American Councils for International Education anunță
deschiderea unei noi runde de candidaturi pentru bursele FLEX 2019–2020

0
457

Ame­ri­can Coun­cils for Inter­na­tio­nal Edu­ca­tion anun­ță des­chi­de­rea unei noi run­de de can­di­da­turi pen­tru bur­se­le FLEX 2019–2020.

Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te în Româ­nia, ală­tu­ri de Con­si­li­i­le Ame­ri­ca­ne pen­tru Edu­ca­ție Inter­națio­na­lă (Ame­ri­can Coun­cils for Inter­na­tio­nal Edu­ca­tion) și de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le invi­tă lice­e­nii inte­re­sați, cu cetă­țe­nie româ­nă, să par­ti­ci­pe la pro­gra­mul Futu­re Lea­ders Exchan­ge Pro­gram (FLEX), edi­ția 2019–2020.

Pro­gra­mul de schimb de expe­rien­ță FLEX este finan­țat de către Depar­ta­men­tul de Stat al Guver­nu­lui Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii și a împli­nit 25 de ani de exis­ten­ță la nivel glo­bal. Din 2015, FLEX exis­tă și în Româ­nia și ofe­ră lice­e­ni­lor oca­zia de a trăi în cadrul unei fami­lii ame­ri­ca­ne și de a stu­dia într-un liceu ame­ri­can, pe par­cur­sul anu­lui șco­lar 2019–2020. Par­ti­ci­pa­rea la Pro­gra­mul FLEX este GRATUITĂ iar bur­sa ofe­ri­tă este com­ple­tă. Până în pre­zent, 49 de lice­eni români, din dife­ri­te jude­țe ale țării, au locu­it și învă­țat în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, în sta­te pre­cum Iowa, Texas, Colo­ra­do, Cali­for­nia, Ohio, Penn­syl­va­nia sau Flo­ri­da. Pro­gra­mul se adre­sea­ză în ega­lă măsu­ră și lice­e­ni­lor cu diza­bi­li­tăți, care sunt invi­tați să urmeze ace­eași pro­ce­du­ră de înscriere.

Pro­gra­mul FLEX a fost cre­at de Con­gre­sul Sta­te­lor Uni­te și pre­su­pu­ne un schimb de expe­rien­ță, pe peri­oa­da unui an șco­lar, pen­tru lice­eni, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Obiec­ti­vul pro­gra­mu­lui este de a pro­mo­va înțe­le­ge­rea reci­pro­că între cetă­țe­nii Sta­te­lor Uni­te și cei ai țări­lor din regiu­ne, pen­tru ca lice­e­nii să învețe mai mul­te des­pre SUA și să le pre­zin­te ame­ri­ca­ni­lor țări­le lor de ori­gi­ne. Fie­ca­re bur­si­er va locui timp de un an ală­tu­ri de o fami­lie ame­ri­ca­nă și va stu­dia într-un liceu ame­ri­can, având toa­te cos­tu­ri­le aco­pe­ri­te prin program. 

Pen­tru edi­ția 2019–2020, Româ­nia va bene­fi­cia de 35 de bur­se. În pre­zent, alți 35 de lice­eni români se află în SUA și urmea­ză a reve­ni în țară anul viitor.

Cri­te­rii de eligibilitate:

Com­pe­ti­ția este des­chi­să lice­e­ni­lor care înde­pli­nesc TOATE condițiile:

•     au cetă­țe­nie română;

•     sunt năs­cuți între 15 iulie 2001 și 15 iulie 2004;

•     sunt, la momen­tul înscri­e­rii, în cla­se­le a IX‑a, a X‑a sau a XI‑a;

•     stu­di­a­ză lim­ba engle­ză în liceu;

•     înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le pen­tru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ulti­mii 5 ani.

Can­di­da­tu­ri­le se depun doar onli­ne, în peri­oa­da 1 sep­tem­brie — 16 octom­brie (ora 23:59) 2018.

Apli­ca­ția este dis­po­ni­bi­lă aici: https://ais.americancoun cils.org/flex

Infor­ma­ții com­ple­te des­pre pro­gram sunt dis­po­ni­bi­le pe web­si­te: http://americancounci ls.ro/programe/flex/, iar pe pagi­na de Face­bo­ok @FLEX Româ­nia pot fi regă­si­te poveș­ti­le foș­ti­lor bursieri.

Per­soa­nă de con­tact: Eli­za Chi­ri­lă, Coun­try Repre­sen­ta­ti­ve, 0769.696.698 (L‑V, 9–17), [email protected]


Man­ga­lia News, 07.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply