Leonard Tănase de la Mangalia, posibilul înlocuitor al lui Daniel Learciu în Consiliul Judeţean Constanţa

0
624

Leo­nard Tăna­se de la Man­ga­lia, posi­bi­lul înlo­cu­i­tor al lui Daniel Lear­ciu în Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

Nego­ci­eri inten­se în judeţul Con­stanţa: PSD se pre­gă­teş­te deja pen­tru ale­ge­ri­le din 2020, aşa că dis­cu­tă cu pri­ma­rii de la PNL. Sco­pul: evi­dent, raco­la­rea libe­ra­li­lor. În schimb, la par­te­ne­rul PSD, adi­că la ALDE, se pune la cale reor­ga­ni­za­rea, după exclu­de­rea lui Daniel Lear­ciu.

Până una-alta, Lear­ciu este în con­ti­nu­a­re vice­preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi asta pen­tru că ALDE nu a trans­mis încă docu­men­tul prin care să cea­ră vacan­ta­rea pos­tu­lui şi vali­da­rea urmă­to­ru­lui din lis­ta de can­di­da­ţi ai par­ti­du­lui.

Dacă până acum o săp­tămâ­nă se cre­dea că cel care va intra în Con­si­liu, în locul lui Daniel Lear­ciu, este Ale­xan­dru Gher­man, dar iată că date­le pro­ble­mei s‑au schim­bat. Atât Ale­xan­dru Gher­man, cât şi alţi can­di­da­ţi din lis­ta ALDE au sem­nat că renu­nţă la pos­tul de con­si­li­er judeţean, pen­tru ca pos­tul să îi revi­nă într-un final lui Leo­nard Tăna­se, con­si­li­er local muni­ci­pal de la Man­ga­lia.

Fos­tul libe­ral Leo­nard Tăna­se, în pre­zent mem­bru ALDE, ar urma să fie şi pro­pu­ne­rea pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, după eli­mi­na­rea lui Daniel Lear­ciu. Inte­re­sant de menţio­nat că PSD ar putea „juca” dur aceas­tă „pro­vo­ca­re”, în sen­sul că soci­al-demo­cra­ţi­lor le-ar surâ­de să nu mai ofe­re fun­cţia ali­a­ţi­lor de la ALDE şi să îşi susţi­nă pro­pri­ul om.

Ale­xan­dra CUCUreplicaonline.ro, 11.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply