Mangalia Apartment Sales. 
Apartamente de vânzare.
Alfa Beta Residence Saturn [VIDEO]

6
15572

Man­ga­lia Apart­ment Sales. Apar­ta­men­te de vân­za­re: Alfa Beta Resi­den­ce Saturn. Buy it from the owner! Call us to 0758702900

APARTAMENTE LA CHEIE, DIRECT DE LA DEZVOLTATOR! ALFA BETA RESIDENCE SATURN, MANGALIA

Pro­iec­tul Alfa-Beta este în curs de fina­li­za­re și este for­mat din 2 cor­puri de nivel P+4 și unul de nivel P (par­ter). Imo­bi­le­le sunt situ­a­te într‑o zonă liniș­ti­tă, cu acces direct și rapid către mij­loa­ce­le de trans­port în comun, cât și în apro­pi­e­rea cen­tru­lui comer­ci­al Kau­fland, loca­ția imo­bi­le­lor fiind în Saturn, Man­ga­lia.

Situ­at la doar 150 de metri dis­tan­ță de Marea Nea­gră, ansam­blul rezi­den­ți­al Alfa – Beta vă ofe­ră posi­bi­li­ta­tea de a avea o pro­pri­e­ta­te ide­a­lă pen­tru petre­ce­rea vacan­țe­lor de vară, în con­di­ții de cali­ta­te și maxi­mă sigu­ran­ță.

Pre­țu­ri­le de vân­za­re, pen­tru gar­so­ni­e­re și apar­ta­men­te de 2 came­re la mare, în Saturn, Man­ga­lia, în Com­ple­xul rezi­den­ți­al Alfa Beta Resi­den­ce Saturn, încep de la 18.000 de Euro, fără TVA.

Pre­țu­ri­le sunt la che­ie, ceea ce înseam­nă că apar­ta­men­te­le și gar­so­ni­e­re­le sunt fini­sa­te, cu par­chet de cali­ta­te foar­te bună, gre­sie și faian­ță, mobi­la­te cu mobi­lă de bucă­tă­rie, pat / cana­pea și uti­la­te cu aer con­di­țio­nat, TV, boi­ler baie, fri­gi­der, baie uti­la­tă. 

Gar­so­ni­e­re­le sunt de două tipuri:

  • gar­so­ni­e­re­le de la par­ter, care au o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 22 mp, la care se ada­u­gă o gră­di­nă pro­prie de cca 11 mp;
  • gar­so­ni­e­re­le de pe eta­je, au apro­xi­ma­tiv 22 mp fie­ca­re.

Apar­ta­men­te­le sunt și ele de două tipuri: 

  • Tipul I, cu o supra­fa­ță de aprox. 34 mp, iar cele de
  • Tipul II, cu o supra­fa­ță apro­xi­ma­ti­vă de 38 mp.

Toa­te apar­ta­men­te­le și gar­so­ni­e­re­le, de la eta­jul 1, la eta­jul 4, au bal­coa­ne de câte 4,80 mp fie­ca­re.

Rela­ții supli­men­ta­re des­pre Pro­iec­tul imo­bi­li­ar Alfa-Beta Saturn, la tele­fon 0758702900 și pe pagi­na de Fb: Man­ga­li­a­Sa­le­sA­part­ments.

Ansam­blul rezi­den­ți­al Alfa Beta Saturn este pre­vă­zut cu locuri de par­ca­re, pen­tru toa­te apar­ta­men­te­le și gar­so­ni­e­re­le din com­plex. Pre­țul unui loc de par­ca­re este de 700 Euro (fără TVA).

ALFA BETA RESIDENCE SATURN, APARTAMENTE ȘI GARSONIERE DE VÂNZARE, DIRECT DE LA DEZVOLTATOR!

INVESTIȚII PENTRU VIITORINVESTMENTS FOR THE FUTURE!

BUY IT FROM THE OWNER!

Call us to 0758 702 900 and to 0755 885 558


UPDATE

Pro­mo Ani­ver­sa­re de Cră­ciun, la Saturn Alfa-Beta Resi­den­ce, Man­ga­lia!
Ulti­ma pro­mo­ție din anul 2018!

Fie­ca­re cli­ent nou achi­tă doar 95% din pre­țul apar­ta­men­tu­lui și pri­meș­te și un cadou sur­pri­ză! În plus, se accep­tă și pla­ta în rate!

Sunați ACUM, AICI: 0758 702 900, sau 0755 885 558.


Man­ga­lia News, 27.09.2018. Upda­te: 18.11.2018. Upda­te: 04.12.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

6 COMENTARII

  1. Buna ziua. Sun­tem inte­re­sati in achi­zi­tio­na­rea a 2 gar­so­ni­e­re. Am incer­cat sa va sunam dar nu reu­sim sa vor­bim cu nimeni. Va rog sa ne spu­neti cum putem intra in con­tact cu dvs. Mul­tu­mesc !

  2. se poar­ta ciu­dat patro­nii de aici, nu stiu sa dea rela­tii, vor­besc aiu­rea, iti spun ca te suna ei si nu te mai suna, nu as da banii aici in ata­ta nesi­gu­ran­ta, poa­te nici inta­bu­la­re NU se face, ciu­dat…

Leave a Reply