RECOMANDĂRI PENTRU CONDUCĂTORII AUTO

  0
  587

  RECOMANDĂRI PENTRU CONDUCĂTORII AUTO: Ținând cont de înră­u­tă­ți­rea vre­mii pe raza între­gu­lui județ, poli­țiș­tii con­stăn­țeni reco­man­dă con­du­că­to­ri­lor auto să cir­cu­le cu pru­den­ță, deo­a­re­ce, caro­sa­bi­lul umed, pole­iul și zăpa­da, pre­ci­pi­ta­ţi­i­le abu­n­den­te şi vân­tul puter­nic sunt un real peri­col de acva­pla­na­re, res­pec­tiv, de alu­ne­ca­re.

  Poli­țiș­tii con­stăn­țeni reco­man­dă con­du­că­to­ri­lor auto să adap­te­ze vite­za, să folo­seas­că lumi­ni­le de întâl­ni­re, să măreas­că dis­tanţa în mers între auto­ve­hi­cu­le şi să se asi­gu­re cores­pun­ză­tor când efec­tu­ea­ză mane­vra de schim­ba­re a ben­zii de cir­cu­la­ţie. De ase­me­nea, şofe­rii sunt sfă­tu­iți să se inte­re­se­ze de con­di­ţi­i­le meteo-ruti­e­re exis­ten­te pe tra­se­ul ce urmea­ză să îl par­cur­gă şi să adap­te­ze vite­za de rula­re la con­di­ţi­i­le de drum şi tra­fic, în con­tex­tul aler­tei de vre­me rea pen­tru înte­gul județ Con­stan­ța.

  Așa­dar, dacă ple­cați la drum în aces­te zile vă reco­man­dăm:

  - să adap­ta­ţi per­ma­nent vite­za de rula­re la con­di­ţi­i­le de drum şi tra­fic. Ast­fel, chiar dacă vă afla­ţi în loca­li­tă­ţi sau în afa­ra lor, iar par­tea caro­sa­bi­lă este ume­dă, tre­bu­ie să cir­cu­la­ţi cu o vite­ză care să per­mi­tă opri­rea în sigu­ranţă, având în vede­re că dis­tanţa de frâ­na­re în ast­fel de con­di­ţii este mult mai mare,

  - să evi­ta­ţi acţio­na­rea brus­că a sis­te­mu­lui de frâ­na­re şi a meca­nis­mu­lui de dire­cţie, deo­a­re­ce auto­ve­hi­cu­lul pe care îl con­du­ceţi poa­te dera­pa. Folo­si­ţi cu pre­că­de­re frâ­na de motor atunci când rula­ţi pe un caro­sa­bil alu­ne­cos. Nu efec­tu­a­ţi depă­şiri ris­can­te,

  - să păs­trați în mers o dis­tanţă sufi­cient de mare faţă de vehi­cu­lul din faţă, pen­tru a putea opri în con­di­ţii de sigu­ranţă,

  - să folo­siți lumi­ni­le de întâl­ni­re şi pe tim­pul zilei, mai ales în con­di­ţii de vre­me nefa­vo­ra­bi­lă,

  - să cură­ţa­ţi în per­ma­nenţă faru­ri­le, blo­cu­ri­le de sem­na­li­za­re, par­bri­zul, lune­ta şi gea­mu­ri­le late­ra­le ale auto­ve­hi­cu­lu­lui, asi­gu­ra­ţi buna fun­cţio­na­re a şter­gă­toa­re­lor de par­briz şi folo­si­ţi cores­pun­ză­tor insta­la­ţia de ven­ti­la­ţie — cli­ma­ti­za­re.


  Man­ga­lia News, 29.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele