TEA’TRUE: cărări între emoticoane și sentimente”, spectacole de teatru cu intrare liberă pentru elevii din Constanța

0
746

TEA’TRUE: cărări între emo­ti­coa­ne și sen­ti­men­te”, spec­ta­co­le de tea­tru cu intra­re libe­ră pen­tru ele­vii din Constanța.

Ele­vii din jude­țul Con­stan­ța vor putea asis­ta, gra­tu­it, la un spec­ta­col de tea­tru care va avea 12 reprezentații.

Acest lucru este posi­bil în cadrul pro­iec­tu­lui „TEA’TRUE: cărări între emo­ti­coa­ne și sen­ti­men­te”, orga­ni­zat de către Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu, în par­te­ne­ri­at cu Tea­trul de Stat Con­stan­ța și Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Constanța.

Pro­iec­tul este menit să faci­li­te­ze acce­sul orga­ni­zat și gra­tu­it al lice­e­ni­lor con­stăn­țeni la spec­ta­co­le de teatru.

Spec­ta­co­lul de tea­tru se numeș­te „Emo­ti­con skin” și este bazat pe sce­na­ri­ul dra­ma­tur­gu­lui clu­jean Cris­ti­a­na Boj­te Keres­z­tes (31 ani), care are o abor­da­re cu adre­sa­bi­li­ta­te direc­tă către gene­ra­ția tână­ră. Firul dra­ma­tic repre­zin­tă o cer­ce­ta­re suc­cin­tă a soci­e­tă­ții de astăzi, scoțând în evi­den­ță fap­tul că medi­ul soci­al actu­al pre­dis­pu­ne tine­rii la atro­fi­e­rea emo­țio­na­lă și sen­ti­men­ta­lă, aspect cau­zat de fap­tul că aceștia petrec prea mult timp în medi­ul onli­ne, uitând să sim­tă, să tră­i­as­că cu ade­vă­rat. Para­le­la din­tre lumea rea­lă și cea vir­tu­a­lă dă naș­te­re la o radi­o­gra­fie a trans­for­mă­rii psi­ho­lo­gi­ce a soci­e­tă­ții din ulti­mii 25 de ani, din punct de vede­re soci­al, poli­tic și cultural.

În total vor fi orga­ni­za­te 12 repre­zen­ta­ții ale spec­ta­co­lu­lui, în mod GRATUIT, la Tea­trul de Stat Con­stan­ta, în peri­oa­da 1 octom­brie — 8 noiem­brie 2018, înce­pând cu ora 19:00, de către acto­rii com­pa­niei inde­pen­den­te de tea­tru Lui­’s Arts, cu supor­tul teh­nic al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța. Zile­le când vor avea loc spec­ta­co­le­le sunt urmă­toa­re­le: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 29, 30 octom­brie, 5, 6, 7, 8 noiembrie.

La repre­zen­ta­ții vor asis­ta elevi ai lice­e­lor din muni­ci­pi­ul Con­stan­ta, care vor veni la tea­tru în mod orga­ni­zat, con­form pro­gra­mă­rii rea­li­za­te de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, par­te­ner în acest proiect.

Pro­iec­tul este cofi­nan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal (AFCN). Buge­tul total al pro­iec­tu­lui este de 89.000, din care finan­ța­rea AFCN este de 80.000 de lei, iar con­tri­bu­ția pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu, este de 9.000 de lei.


Man­ga­lia News, 28.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply