Puterea şi Opoziţia se acuză reciproc de instigare la violenţe, după evenimentele din Piața Victoriei

0
160
Booking.com

Hao­sul de vineri sea­ra din Pia­ța Vic­to­ri­ei s‑a mutat azi pe sce­na poli­ti­că. Pute­rea şi Opo­zi­ţia se acu­ză reci­proc de insti­ga­re la vio­lenţe. Au curs valuri de mesa­je și comu­ni­ca­te de pre­sa pe tot par­cur­sul zilei.

Pre­șe­din­te­le, pre­mi­e­rul și lide­rii poli­tici con­dam­nă la uni­son vio­len­țe­le de la pro­tes­te, dar cu nuan­țe dife­ri­te. În timp ce șeful sta­tu­lui și șefii opo­zi­ți­ei acu­ză Jan­dar­me­ria de exces de zel și chiar de pre­me­di­ta­re a inci­den­te­lor, Liviu Drag­nea sus­ți­ne că res­pon­sa­bil e Kla­us Iohan­nis, care vrea să răs­to­ar­ne guver­nul.

Pre­mi­e­rul cere expli­ca­ții de la SRI, care anun­ță că nu se ames­te­că în dis­pu­te poli­ti­ce.

Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis îi cere minis­tru­lui de Inter­ne un raport deta­li­at des­pre felul în care au acțio­nat for­țe­le de ordi­ne și la ordi­nul cui. Jan­dar­me­ria, sus­ți­ne șeful sta­tu­lui, ar tre­bui să acțio­ne­ze defen­siv și să îi pro­te­je­ze pe cetă­țeni și este de neîn­țe­les de ce nu i‑a izo­lat pe huli­gani: “Din nefe­ri­ci­re, se dove­deș­te, din nou, că acest Guvern este ira­țio­nal și acțio­nea­ză împo­tri­va inte­re­se­lor pro­pri­i­lor cetă­țeni și fac un apel la mem­brii PSD care nu vor să fie păr­tași să se deba­ra­se­ze de aceas­tă con­du­ce­re noci­vă, care duce țara spre haos și dez­or­di­ne.”

Pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă l‑a sunat, în schimb, pe șeful SRI și i‑a cerut expli­ca­ții în legă­tu­ră cu evo­lu­ția eve­ni­men­te­lor. Asta, în con­di­ți­i­le în care guver­nul con­si­de­ra că: “Rapoar­te­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor de Inter­ne ara­tă că vio­len­țe­le au fost pro­vo­ca­te gra­du­al de către gru­puri de per­soa­ne bine orga­ni­za­te, care au ata­cat for­țe­le de ordi­ne, insti­tu­ții și au dis­trus bunuri publi­ce, în sco­pul declan­șării unui con­flict între per­soa­ne­le care mani­fes­tau paș­nic și for­țe­le de ordi­ne, prin vul­ne­ra­bi­li­za­rea auto­ri­tă­ții sta­tu­lui.”

Edu­ard Hel­vig i‑a trans­mis Viori­căi Dăn­ci­lă  că SRI a ofe­rit toa­te infor­ma­ți­i­le ope­ra­ti­ve struc­tu­ri­lor din Minis­te­rul de Inter­ne, iar ser­vi­ci­ul nu vrea să fie ames­te­cat în teo­rii ale con­spi­ra­ți­ei des­pre pro­tes­te.

Pe Face­bo­ok, Liviu Drag­nea a țin­tit acu­za­ți­i­le direct către pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, pe care îl numeș­te spon­sor poli­tic al vio­len­țe­lor și mani­fes­tă­ri­lor extre­mis­te: “Decla­ra­ția pre­șe­din­te­lui Iohan­nis este prac­tic un act de sub­mi­na­re a auto­ri­tă­ții sta­tu­lui și un îndemn la relu­a­rea vio­len­țe­lor la pro­tes­tul anun­țat pen­tru sâm­bă­tă, cu sco­pul vădit de răs­tur­na­re a Guver­nu­lui actu­al și înlo­cu­i­rea lui cu „Guver­nul său”, așa cum a mai pro­ce­dat o dată în acest man­dat.”

Pen­tru opo­zi­ție, res­pon­sa­bili sunt însă chiar Liviu Drag­nea și șefii minis­te­ru­lui de Inter­ne pe care îi con­tro­lea­ză.

Și Călin Popes­cu Tări­cea­nu a dat un mesaj de con­dam­na­re a vio­len­țe­lor, dar și de spri­jin pen­tru Jan­dar­me­rie și Poli­ție.

Mai mult, pe stiri.tvr.ro/puterea-si-opozitia


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele