Despre Cazino: Primăria Constanța, desființată de experții europeni în patrimoniu

0
194
Booking.com

Des­pre Cazi­no: Pri­mă­ria Con­stan­ța, desfi­in­ța­tă de exper­ții euro­peni în patri­mo­niu.

Mai mulți experți euro­peni în patri­mo­niu „reco­man­dă insis­tent” Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța să revi­zu­ias­că acor­du­ri­le cu Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții și să facă “schim­bări fun­damen­ta­le” în ceea ce pri­veș­te rea­bi­li­ta­rea Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța.

În urma vizi­tei des­fă­șu­ra­te la Con­stan­ța în luna iunie 2018, exper­ții Euro­pa Nos­tra și ai Insti­tu­tu­lui Băn­cii Euro­pe­ne de Dezvol­ta­re au publi­cat un raport teh­nic în care își expri­mă îngri­jo­ra­rea majo­ră în ceea ce pri­veș­te modul în care urmea­ză să fie rea­bi­li­tat Cazi­no­ul din Con­stan­ța.

Exis­tă îngri­jo­rări majo­re cu pri­vi­re la modul în care urmea­ză să fie exe­cu­tat pro­iec­tul, deo­a­re­ce exis­tă mai mul­te punc­te sla­be”, se ara­tă în con­clu­zi­i­le rapor­tu­lui.

În rapor­tul care se întin­de pe 23 de pagini, exper­ții în patri­mo­niu con­dam­nă acor­dul super­fi­ci­al sem­nat între Pri­mă­ria Con­stan­ța (pro­pri­e­ta­rul Cazi­no­u­lui) și Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții (insti­tu­ția din cadrul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii care se ocu­pă de rea­bi­li­ta­rea Cazi­no­u­lui).

Aces­te acor­duri – în care con­trac­to­rul își asu­mă întrea­ga res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru pro­iec­tul deta­li­at împre­u­nă cu abor­da­rea strict admi­nis­tra­ti­vă a mana­ge­ri­e­rii con­trac­tu­lui – sunt con­si­de­ra­te a fi total nepo­tri­vi­te în aces­te cir­cum­stan­țe și vor crea un mare risc de eșec în ter­meni de cali­ta­te, cos­turi și timp. Se reco­man­dă insis­tent ca Pri­mă­ria Con­stan­ța și CNI să revi­zu­ias­că aces­te acor­duri gene­ra­le pen­tru pre­gă­ti­rea pro­iec­tu­lui și stra­te­gia de con­trac­ta­re și să facă schim­bări fun­damen­ta­le”.

De ase­me­nea, exper­ții euro­peni acu­ză Pri­mă­ria Con­stan­ța că nu cunoaș­te sta­rea actu­a­lă a monu­men­tu­lui isto­ric și ast­fel nu poa­te apro­xi­ma exact cos­tu­ri­le rea­bi­li­tă­rii. În cadrul ana­li­zei finan­ci­a­re, exper­ții euro­peni apro­xi­mea­ză că lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a Cazi­no­u­lui vor cos­ta mini­mum 13 mili­oa­ne de euro, în timp ce CNI a alo­cat pen­tru rea­bi­li­ta­rea monu­men­tu­lui isto­ric doar 8,5 mili­oa­ne de euro.

Sta­rea actu­a­lă a clă­di­rii, care a fost aban­do­na­tă de câți­va ani, nu este cunos­cu­tă în deta­liu, până acum rea­li­zân­du-se doar stu­di­i­le de feza­bi­li­ta­te. Aceas­tă lip­să a infor­ma­ți­i­lor cer­te face ca valoa­rea cos­tu­ri­lor res­ta­u­ră­rii să fie pro­ble­ma­ti­că”.

Exper­ții euro­peni afir­mă că Pri­mă­ria Con­stan­ța nu știe exact func­țiu­nea pe care o va avea clă­di­rea în vii­tor și ast­fel nu poa­te lua deci­zii bene­fi­ce pe vii­tor:

Func­țiu­nea pe care o va avea clă­di­rea în vii­tor nu a fost stu­di­ată sufi­cient pen­tru a se putea lua deci­zii cre­di­bi­le pe ter­men lung. Noua con­fi­gu­ra­ție a clă­di­rii și moder­ni­ză­ri­le nece­sa­re tre­bu­ie defi­ni­te în deta­liu”.

Lip­sa impli­că­rii direc­te a pro­pri­e­ta­ru­lui la eta­pa de con­struc­ție este de ase­me­nea regre­ta­bi­lă”, mai notea­ză exper­ții în rapor­tul teh­nic.

Reco­man­dă­ri­le exper­ți­lor Euro­pa Nos­tra și ai Insti­tu­tu­lui Băn­cii Euro­pe­ne de Dezvol­ta­re reli­e­fea­ză lip­sa de pre­gă­ti­re și de inte­res a Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța în ceea ce pri­veș­te rea­bi­li­ta­rea Cazi­no­u­lui:

Ast­fel, prin­tre reco­man­dă­ri­le exper­ți­lor se regă­sesc:

• „Înfi­in­ța­rea cât mai rapid în cadrul pri­mă­ri­ei a unui punct focal și a unei echi­pe de con­tact în ceea ce pri­veș­te Cazi­no­ul, pen­tru pre­gă­ti­rea fazei ope­ra­țio­na­le și pen­tru a strân­ge de la public idei și suport. ONG-uri­le selec­ta­te și mem­brii soci­e­tă­ții civi­le ar tre­bui să facă par­te din acest grup, care, pen­tru a fi efi­cient, ar tre­bui să fie des­tul de com­pact”.

• „Să imple­men­te­ze mai mul­te reco­man­dări și suges­tii inclu­se în tex­tul aces­tui raport (de exem­plu impli­ca­rea exper­ți­lor în res­ta­u­ra­rea Art Nou­veau, pro­iec­ta­rea în vede­rea ris­cu­ri­lor la cutre­mu­re, să stu­die­ze în con­ti­nu­a­re vii­toa­rea func­țio­na­li­ta­te a clă­di­rii, ast­fel încât să poa­tă defini nevo­i­le mai bine, să se pre­gă­teas­că pen­tru între­ți­ne­rea clă­di­rii și să se pre­gă­teas­că în cazul în care cos­tu­ri­le vor fi mai mari decât cele pre­vă­zu­te)”.

Rapor­tul inte­gral poa­te fi con­sul­tat AICI.

*Cazi­no­ul din Con­stan­ța a fost inclus pe lis­ta celor mai peri­cli­ta­te 7 situri din Euro­pa (7 Most Endan­ge­red) la nomi­na­li­za­rea Aso­ci­a­ți­ei ARCHÉ. Pro­gra­mul 7 Most Endan­ge­red, deru­lat de Euro­pa Nos­tra, ală­tu­ri de Insti­tu­tul Băn­cii Euro­pe­ne de Inves­ti­ții, iden­ti­fi­că situri isto­ri­ce valo­roa­se, dar vul­ne­ra­bi­le, și con­tri­bu­ie la cre­a­rea stra­te­gi­i­lor nece­sa­re sal­vă­rii lor. Dele­ga­ția Euro­pa Nos­tra a venit în Româ­nia în peri­oa­da 8–11 iunie și a avut ca scop cre­io­na­rea unui plan sus­te­na­bil de acțiu­ne pen­tru con­ser­va­rea și reac­ti­va­rea Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța, în urma întâl­ni­ri­lor de lucru cu auto­ri­tă­ți­le res­pon­sa­bi­le și comu­ni­ta­tea loca­lă. Rapor­tul publi­cat în 13 sep­tem­brie reu­neș­te con­clu­zi­i­le spe­cia­liș­ti­lor în urma vizi­tei din Româ­nia.

Mai mult, pe info-sud-est.ro Un arti­col sem­nat de Cris­ti­an Andrei Leon­te.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele