Stagiu Internațional de JU-JITSU, stilul „HAKKO-RYU”, la Casa Tineretului din Mangalia, sala „Shaolin”

0
358

Clu­bul Spor­tiv „MAREA NEAGRĂ” Con­stan­ța anun­ță un Sta­giu Inter­națio­nal de JU-JITSU, sti­lul „HAKKO-RYU”, la sala „Sha­o­lin” de la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia.

În peri­oa­da 14–16.09.2018 la Man­ga­lia, la sala „Sha­o­lin”, de la Casa Tine­re­tu­lui, se va desfă­şu­ra un sta­giu inter­na­ţio­nal de Ju-Jit­su sti­lul „Hak­ko-Ryu”, con­dus de mare­le maes­tru Joh­ny Len­skens, 8 Dan şi maes­trul Luc Ray­ma­e­kers, 5 Dan, din Bel­gia.

La sta­giu vor par­ti­ci­pa spor­ti­vii secţi­ei de Ju-Jit­su „Hak­ko-Ryu”, din cadrul clu­bu­lui, secţie con­du­să de dl. Adri­an Stîl­pea­nu, 2 Dan, dar şi din alte secţii şi clu­buri.

Par­ti­ci­pa­rea este libe­ră! La sta­giu se doreş­te apro­fun­da­rea teh­ni­ci­lor spe­ci­fi­ce aces­tei şcoli şi pre­gă­ti­rea prac­ti­canţi­lor în vede­rea susţi­ne­rii exa­me­ne­lor de grad.

Este a tre­ia vizi­tă a maes­tru­lui bel­gian şi spe­răm să vină în con­ti­nu­a­re pen­tru a aju­ta spor­ti­vii noş­tri să evo­lu­e­ze în aceas­tă artă marţi­a­lă japo­ne­ză, cu o ori­gi­ne nobi­lă, în sti­lul de lup­tă al samu­ra­i­lor. 

Sta­gi­ul este orga­ni­zat cu spri­ji­nul Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Con­stanţa, preşe­din­te Car­men Dră­ghi­ci.

Pre­șe­din­te, Ior­dă­noa­ia Flo­rin.


Man­ga­lia News, 12.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply