REGAL FOTO/VIDEO AERIAN!
Prima misiune foto din anul Centenarului Marii Uniri: Dobrogea, Delta Dunării și litoralul Mării Negre

0
1634

Pri­ma misiu­ne foto/video din anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, în Dobro­gea, Del­ta Dună­rii, văr­sa­rea Dună­rii în Marea Nea­gră și pe lito­ra­lul Mării Negre.

   Liviu Dnis­tran: Pri­mul zbor de anul aces­ta cu Focus Avi­a­tion (Liviu Dnis­tranBogdan Pop si Adri­an Viru­su) și Forţe­le Aerie­ne Româ­ne. Vor mai urma foto­gra­fii, așa că tre­ceți pe la noi pe pagi­nă (Focus Avi­a­tion) și dați-ne un like, pen­tru a vedea pri­mii rezul­ta­te­le pro­iec­te­lor noas­tre. Mul­țu­mim tutu­ror celor din Forţe­le Aerie­ne Româ­neBaza 90 Trans­port Aeri­an Oto­peni și Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, pen­tru că au făcut posi­bil acest zbor.

   Pri­ma misiu­ne foto din anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri ne‑a dus în Dobro­gea, Del­ta Dună­rii, văr­sa­rea Dună­rii în Marea Nea­gră și pe lito­ra­lul Mării Negre, cu MiG 21 (Esca­dri­la 861) și F16 (Esca­dri­la 53), de la Baza 86 Aeri­a­nă Borcea.

   Sun­tem mân­dri că am foto­gra­fi­at din nou la malul mării și pen­tru fap­tul că am zbu­rat împre­u­nă cu unii din cei mai buni piloți mili­tari din Româ­nia. Mul­țu­mim tutu­ror celor din Forţe­le Aerie­ne Româ­ne, Baza 90 Trans­port Aeri­an Oto­peni și Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, pen­tru că au făcut posi­bil acest zbor.

   Bogdan Pop: Așa cum am pro­mis, foto­gra­fii de avi­a­ție, pe pagi­na Focus Avi­a­tion. O ședin­ță foto pen­tru Cen­te­na­rul Româ­nesc. Super zbor în zona Lito­ra­lu­lui, cu Forţe­le Aerie­ne Româ­ne ala­turi de Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, 53rd War­ha­w­ks RoAF, Baza 90 Trans­port Aeri­an Oto­peni și mulți alți oameni fără de care acest pro­iect nu era posi­bil. Sper să vă bucu­re și pe voi foto­gra­fi­i­le cu aces­te aero­na­ve super­be. Eu mai sunt cu zâm­be­tul pe buze. Mul­țu­mi­ri, tutu­ror celor impli­cati ală­tu­ri de noi în acest pro­iect. Echi­pa foto Focus Avi­a­tion = Bogdan Pop + Liviu Dnis­tran + Adri­an Virusu.

   Pen­tru a afla mai mul­te des­pre acti­vi­ta­tea For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne sau ale baze­lor, dați-le un like pe pagi­na de Face­bo­ok. Vor mai urma foto­gra­fii din aceas­tă misiu­ne și deja pla­ni­fi­căm alte misiuni similare.


Adri­an Dulau (Viru­su):

Toa­te foto­gra­fi­i­le sunt rea­li­za­te de Focus Avi­a­tion (Liviu Dnis­tran, Bogdan Pop și Adri­an Virusu).


Our fir­st pho­to mis­sion in the cen­te­na­ry year of the coun­try’s union has bro­u­ght us in Dobro­gea, the Danu­be Del­ta, the mou­th of the Danu­be and the Bla­ck Sea, pho­to­gra­phing the MiG 21s (861 Squa­dron) and F16s (53rd Squa­dron) from Baza 86 Aeri­a­nă Borcea. We are pro­ud to have pho­to­gra­phed the sea side again and to have flown with some of the best mili­ta­ry pilots in Romania. 

A big “Thank you” goes out to all tho­se in Forţe­le Aerie­ne Româ­ne, Baza 90 Trans­port Aeri­an Oto­peni and Baza 86 Aeri­a­nă Borcea for making this fli­ght pos­si­ble. To find out more abo­ut the Roma­nian Air Force or air force bases, pay them a visit on their Face­bo­ok pages and give them a like. 

The­re is more to come from this mis­sion and we are alrea­dy plan­ning simi­lar ones so we invi­te you to hit the like but­ton on our page so that you will see fir­st the results of our pro­jects in col­la­bo­ra­tion with Forţe­le Aerie­ne Româ­ne. All pho­tos by Focus Avi­a­tion (Liviu Dnis­tran, Bogdan Pop and Adri­an Virusu).


UPDATE — 12.09.2018: Un scurt film aer-aer de acum câte­va săp­tămâni, când am zbu­rat cu MiGu­ri­le 21 şi F16 de la Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, Forţe­le Aerie­ne Române.

Some air-to-air video from a few wee­e­ks ago when we flew with the MiGs and F16 from Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, Forţe­le Aerie­ne Române.


Man­ga­lia News, 30.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply