CONSILIERII LOCALI ÎN DIRECT — Menabit Ozzy: ‘Vreau să se dezvolte Mangalia, sunt consilier local, dar nu pot face nimic din cauza celor care conduc primăria’

  1
  331
  Booking.com

  Mena­bit Ozzy:

  ”Dra­gă Man­ga­lia News, 

  Din cele 10 punc­te din ace­le pro­pu­neri din par­tea I, cel puțin 5 sunt niș­te .… nein­spi­ra­te, pe care le-am văzut și la Mihai Sorin ca fiind ide­i­le sale. Cum nu l-am văzut să aibă un arti­fi­ciu de gân­di­re nici­o­da­tă, nicio idee năs­cu­tă pe loc de sine, am con­vin­ge­rea că le-a pre­lu­at. 

  Este ușor să spu­nem “Hai să folo­sim Par­cul Indus­tri­al. Hai să facem clus­ter!”. Nu vin com­pa­nii și fabrici pen­tru că am decre­tat noi să fie un clus­ter indus­tri­al. Avem parc indus­tri­al și nu au venit inves­ti­tori. Doar pen­tru că se numes­te ast­fel nu vin inves­ti­to­rii. 

  Este la fel cum am spu­ne: “Dacă vrem să avem turism, tre­bu­ie să dezvol­tăm turis­mul! Așa ar intra mai mulți bani în Man­ga­lia.” 

  Mul­țu­mesc, fru­mos! Tre­bu­ia mul­tă inte­li­gen­ță să con­clu­zio­năm că va cres­te turis­mul dacă îl dezvol­tăm? 

  CUM FACI ASTA??? 

  Stim ca ar fi bine să avem parc indus­tri­al cu com­pa­nii care asi­gu­ră locuri de mun­că, dar cum facem asta??? 

  Eu sunt con­si­li­er local. Deci v-ați adre­sat și mie. Eu am mun­cit, am tri­mis la toți ata­șa­ții comer­ci­ali de la con­su­la­te și amba­sa­de, am tri­mis stu­dii de pia­ță pe diver­se dome­nii, am tri­mis ofer­te­le de oport­u­ni­tăți, SWOT, stu­dii de feza­bi­li­ta­te pen­tru anu­mi­te dome­nii, cu infras­truc­tu­ra din par­cul indus­tri­al, l-am folo­sit pe dl. Ungu­rea­nu.

  S-au ară­tat inte­re­sa­te diver­se com­pa­nii și au mai cerut infor­ma­tii. Aces­te infor­ma­tii sunt în pri­mă­rie. Pri­mă­ria refu­ză să îmi dea infor­ma­tii, chiar astăzi un șef de ser­vi­ciu mi-a răs­puns că ea este anga­ja­ta pri­ma­ru­lui, nu a Con­si­li­u­lui Local. Asa le-a spus pri­ma­rul. Le dai legea și nu-i inte­re­sea­ză, așa a ordo­nat pri­ma­rul. 

  Deci… Sunt con­si­li­er local, sunt recep­tiv, chiar mă pri­cep pen­tru că am ridi­cat afa­ceri mari în tre­cu­tul meu, care func­țio­nea­ză și astăzi la nivel națio­nal. 

  Mai mult, am ști­ut să con­ving pre­zen­tan­du-mă la con­su­la­te, ori prin stu­di­i­le de pia­ță pe care le-am rea­li­zat. Vreau să se dezvol­te Man­ga­lia, sunt con­si­li­er local, dar nu pot face nimic din cau­za celor care con­duc pri­mă­ria. 

  Am să revin punc­tu­al pe cele 10 subiec­te”.


  (Comen­ta­riu pe mar­gi­nea arti­co­lu­lui PROIECTE PENTRU MANGALIA. În aten­ția cetă­țe­ni­lor, ale­și­lor locali și par­la­men­ta­ri­lor de Man­ga­lia și Con­stan­ța! [repu­bli­ca­re] Man­ga­lia News, vineri, 26 octom­brie 2018).


  Man­ga­lia News, 28.10.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele