fir ca pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re să frec­ven­te­ze unul sau mai mul­te pro­gra­me de rein­te­gra­re soci­a­lă deru­la­te de către Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne sau orga­ni­za­te în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ţii din comu­ni­ta­te În baza art. 93 alin. 3 C.pen. rap. la art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 5 C.pen. Incul­pa­tul Ior­guş Zan­fir va pres­ta pe par­cur­sul ter­me­nu­lui de încer­ca­re o mun­că nere­mu­ne­ra­tă în folo­sul comu­ni­tă­ţii pe o peri­oa­dă de 60 zile în cadrul Pri­mă­ria /Consiliul Local şi S.C. Gol­d­Term S.A. Man­ga­lia sau o altă uni­ta­te care urmea­ză a fi sta­bi­li­tă de Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne Con­stanţa. În baza art. 96 C.pen. rap. la art. 407 alin. 2 C.pr.pen. Atra­ge atenţia incul­pa­tu­lui asu­pra dis­po­zi­ţi­i­lor art. 96 cod penal pri­vind revo­ca­rea sus­pen­dă­rii exe­cu­tă­rii pedep­sei sub supra­ve­ghe­re“, potri­vit minu­tei jude­că­to­reşti.

  Ter­men de încer­ca­re, trei ani 

  Paul Liviu Botaş a luat trei ani de închi­soa­re pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de abuz în ser­vi­ciu. „Inter­zi­ce incul­pa­tu­lui ca pedeap­să com­ple­men­ta­ră exer­ci­ţi­ul drep­tu­ri­lor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen. (drep­tul de a fi ales în auto­ri­tă­ţi­le publi­ce sau în ori­ce alte fun­cţii publi­ce şi drep­tul de a ocu­pa o fun­cţie care impli­că exer­ci­ţi­ul auto­ri­tă­ţii de stat) pe o dura­tă de 2 ani după exe­cu­ta­rea pedep­sei prin­ci­pa­le. În baza art. 65 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. inter­zi­ce incul­pa­tu­lui ca pedeap­să acce­so­rie drep­tu­ri­le pre­vă­zu­te de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen., pe toa­tă dura­ta exe­cu­tă­rii pedep­sei prin­ci­pa­le. În baza art. 91 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Dis­pu­ne sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei sub supra­ve­ghe­re pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re de 3 ani sta­bi­lit potri­vit dis­po­zi­ţi­i­lor art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, ter­men ce se cal­cu­lea­ză de la data rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a pre­zen­tei hotă­râri. În baza art. 93 alin. 1 cod penal cu aplic. art. 5 C.pen“, potri­vit minu­tei jude­că­to­reşti.

  Măsuri de supra­ve­ghe­re 

  Instanţa a mai decis obli­ga­rea incul­pa­tu­lui „Botaş Paul Liviu ca pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re să se supu­nă urmă­toa­re­lor măsuri de supra­ve­ghe­re: — să se pre­zin­te la date­le fixa­te la Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne Con­stanţa; — să pri­meas­că vizi­te­le con­si­li­e­ru­lui de pro­ba­ţiu­ne desem­nat cu supra­ve­ghe­rea sa; — să anu­nţe, în pre­a­la­bil, ori­ce schim­ba­re de domi­ci­liu, reşe­dinţă sau locu­inţă şi ori­ce depla­sa­re ce depă­şeş­te 5 zile, — să comu­ni­ce schim­ba­rea locu­lui de mun­că; — să comu­ni­ce infor­ma­ţii şi docu­men­te de natu­ră a per­mi­te con­tro­lul mij­loa­ce­lor sale de exis­tenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen. Obli­gă pe incul­pa­tul Botaş Paul Liviu ca pe dura­ta ter­me­nu­lui de încer­ca­re să frec­ven­te­ze unul sau mai mul­te pro­gra­me de rein­te­gra­re soci­a­lă deru­la­te de către Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne sau orga­ni­za­te în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ţii din comu­ni­ta­te În baza art. 93 alin. 3 C.pen. rap. la art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 5 C.pen“.
   
  Mun­că nere­mu­ne­ra­tă în folo­sul comu­ni­tă­ţi

  Incul­pa­tul Botaş Paul Liviu va pres­ta pe par­cur­sul ter­me­nu­lui de încer­ca­re o mun­că nere­mu­ne­ra­tă în folo­sul comu­ni­tă­ţii pe o peri­oa­dă de 60 zile în cadrul Pri­mă­ria /Consiliul Local şi S.C. Gol­d­Term S.A. Man­ga­lia sau o altă uni­ta­te care urmea­ză a fi sta­bi­li­tă de Ser­vi­ci­ul de Pro­ba­ţiu­ne Con­stanţa. În baza art. 96 C.pen. rap. la art. 407 alin. 2 C.pr.pen. Atra­ge atenţia incul­pa­tu­lui asu­pra dis­po­zi­ţi­i­lor art. 96 cod penal pri­vind revo­ca­rea sus­pen­dă­rii exe­cu­tă­rii pedep­sei sub supra­ve­ghe­re“, con­form deci­zi­ei.

  S‑a admis acţiu­nea civi­lă for­mu­la­tă în pro­ce­sul penal  

  Instanţa a admis acţiu­nea civi­lă for­mu­la­tă în pro­ce­sul penal de par­tea civi­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia – prin Pri­mar şi obli­gă, în soli­dar, incul­pa­ţii Ior­guş Zan­fir şi Botaş Paul Liviu la pla­ta sumei de 490.011,12 lei des­pă­gu­biri civi­le cu majo­rări de întâr­zi­e­re cal­cu­la­te până la data achi­tă­rii inte­gra­le a debi­tu­lui prin­ci­pal con­form dis­po­zi­ţi­i­lor art. 120 alin. 1 şi 7 din O.G. nr. 92/2003 pri­vind Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă.

  Dis­pu­ne menţi­ne­rea seches­tru­lui asi­gu­ra­tor insti­tu­it prin ordo­nanţa Par­che­tu­lui de pe lân­gă Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie – Dire­cţia Naţio­na­lă Anti­co­ru­pţie – Ser­vi­ci­ul Teri­to­ri­al Con­stanţa.

  Deci­zia Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa nu este defi­ni­ti­vă, aceas­ta putând fi ata­ca­tă la Cur­tea de Apel Con­stanţa.

  Mai mult, în ziuaconstanta.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele