Care va fi întrebarea de la Referendumul pentru redefinirea familiei

1
868

Care va fi între­ba­rea de la refe­ren­du­mul pen­tru rede­fi­ni­rea fami­li­ei.

Ordo­nanţa de Urgenţă pri­vind orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui pen­tru rede­fi­ni­rea fami­li­ei în Con­sti­tu­ţie a fost adop­ta­tă marţi în şedinţa de Guvern, cos­tul total al orga­ni­ză­rii ridi­cân­du-se la aproa­pe 164 de mili­oa­ne de lei.

Între­ba­rea la care vor răs­pun­de ale­gă­to­rii cu „da” sau „nu” este „Sun­teţi de acord cu legea de revi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei în for­ma adop­ta­tă de Par­la­ment?”, refe­ren­du­mul urmând să aibă loc pe par­cur­sul a două zile, în 6 şi 7 octom­brie.

Refe­ren­du­mul pen­tru revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei în for­ma adop­ta­tă de Par­la­ment va avea loc pe 6 şi 7 octom­brie, între ore­le 7.00 şi 21.00, pen­tru a asi­gu­ra o con­sul­ta­re cât mai lar­gă a cetă­ţe­ni­lor cu drept de vot. Între­ba­rea adre­sa­tă ale­gă­to­ri­lor la refe­ren­dum va fi “Sun­teţi de acord cu legea de revi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei în for­ma adop­ta­tă de Par­la­ment?”, între­ba­re la care ale­gă­to­rii tre­bu­ie să răs­pun­dă cu da sau nu. De ase­me­nea, având în vede­re tim­pul scurt rămas până la vota­re, acte­le nor­ma­ti­ve adop­ta­te sta­bi­lesc dimen­siu­ni­le bule­ti­nu­lui de vot şi ale tex­tu­lui aces­te­ia de o manie­ră iden­ti­că cu cea uti­li­za­tă la refe­ren­du­mu­ri­le ante­ri­oa­re”, a decla­rat marţi pur­tă­to­rul de cuvânt al Guver­nu­lui Nelu Bar­bu la fina­lul şedinţei.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Intre­ba­rea la Refe­ren­dum pen­tru a fi cla­ra si fara inter­pre­tari (sa nu fie si alte modi­fi­cari ale Con­sti­tu­ti­ei) tre­bu­ie sa sune asa: “Sun­teţi de acord cu legea de revi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei — la Arti­co­lul 48, Alin.1‑în for­ma adop­ta­tă de Par­la­ment?” Tre­bu­ie spe­ci­fi­cat clar — arti­co­lul si ali­ni­a­tul unde au loc modi­fi­ca­ri­le.

Leave a Reply