Legende pe ruine circulare’. Teatrul de Stat Constanţa şi Teatrul Astragali din Italia – spectacol la Muzeul de Istorie

0
541

Legen­de pe rui­ne cir­cu­la­re’. Tea­trul de Stat Con­stanţa şi Tea­trul Astra­gali din Ita­lia – spec­ta­col la Muze­ul de Istorie.

Arti­şti ai Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa şi ai Tea­tru­lui Astra­gali din Ita­lia vor susţi­ne, sâm­bă­tă, 6 octom­brie, la ora 18.00, un spec­ta­col la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, în cadrul pro­iec­tu­lui cofi­nanţat de Uniu­nea Euro­pea­nă, Legen­de pe rui­ne cir­cu­la­re. Spec­ta­co­lul va rezul­ta în urma rezi­denţei de cre­a­ţie româ­no-ita­li­ene care a înce­put sub coor­do­na­rea regi­zo­ru­lui şi acto­ru­lui Fabio Tol­le­di, vice­preşe­din­te al Insti­tu­tu­lui Inter­na­ţio­nal de Teatru.

Cele­lal­te două spec­ta­co­le care ar fi tre­bu­it să com­ple­te­ze wee­kend-ul de des­chi­de­re a sta­giu­nii la Tea­trul de Stat Con­stanţa au fost anu­la­te, întru­cât sedi­ul insti­tu­ţi­ei noas­tre este secţie de vota­re pen­tru refe­ren­du­mul din 6 – 7 octombrie.

Tot sâm­bă­tă, de la ora 11, cei inte­re­sa­ţi sunt invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe la un coloc­viu inti­tu­lat Noi for­me de a spu­ne vechi­le poveşti, pen­tru un public dife­rit (Tel­ling old sto­ries in new ways for a diffe­rent audien­ce), care se adre­sea­ză tutu­ror celor pre­o­cu­pa­ţi de păs­tra­rea tra­di­ţi­i­lor, legen­de­lor, iden­ti­tă­ţii cul­tu­ra­le şi isto­ri­ce. Coloc­vi­ul se va desfă­şu­ra tot la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie, care este par­te­ner şti­inţi­fic al Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa în pro­iec­tul Legen­de pe rui­ne cir­cu­la­re.


Infor­ma­ții de context:

Tea­trul de Stat Con­stan­ța este una din­tre cele opt orga­ni­za­ții din Româ­nia impli­ca­te în pro­iec­te finan­ța­te în cadrul Anu­lui Euro­pean al Patri­mo­ni­u­lui Cultural. 

Lide­rul pro­iec­tu­lui este com­pa­nia EUFONIA — Tea­trul Astra­gali din Lec­ce, Ita­lia, iar cei­lalți par­te­ne­rii sunt: Uni­ver­si­ta­tea din Salen­to, Ita­lia — Depar­ta­men­tul Moș­te­ni­re Cul­tu­ra­lă, Uni­ver­si­ta­tea „Rege­le Juan Car­los” din Madrid, Spa­nia — Fun­da­ția Dan­su­lui „Ali­cia Alon­so”, Agen­ția Națio­na­lă de Coas­tă din Alba­nia și Insti­tu­tul Inter­națio­nal de Tea­tru care func­țio­nea­ză sub egi­da UNESCO în Paris, Franța.

Pri­me­le două rezi­den­țe de cre­a­ție s‑au des­fă­șu­rat în Ita­lia şi Alba­nia, iar ulti­ma va fi în Spania.

Pro­iec­tul, care a fost ast­fel inti­tu­lat după o poves­ti­re a lui Jor­ge Luis Bor­ges, „Rui­ne­le cir­cu­la­re”, evi­den­ți­a­ză felul în care moș­te­ni­rea cul­tu­ra­lă comu­nă euro­pea­nă s‑a for­mat prin inte­rac­țiu­nea diver­se­lor expre­sii cul­tu­ra­le ale diver­se­lor civi­li­za­ții de pe con­ti­nent, prin călă­to­rii sau comerț. Ele­men­te ale aces­tei moș­te­niri cul­tu­ra­le sunt valo­ri­fi­ca­te ca sur­se de valori comu­ne, amin­tiri, înțe­le­ge­re, iden­ti­ta­te și dia­log pen­tru Euro­pa. Unul din­tre obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale pro­iec­tu­lui este să deter­mi­ne oame­nii să par­ti­ci­pe, să sim­tă, să reflec­te­ze și să expri­me apar­te­nen­ța la Euro­pa și să înțe­lea­gă mai bine bogă­ția și uni­ci­ta­tea diver­si­tă­ții ei culturale.

Artiști, arhe­o­logi, cer­ce­tă­tori, ope­ra­tori și mana­geri cul­tu­rali din Ita­lia (Lec­ce, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din Rudi­ae și Cas­tro), Româ­nia (Con­stan­ța, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din jude­țul nos­tru), Spa­nia (Sego­via) și Alba­nia (Nivi­ca) par­ti­ci­pă la imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect. Par­te­ne­rul ști­in­ți­fic al tea­tru­lui nos­tru în acest pro­iect este Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Constanța.

Pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui și infor­ma­rea onli­ne în pri­vin­ța acti­vi­tă­ți­lor este făcu­tă de Insti­tu­tul Inter­națio­nal de Tea­tru, care a rea­li­zat un site dedi­cat.

Pro­iec­tul va mai cuprin­de o con­fe­rin­ță inter­națio­na­lă, care va fi orga­ni­za­tă în Ita­lia și va avea ca rezul­tat și o pro­duc­ție a unui film docu­men­tar ce va cuprin­de rea­li­ză­ri­le și con­clu­zi­i­le celor implicați.

Vă invi­tăm să vedeți și: https://www.circularruins.eu/constanta.html


Man­ga­lia News, 03.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply