Ziua Marinei în Parcul Herăstrău, cu Fanfara Forțelor Navale [VIDEO]

0
659

Ziua Mari­nei e săr­bă­toa­rea la auzul căre­ia ori­ca­re din­tre noi avem un sen­ti­ment de apar­te­nen­ță și e impo­si­bil să nu-ți tre­mu­re sufle­tul, când auzi de ea. Pro­ba­bil că fie­ca­re avem în negu­ra tim­pu­ri­lor un stră­moș navi­ga­tor și se pare că bar­ca bate căru­ța, adi­că trans­por­tul pe apă este pre­mer­gă­tor trans­por­tu­lui pe uscat. 

Copil fiind, am trait o peri­oa­dă în fie­ca­re dumi­ni­că dimi­nea­ță câte un epi­sod din fil­mul Toa­te pân­ze­le sus, regi­zat de Mir­cea Mure­șan, aju­tat de regi­zo­rii secunzi Mari­a­na Pet­cu­les­cu și Nico­lae Cor­jos, unchiul meu. 

Si, sur­pri­ză! Dumi­ni­ca tre­cu­tă, când tre­ceam întâm­plă­tor prin par­cul Herăs­trău, se aude sunet de fan­fa­ră. Și ne-am luat după sunet și am des­co­pe­rit cân­tând Fan­fa­ra For­țe­lor Nava­le.

La un moment dat, sim­pa­ti­cul diri­jor al aces­tei for­ma­ții, col. dr. Cor­nel Ignat a dat tonul la dans, invi­tând o per­soa­nă din audi­to­riu. Și, uite așa, s‑a val­sat în pași de fan­fa­ră, unii fiind chiar pe role. 🙂

Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, august 2018.


BONUS: 🙂 Man­ga­lia News vă ofe­ră un con­cert de muzi­că mili­ta­ră al Fan­fa­rei For­țe­lor Nava­le Româ­ne, înre­gis­trat de cole­gii de la Mangalia.TV:


Man­ga­lia News, 20 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply