Cristian Hagi — Despre Oleg Danovski și Constanța, cu tristețe (și soluții).

0
640

Cris­ti­an Hagi, CT100.ro: Tea­trul Națio­nal de Ope­ră și Balet Oleg Dano­v­s­ki din Con­stan­ța moa­re încet.

Ca ori­ce moar­te, este tris­tă. Dar, în acest caz, moar­tea nu tre­bu­ia și nu tre­bu­ie să fie ine­vi­ta­bi­lă. Des­ti­nul impla­ca­bil care plu­teș­te asu­pra noas­tră, a oame­ni­lor, ar tre­bui să fie mai bun pen­tru o insti­tu­ție.

Oleg Dano­v­s­ki moa­re, pen­tru că Minis­te­rul Cul­tu­rii nu alo­că sume­le nece­sa­re pen­tru func­țio­na­rea sa până la sfâr­și­tul anu­lui. TNOB nu se poa­te sus­ți­ne din bile­te­le cum­pă­ra­te de con­stăn­țeni. Buge­tul de func­țio­na­re este de cir­ca 1,5 mili­oa­ne de euro, depin­de de an și de numă­rul pre­mi­e­re­lor. Oame­nii vin, dar bile­tul cos­tă puțin.

Danie­la Vlă­des­cu, direc­toa­rea TNOB, a făcut un apel la con­stăn­țeni: „Cum­pă­rați un bilet!”, spu­ne ea, cu dure­re în glas. Dacă fie­ca­re con­stăn­țean ar cum­pă­ra unul, artiș­tii ar supra­vie­țui până la fine­le anu­lui.

E curi­os cum fir­me­le pri­va­te fug de artă ca dra­cul de tămâie. Am scris aici, de mai mulți ani, cum com­pa­nii seri­oa­se, care rea­li­zea­ză pro­fi­turi fru­moa­se în Con­stan­ța, spon­so­ri­zea­ză ori­ce alt­ce­va, numai artă nu (și am fost înju­rat ca la ușa cor­tu­lui de unii supor­teri (cu dosa­re pena­le în spa­te) ai fotba­liș­ti­lor).

Cum ar fi ca un dea­ler auto ca Exclu­siv Auto să le ofe­re cli­en­ți­lor, celor care-și cum­pă­ră mașini noi sau ajung în ser­vi­ce, un bilet la ope­ră? 15 cos­tă un bilet. La ulti­ma revi­zie aco­lo, am plătit 1.200 de lei pen­tru un schimb de ulei și fil­tre. Cu sigu­ran­ță că 15 lei nu este o sumă prea mare.

Cum ar fi dacă marii ope­ra­tori por­tu­ari, cum ar fi Com­vex, de exem­plu, să le ofe­re anga­ja­ți­lor un bilet pe lună la ope­ră?

Ce spu­neți de Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, care are mii de anga­jați? N‑ar putea să le ofe­re un bilet de 15 lei? Nu din milă pen­tru TNOB, ci pen­tru îmbo­gă­ți­rea cul­tu­ra­lă și sufle­teas­că a anga­ja­ți­lor.

Dacă oame­nii din turism, patroni de hote­luri, res­ta­u­ran­te, clu­buri, etc, s‑ar impli­ca în pro­mo­va­rea ope­rei și a bale­tu­lui? Avem un balet care este recu­nos­cut drept unul din­tre cele mai bune din Euro­pa, au ce pro­mo­va.

Ce spu­neți însă dacă pri­mă­ri­i­le și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța nu ar mai invi­tați artiști de o cali­ta­te îndo­iel­ni­că, pre­cum Nicu Pale­ru, la diver­se­le săr­bă­tori pe care le orga­ni­zea­ză, și, în locul lor sau, dacă vreți, ală­tu­ri de ei, să che­me și artiș­tii de la ope­ră?

Nu mai amin­tesc fap­tul că Pri­mă­ria Con­stan­ța dă, din banii noș­tri, mili­oa­ne de euro pe an clu­bu­lui de han­d­bal. Mili­oa­ne, de par­că ar fi un excen­tric om de afa­ceri, putred de bogat, care-și satis­fa­ce capri­ci­i­le la care visa când, în copi­lă­rie, se zbă­tea în sără­cie și își pro­mi­tea că nu va mai fi nici­o­da­tă sărac, visân­du-se rege­le lumii, fău­ri­tor de des­ti­ne.

Apro­po, am văzut poli­ti­cieni con­stăn­țeni apla­u­dând muzi­că lău­tă­reas­că sau mane­le, dar în sala de ope­ră și balet, mai rar.

Stă în pute­rea noas­tră să schim­băm lucru­ri­le, să nu mai stăm cu mâna întin­să la minis­ter. Ne inte­re­sea­ză? O vom face? Din păca­te, răs­pun­su­ri­le la între­bări sunt, în opi­nia mea, nega­ti­ve. Fir­me­le pri­va­te nu se vor impli­ca, oame­nii obiș­nu­iți vor spu­ne că nu le pasă, iubi­to­rii de ope­ră și balet vor cum­pă­ra în con­ti­nu­a­re bile­te.

Nu se vor impli­ca pen­tru că, în opi­nia lor, nu au un bene­fi­ciu ime­di­at și pal­pa­bil. Nu le/ne pasă pen­tru că noi spu­nem și/sau cre­dem că avem pro­ble­me mai impor­tan­te decât ope­ra și bale­tul.

Îmi vin în min­te mul­te cita­te des­pre rolul cul­tu­rii în efe­me­ra noas­tră exis­ten­ță. Cred însă că știm cu toții că nu sun­tem numai tru­puri care cau­tă zil­nic hra­nă pen­tru a mai apu­ca să vadă o nouă zi, nu sun­tem numai indi­vizi reduși la nece­si­tă­ți­le pri­ma­re, ci sun­tem mai mult decât atât, iar arta ne des­chi­de o poar­tă pe care, dacă intrăm, des­co­pe­rim o altă lume, în care și sufle­tul pri­meș­te hra­nă, nu numai tru­pul.

Dacă ope­ra și bale­tul vor muri în Con­stan­ța, va fi și din cau­za noas­tră. Mi‑e tea­mă însă că, așa cum ara­tă astăzi ora­șul și cei care ne con­duc, dis­pa­ri­ția lor este ine­vi­ta­bi­lă.

Mai mult, pe ct100.ro/teatrul-national-de-opera-si-balet-oleg-danovski


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply